Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Głównym celem programu operacyjnego (PO) dla województwa lubelskiego w okresie 2014–2020 jest zwiększenie konkurencyjności gospodarczej oraz wzmocnienie spójności społecznej i terytorialnej w regionie. Realizacja programu operacyjnego przyczyni się do osiągnięcia celów określonych w strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu poprzez stymulowanie wzrostu gospodarczego i zwiększanie wydajności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Priorytety finansowania

W ramach programu wspierana jest realizacja 10 celów tematycznych. Środki pomocowe przeznaczone są głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • badania, działalność innowacyjna i wzrost konkurencyjności firm z sektora MŚP;
 • rozwój cyfryzacji w regionie;
 • wydajna i przyjazna środowisku infrastruktura energetyczna;
 • ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów;
 • ochrona kultury i dziedzictwa naturalnego;
 • mobilność i rozwój transportu przyjaznego środowisku;
 • rozwój infrastruktury społecznej;
 • rynek pracy oraz pomoc dla firm i pracowników w dostosowaniu się do zachodzących zmian;
 • włączenie społeczne, edukacja i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Oczekiwane efekty

 • zwiększenie udziału firm innowacyjnych z 13,6% do 29% łącznej liczby przedsiębiorstw sektora przemysłowego i usługowego;
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej z 1,5% do 5,6%;
 • zwiększenie z 126,1 miliona do 202,5 miliona liczby mieszkańców korzystających z transportu miejskiego;
 • budowa 409 km sieci kanalizacyjnej i 323 km sieci wodociągowej;
 • zwiększenie z 61,4% do 78% odsetka dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną;
 • wsparcie dla ponad 20 000 bezrobotnych mieszkańców regionu.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,603,400,406.00 €
 • European Social Fund (ESF): 627,557,768.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 2,624,656,684.00 €

Total EU contribution: 2,230,958,174.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16M2OP003