Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Priorytety finansowania

W ramach programu skupiono się na następujących głównych priorytetach:

 • wspieranie działań przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju;
 • wzrost wydajności sektora MŚP;
 • zwiększenie wykorzystania miejskiego transportu publicznego;
 • poprawa ogólnej dostępności transportu;
 • poprawa dostępu do opieki zdrowotnej;
 • promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej;
 • promowanie włączenia społecznego;
 • inwestowanie w edukację, szkolenia oraz szkolenia zawodowe mające na celu poszerzanie umiejętności oraz kształcenie ustawiczne.

Oczekiwane efekty

 • wzrost udziału w PKB wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój;
 • zwiększenieudziałuinnowacyjnych przedsiębiorstw do niemal 13%łącznej liczbyprzedsiębiorstw przemysłowychi przedsiębiorstw wsektorze usługowym;
 • zwiększenie liczbyprzejazdów środkami transportu publicznego na mieszkańcaw obszarach miejskichdo148 rocznie;
 • 65%udziałuodnawialnych źródeł energiiw całkowitej produkcjienergiielektrycznej;
 • bezpośredni dostęp 80% populacji do systemu odprowadzania ścieków;
 • ponad pięciokrotny wzrost (do 50%) ilości segregowanych odpadów miejskich zbieranych selektywnie;
 • 75% dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną;
 • pomoc dla ponad 24 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy;
 • pomoc dla ponad 54 tys. studentów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Kujawsko-Pomorskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,368,083,592.00 €
 • European Social Fund (ESF): 535,456,695.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 2,231,933,379.00 €

Total EU contribution: 1,903,540,287.00 €

View the data

CCI number: 2014PL16M2OP002