Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania

W ramach programu wspierana jest realizacja 10 celów tematycznych. Środki pomocowe przeznaczone są głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności (18% na cel tematyczny 1 i 3),
 • rozwój gospodarki niskoemisyjnej (17% na cel tematyczny 4);
 • rozwój infrastruktury transportowej (15% na cel tematyczny 7).

Środki z EFS stanowiące 28% unijnego wkładu finansowego zostaną przeznaczone głównie na rozwój rynku pracy (11% na cel tematyczny 8), włączenie społeczne i edukację.

Oczekiwane efekty

 • wzrost o 50% wydatków w relacji do PKB na badania naukowe i rozwój;
 • ponad dwukrotny wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do poziomu 13%;
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych;
 • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie;
 • większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • utworzenie około 4700 nowych miejsc w żłobkach oraz około 3100 miejsc w przedszkolach;
 • udzielenie pomocy ponad 7000 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Regions

 • Poland
  • Dolnośląskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 1,618,916,106.00 €
 • European Social Fund (ESF): 633,630,483.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO1 - Research and innovation
 • TO10 - Education and training
 • TO2 - Information and communication technologies
 • TO3 - SMEs competitiveness
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO8 - Employment and labour market
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,650,054,816.00 €

Total EU contribution: 2,252,546,589.00 €

CCI number: 2014PL16M2OP001