Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele:

W ramach programu podjęte zostaną konkretne działania, dzięki którym polska gospodarka stanie się bardziej konkurencyjna, energooszczędna i niskoemisyjna oraz będzie efektywnie korzystać z zasobów naturalnych i sprzyjać ograniczeniu emisji CO². Powstaniu probiznesowego środowiska gospodarczego sprzyjać mają również ważne inwestycje w bardziej zrównoważony transport, sieci energetyczne, ochronę środowiska, służbę zdrowia, kulturę oraz techniki ograniczania i przystosowywania się do zmiany klimatu. Inwestycje te mają również znacząco wpłynąć na poprawę warunków życia 38 mln polskich obywateli.

Priorytety finansowania:

W ramach programu zapewniono wsparcie w 10 celach tematycznych. Środki zostaną przeznaczone w głównej mierze na:

 • infrastrukturę transportową (63,88% na cel tematyczny 7, w tym 18% na transport kolejowy);
 • rozwój gospodarki niskoemisyjnej (15% na cel tematyczny 4);
 • przystosowywanie się do zmiany klimatu, zapobieganie zagrożeniom i zarządzanie ryzykiem oraz ochronę środowiska (ponad 12% na cel tematyczny 5). 

Oczekiwane efekty:

W ramach programu określone zostaną ambitne cele do osiągnięcia przed końcem okresu programowania. Szczególny nacisk zostanie położony na:

 • zwiększenie udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii brutto do poziomu 15%;
 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20,6% w porównaniu z 1990 r.;
 • budowę, rozszerzenie lub modernizację 6,5 tys. kilometrów sieci kanalizacyjnej;
 • uwzględnienie w planach zarządzania wszystkich obszarów Natura 2000;
 • wybudowanie lub zmodernizowanie 120 oczyszczalni ścieków;
 • skrócenie czasu przejazdu samochodem i pociągiem między głównymi polskimi miastami do 3,7 godz.;
 • wybudowanie i modernizację 591 km gazociągów;
 • przebudowę lub modernizację 522 kilometrów linii kolejowych;
 • zakup nowych lub modernizację obecnych (w sumie 167) taborów kolejowych;
 • budowę lub modernizację 86 km linii tramwajowych lub linii metra.

Tekst Programu Operacyjnego

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Regions

 • Poland

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 22,507,865,679.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 4,905,881,206.00 €

Thematic priorities

 • TA - Technical Assistance
 • TO4 - Low-carbon economy
 • TO5 - Climate change and risk prevention
 • TO6 - Environment and resource efficiency
 • TO7 - Transport and energy networks
 • TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 32,266,939,058.00 €

Total EU contribution: 27,413,746,885.00 €

CCI number: 2014PL16M1OP001