Program Operacyjny "Wiedza Edukacja Rozwój" (PO WER)

Polska

Inne narzędzia

 

Programme description

Polski program operacyjny EFS koncentruje się na głównych wyzwaniach strukturalnych w dziedzinie zatrudnienia, włączenia społecznego, zdrowia, edukacji i administracji publicznej

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój dla wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz inicjatywy na rzecz zatrudnienia młodzieży (yei) w Polsce ma na celu przyczynić się do rozwiązania kluczowych wyzwań, przed którymi staje Polska w zakresie zatrudnienia, integracji społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i administracji publicznej. Całkowita wartość projektu wynosi 4,689 mld EUR, z czego 4,436 mld EUR pochodzi z budżetu UE, w tym 252 mln EUR z budżetu Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Program operacyjny będzie wspierał działania zgodnie z priorytetami strategii Europa 2020, w celu zapewnienia inteligentnego, i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ponadto, będzie bezpośrednio wspierał interwencje, mające na celu sprostanie wyzwaniom określonym w zaleceniach dla poszczególnych krajów. Zapewni to inwestycje, w szczególności, w integrację ludzi młodych na rynku pracy oraz poprawi koncentrację na kwestiach kształcenia i szkolenia zawodowego i zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy.

Inwestycje będą prowadzone w następujących obszarach:

  • Promowanie trwałego zatrudnienia i jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności zawodowej
  • Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  • Inwestowanie w kształcenie, umiejętności i uczenie się przez całe życie
  • Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej

Głównymi beneficjentami zaplanowanych działań będą centralne organy rządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, sądy i instytucje sądowe, partnerzy społeczni oraz organizacje sektora społecznego.

Program operacyjny będzie skupiał się na systematycznych środkach na poziomie krajowym i będzie uzupełniany przez regionalne programy operacyjne, dostarczające dodatkowego indywidualnego wsparcia.

Tekst program

Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Regions

  • Poland

Funds

  • European Social Fund (ESF): 4,242,370,871.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 5,533,628,088.00 €

Total EU contribution: 4,781,720,952.00 €

View the data

CCI number: 2014PL05M9OP001