(Interreg V-A) LT-PL - Lithuania-Poland

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Niniejszy program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na Litwie i w Polsce. Strategicznym celem tego programu jest ułatwianie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w strefie przygranicznej Polski i Litwy w latach 2014–2020. Działania te wpisują się zarówno w strategię Europa 2020, jak i w strategię Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego.

Priorytety finansowania

W ramach tego programu skupiono się na czterech następujących priorytetach:

 1. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami.
 2. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej.
 3. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją.
 4. Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej.

Przewidywane efekty

 • Roczny napływ 1,7 mln turystów do obszarów objętych tym programem.
 • 11,6% udział nowych przedsiębiorstw w całkowitej liczbie zarejestrowanych przedsiębiorstw (wzrost z poziomu 11,3%).
 • 1,5% spadek stopy rejestrowanego bezrobocia.
 • 2000 uczestników zaangażowanych w projekty promujące równość płci, równe szanse i włączenie społeczne w obu krajach.
 • 500 uczestników programów wspólnych szkoleń i wymiany personelu.

Regions

 • Lithuania
 • Poland
  • Podlaskie
  • Warmińsko-Mazurskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 60,153,883.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 70,769,277.00 €

Total EU contribution: 60,153,883.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB031