(Interreg V-A) DE-PL - Germany/Brandenburg-Poland

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Regiony przygraniczne Brandenburgii i województwa lubuskiego rozciągają się w środkowej części granicy polsko-niemieckiej. Celem programu operacyjnego (PO) jest lepsza integracja regionów przygranicznych poprzez dalszy rozwój potencjału dziedzictwa kulturowego i naturalnego tych terenów. Program ten jest jednym z trzech programów współpracy transgranicznej realizowanym przez Polskę i Niemcy.

Priorytety finansowania

Finansowanie w ramach programu przeznaczono na realizację czterech priorytetów:

 1. Zwiększenie atrakcyjności regionu transgranicznego poprzez ochronę i zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego tych terenów;
 2. Połączenie z sieciami transeuropejskimi oraz zrównoważony transport;
 3. Zwiększenie mobilności siły roboczej i wzmocnienie rynku pracy w regionach przygranicznych poprzez rozwój znajomości języków obcych i zwyczajów kulturowych;
 4. Integracja społeczna i współpraca między instytucjami.

Oczekiwane efekty:

 • Zwiększenie obszaru objętego ochroną;
 • Prostszy transport do pracy i ograniczenie czasu podróży;
 • Wzbogacenie oferty szkoleń językowych na terenach przygranicznych oraz większa liczba nauczycieli wykładających języki sąsiednich krajów;
 • Wzmocnienie współpracy instytucjonalnej i wzajemnego zrozumienia między sąsiadami, zmierzająca do poprawy ich wizerunku.

Regions

 • Germany
  • BRANDENBURG
 • Poland
  • Lubuskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 100,152,579.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 117,826,565.00 €

Total EU contribution: 100,152,579.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB011