(Interreg V-A) CZ-PL - Czech Republic-Poland

Interreg

Inne narzędzia

 

Programme description

Główne cele

Program współpracy transgranicznej INTERREG V-A w Republice Czeskiej i Polsce jest odpowiedzią na najważniejsze problemy regionów leżących po obu stronach granicy i ma za zadanie wyzwolić drzemiący w tych regionach potencjał.

W związku z wysokim bezrobociem panującym w regionach, zwłaszcza tych leżących bezpośrednio przy granicy, działania programu mają pośrednio wspierać zwiększanie zatrudnienia poprzez wykorzystanie możliwości, jakie daje branża turystyczna.

W ramach programu finansowane będą także środki mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludzi młodych zamieszkujących te regiony oraz znoszenie barier administracyjnych, które utrudniają im wejście na rynek pracy.

Ponadto działania programowe będą poświęcone kwestii zapobiegania zagrożeniom, które nie zatrzymują się na granicach. Zintegrowany system zarządzania ryzykiem ma uwzględniać kwestie prawne, techniczne i proceduralne.

Jednym z celów programu jest także zniesienie niematerialnych barier hamujących współpracę. Oprócz tego program ma promować wzajemne zrozumienie i pozytywne postrzeganie społeczności żyjących po obu stronach granicy.

Priorytety finansowania

Finansowanie w ramach programu przeznaczono na realizację następujących priorytetów:

 1. Wspólne zarządzanie ryzykiem,
 2. Zwiększanie zatrudnienia poprzez rozwój potencjału zasobów naturalnych i kulturowych,
 3. Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 4. Współpraca między instytucjami i społecznościami. 

Oczekiwane wyniki

 • odbudowa lub modernizacja 101 km dróg,
 • utworzenie 24 zespołów ratunkowych i zespołów zarządzania kryzysowego,
 • udział 4000 młodych ludzi we wspólnych programach edukacyjnych i szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój regionów przygranicznych w zakresie zatrudnienia, szans edukacyjnych, szkolnictwa wyższego i programów podnoszących kwalifikacje zawodowe

Regions

 • Czechia
  • Severovýchod
  • Střední Morava
  • Moravskoslezsko
 • Poland
  • Ślaskie
  • POLUDNIOWO-ZACHODNI
  • Dolnośląskie
  • Opolskie

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 226,221,710.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 266,143,190.00 €

Total EU contribution: 226,221,710.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB025