Program operacyjny 'Zachodniopomorskie'

Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego (cel 'Konwergencja'), współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 11 pazdziernika 2007 r. Komisja Europejska zatwierdzila program rozwoju regionalnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zatytulowany Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego. Program ten obejmuje wsparcie wspólnotowe dla województwa zachodniopomorskiego, w ramach realizacji celu „Konwergencja”. Calkowity budzet programu wynosi 982,8 mld EUR, z czego 835,4 mln EUR stanowi pomoc wspólnotowa ze srodków EFRR (jest to blisko 1,25% lacznej kwoty srodków UE przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójnosci na lata 2007-2013).

1. Zalozenia i cel inwestycji UE

PRO województwa zachodniopomorskiego stanie sie najwazniejszym instrumentem reform strukturalnych w tym regionie. Bedzie on równiez jednym z istotnych instrumentów realizacji zalozen zrewidowanej strategii lizbonskiej. Srodki przeznaczone na realizacje celów tej strategii stanowia 40% lacznego budzetu programu.

Strategicznym celem programu jest rozwój województwa zmierzajacy do zwiekszenia konkurencyjnosci gospodarki, spójnosci przestrzennej, spolecznej oraz wzrostu poziomu zycia mieszkanców

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

Zgodnie z prognoza oparta na modelu makroekonomicznym, Regionalny program operacyjny województwa zachodniopomorskiego zapewnic ma dodatkowy wzrost PKB o 1,77% i ponad 4500 nowych miejsc pracy. Ponad 1300 tych miejsc powstanie w MSP.

3. Priorytety

Program na nastepujace cele szczególowe:

1. Wzrost innowacyjnosci i efektywnosci gospodarowania

2. Poprawa atrakcyjnosci inwestycyjnej i spójnosci terytorialnej województwa

3. Poprawa warunków zycia poprzez zachowanie i ochrone srodowiska naturalnego oraz zwiekszenie bazy spolecznej województwa

Os programu tworza nastepujace priorytety:

Priorytet 1: Gospodarka-Innowacje-Technologie

Priorytet ten obejmuje wspieranie dzialalnosci sluzacej rozwojowi przedsiebiorstw z sektora MSP oraz wspieranie procesu internacjonalizacji przedsiebiorstw. Podjete zostana przedsiewziecia ukierunkowane na tworzenie stref inwestycyjnych celem zwiekszenia atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu. Wdrazane beda równiez operacje sluzace podnoszeniu jakosci i dostepnosci instrumentów wsparcia oferowanych przez instytucje otoczenia biznesowego. Podjete beda takze dzialania z zakresu zwiekszenia dostepu do poreczen i kapitalu dla mikroprzedsiebiorstw oraz malych i srednich przedsiebiorstw, jak równiez innowacyjnych przedsiebiorstw dysponujacych wysokim potencjalem technologicznym. Program przewiduje tworzenie centrów transferu technologii i rozbudowe sieciowych systemów informatycznych. Wspierane beda projekty z zakresu podnoszenia jakosci infrastruktury zwiazanej z badaniami i rozwojem technologicznym. Glówny celem jest podniesienie poziomu konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki regionu.

Priorytet 2: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej

Wsparcie otrzymaja projekty zwiazane z budowa, przebudowa i remontem dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych, zgodnie z „Programem zadan inwestycyjnych na drogach wojewódzkich w latach 2007-2013”. Równoczesnie zagwarantowana zostanie poprawa infrastruktury towarzyszacej w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przewiduje sie takze modernizacje regionalnych linii kolejowych, infrastruktury lotnisk oraz wspieranie inwestycji w infrastrukture portowa. Wsparcie otrzymaja takze inwestycje z zakresu rozbudowy i modernizacji lokalnych sieci dystrybucyjnych energetycznych i gazowych, zwiekszajacych dostep mieszkanców do energii, tam gdzie jest to potrzebne.

Priorytet 3: Rozwój spoleczenstwa informacyjnego

Kompleksowa rozbudowa oraz przebudowa infrastruktury sieci szkieletowych, lokalnych sieci dostepowych oraz kanalów alternatywnych zapewniajacych publiczny, szerokopasmowy dostep do uslug elektronicznych oraz Internetu. Nowa infrastruktura powinna uzupelniac juz istniejaca, szczególnie na obszarach o nizszym stopniu jej nasycenia. Inwestycje zapewnia szerszej grupie odbiorców dostep do Internetu, przyczynia sie do wzrostu konkurencyjnosci na rynku teleinformatycznym województwa zachodniopomorskiego oraz beda przeciwdzialac marginalizacji obszarów pozbawionych odpowiedniej infrastruktury.

Priorytet 4: Infrastruktura ochrony srodowiska

Inwestycje z zakresu gospodarki wodno-sciekowej oraz gospodarki odpadami. Realizowane beda równiez operacje majace na celu poprawe jakosci powietrza, obejmujace swym zakresem inwestycje w systemy, infrastrukture, urzadzenia i technologie sluzace do ograniczania zanieczyszczen gazowych i pylowych. Wsparcie uzyskaja takze inwestycje sluzace ochronie przed skutkami nadzwyczajnych zagrozen srodowiska, w tym poprawie stanu bezpieczenstwa przeciwpowodziowego i przeciwpozarowego. Jezeli chodzi o inwestycje w odnawialne zródla energii, realizowane beda przede wszystkim przedsiewziecia polegajace na budowie, przebudowie, modernizacji i instalacji infrastruktury sluzacej do produkcji i przesylu energii ze zródel odnawialnych, w szczególnosci kolektorów slonecznych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepla, malych elektrowni wodnych, geotermii, jak równiez urzadzen do spalania biomasy. Zwiekszenie czynnej ochrony przyrody bedzie mozliwe m.in. poprzez dzialania zwiazane z ochrona siedlisk oraz zachowaniem róznorodnosci gatunkowej.

Priorytet 5: Turystyka, kultura i rewitalizacja

Wspierane beda projekty zwiazane z budowa oraz rozbudowa infrastruktury turystycznej, jak równiez infrastruktury sluzacej rozwojowi aktywnych form turystyki, turystycznej bazy uzupelniajacej oraz bazy noclegowej. Planowany jest rozwój sieci punktów informacji turystycznej i kulturalnej, funkcjonujacych w zintegrowanym dla calego województwa systemie regionalnej informacji, jak równiez tworzenie i rozwój spójnego systemu promocji turystycznej i kulturalnej regionu w kraju i za granica. Rozwój kultury i zwiekszenie udzialu mieszkanców w zyciu kulturalnym realizowany bedzie poprzez dzialania w zakresie przebudowy i budowy placówek kulturalnych w regionie.

Rewitalizacja obszarów traktowana bedzie jako kompleksowy program rozbudowy infrastruktury oraz poprawy bezpieczenstwa publicznego. Wsparcie zlozonych projektów na rzecz rewaloryzacji i zabezpieczenia zabytków, rewitalizacja zabytkowych obiektów poprzemyslowych oraz powojskowych wraz z ich otoczeniem na wybranym obszarze w powiazaniu z rozwojem gospodarczym i spolecznym.

Priorytet 6: Rozwój funkcji metropolitalnych

Wsparcie Szczecinskiego Obszaru Metropolitarnego bedzie mialo na celu poprawe jego spójnosci przestrzennej. Realizowane przedsiewziecia ukierunkowane beda na modernizacje istniejacych i budowe nowych elementów infrastruktury transportu publicznego, podnoszenie efektywnosci jego wykorzystania, a takze na zwiekszenie bezpieczenstwa pasazerów. Wspierane beda równiez przedsiewziecia rewitalizacyjne, wynikajace z lokalnych programów rewitalizacji, obejmujace kompleksowa rewitalizacje zdegradowanych obszarów (m.in. poprzemyslowych i powojskowych). Wiaze sie to takze z tworzeniem wysokiej jakosci stref publicznych w miastach. Realizowane beda dzialania w zakresie infrastruktury zwiazanej z rozwojem funkcji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych o charakterze metropolitalnym. Kolejnym obszarem interwencji beda projekty polegajace na uzupelnieniu infrastruktury uslug publicznych o znaczeniu metropolitalnym.

Priorytet 7: Rozwój infrastruktury spolecznej i ochrony zdrowia

Wsparcie projektów poprawiajacych warunki ksztalcenia, ze szczególnym uwzglednieniem szkolnictwa zawodowego i technicznego. Projekty z tego zakresu obejmowac beda m.in. budowe, rozbudowe i modernizacje obiektów dydaktycznych i naukowo-dydaktycznych.

Przewidziane jest takze wsparcie dzialan poprawiajacych stan infrastruktury sportowej ukierunkowanych na upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci i mlodziezy. W ramach realizacji celu szczególowego „Poprawa jakosci i dostepnosci placówek ochrony zdrowia” realizowane beda przedsiewziecia obejmujace swym zakresem m.in.: budowe i przebudowe obiektów infrastruktury ochrony zdrowia, dostosowywanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególnosci osób niepelnosprawnych, jak równiez zakup urzadzen medycznych.

Priorytet 8: Pomoc techniczna

Procesy zwiazane z przygotowaniem i wdrazaniem PRO, zarzadzanie, monitoring, ocena i ewaluacja realizacji programu majace zwiekszyc potencjal administracyjny w zakresie wdrazania funduszy, jak równiez informowanie o programie i promowanie go.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Zachodniopomorskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO016

Number of decision

K(2007)5084

Data zatwierdzenia

11/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Gospodarka-Innowacje-Technologie 232 753 899 41 074 217 273 828 116
Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej 215 789 475 43 977 715 259 767 190
Rozwój społeczeństwa informacyjnego 42 000 000 7 411 764 49 411 764
Infrastruktura ochrony środowiska 61 280 000 10 814 117 72 094 117
Turystyka, kultura i rewitalizacja 74 935 655 13 223 939 88 159 594
Rozwój funkcji metropolitalnych 116 780 745 20 608 366 137 389 111
Rozwój infrastruktury społecznej i ochrony zdrowia 58 480 000 10 320 000 68 800 000
Pomoc techniczna 33 417 525 0 33 417 525
Razem 835 437 299 147 430 118 982 867 417