Program Operacyjny 'Warmia i Mazury'

Cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 4 pazdziernika 2007 r. Komisja Europejska przyjela Regionalny Program Operacyjny dla województwa warminsko-mazurskiego w Polsce na lata 2007-2013. Program zaklada pomoc Wspólnoty dla województwa warminsko-mazurskiego w ramach celu „Konwergencja”. Calkowity budzet programu wynosi 1,2 mld EUR, a pomoc Wspólnoty ze srodków EFRR wynosi 1,03 mld EUR (okolo 1,6 % calej sumy przeznaczonej dla Polski w ramach polityki spójnosci na lata 2007-2013).

1. Cel i znaczenie inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury (RPO WM) jest pierwszym tego rodzaju programem rozwoju, na szeroka skale, skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym. Jego celem strategicznym jest poprawa konkurencyjnosci regionu, spójnosci spolecznej i dostepnosci oraz zwiekszenie jego potencjalu gospodarczego, turystycznego i kulturalnego, przy jednoczesnym zapewnieniu zrównowazonego korzystania ze srodowiska. W zwiazku z tym WPO WM stanie sie najwazniejszym instrumentem zmian strukturalnych w regionie. Bedzie on równiez waznym narzedziem sluzacym realizacji celów odnowionej strategii lizbonskiej. Alokacja na cele dotyczace strategii lizbonskiej stanowi 37% budzetu EFRR.

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

W ramach programu przewiduje sie stworzenie 4700 nowych miejsc pracy, z czego polowe stanowia miejsca pracy przeznaczone dla kobiet. Ze srodków tego programu pomoc otrzyma ponad 765 malych i srednich przedsiebiorstw (MSP), w tym mikroprzedsiebiorstwa i przedsiebiorstwa innowacyjne.

Okolo 300 000 osób uzyska szerokopasmowy dostep do Internetu (70 000 na obszarach wiejskich); W odniesieniu do uzdatniania wody i oczyszczania scieków ponad 40 000 osób skorzysta z podlaczenia do systemów kanalizacyjnych o dlugosci 390 km, zas 19 000 do systemów wodociagowych o dlugosci 110 km, które zostana zbudowane przy wsparciu programu. Dzieki budowie regionalnego lotniska, modernizacji 304 km dróg i 54 km linii kolejowych poprawi sie dostepnosc do regionu.

3. Cele priorytetowe

Program sklada sie z nastepujacych priorytetów:

Priorytet 1: Przedsiebiorczosc
Realizacja tego priorytetu przyczyni sie znaczaco do poprawy konkurencyjnosci województwa warminsko-mazurskiego. Inwestycje w doradztwo dla przedsiebiorstw, rozpowszechnianie i wdrazanie nowych technologii, innowacyjnosc oraz osiagniecia sektora badan i rozwoju beda w istotny sposób wplywac na konkurencyjnosc przedsiebiorstw, produktów i uslug. Potencjal rozwoju województwa jest zakorzeniony w technologiach srodowiskowych, przetwórstwie spozywczym i technologiach budowlanych, dlatego tez te sektory zasluguja na szczególna uwage (sektory te korzystaja równiez z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz programu rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013 dla Polski). Nawiazywanie i umacnianie wspólpracy w poszczególnych branzach przemyslu (rozwój klastrów przemyslowych) oraz powiazania miedzy dzialalnoscia gospodarcza a badaniami naukowymi beda miec takze duze znaczenie w zwiekszaniu konkurencyjnosci.

Priorytet 2: Turystyka

Turystyka odgrywa istotna role w województwie warminsko-mazurskim. Realizacja tego priorytetu obejmie wspieranie inwestycji zwiazanych z rozwijaniem zasobów turystycznych, w tym bazy noclegowej, zaplecza gastronomicznego, turystyki biznesowej, uzdrowisk i funkcji rekreacyjnej oraz wysokiej jakosci uslug turystycznych. Powinno to wplynac na zwiekszenie atrakcyjnosci regionu i przyczynic sie do rozwoju turystyki w regionie. Szczególne znaczenie maja projekty zwiekszajace atrakcyjnosc tego regionu przez caly rok, a nie tylko w czasie sezonu turystycznego.

Priorytet 3: Infrastruktura spoleczna

Dzieki posiadanym cechom region ten móglby sie stac atrakcyjnym miejscem do lokalizacji nowoczesnych i dynamicznych podmiotów gospodarczych. Taka inwestycja moglaby sie przyczynic do zwiekszenia lokalnego popytu i dochodów z podatków. Jednak aby uzasadnic i ulatwic podejmowanie takich decyzji nalezy podniesc poziom uslug spolecznych. Priorytetem tym objeto inwestycje w uslugi zdrowotne i edukacyjne o duzej wartosci dodanej. Do zaspokojenia potrzeb rozwijajacej sie gospodarki regionalnej, konieczne sa inwestycje w infrastrukture edukacyjna, zapewniajaca staly dostep do sily roboczej o odpowiednich kwalifikacjach, poczawszy od sredniego szczebla (glównie w sektorze uslug turystycznych) az po stanowiska dla pracowników wysoko wykwalifikowanych w sektorach nowoczesnych i opartych na wiedzy.

Priorytet 4: Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast

Celem tego priorytetu jest uwolnienie potencjalu gospodarczego w zaniedbanych i problemowych obszarach miejskich, zwiekszenie ich atrakcyjnosci, tak, aby zachecic do podejmowania inwestycji i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz poprawa ogólnych warunków zycia mieszkanców. Srodki rewitalizacyjne zapewnia zrównowazony rozwój, przyczynia sie do ozywienia gospodarczego, przywrócenia organizacji przestrzennej i odtworzenia wiezi spolecznych. Projekty beda realizowac procesy umozliwiajace skuteczne funkcjonowanie obszarów miejskich; przez zmiane ich struktury, nadawanie nowych funkcji i mobilizacje tych obszarów za pomoca zmian jakosciowych.

Priorytet 5: Regionalna i lokalna Infrastruktura transportowa

Do glównych slabosci utrudniajacych rozwój i wzrost gospodarczy województwa warminsko-mazurskiego naleza jego peryferyjne polozenie i slaba dostepnosc regionu. Dlatego niezbedne sa inwestycje w infrastrukture i sieci transportowe. Pomoze to w zwiekszeniu wewnetrznej i zewnetrznej spójnosci terytorialnej województwa, szczególnie poprzez laczenie krajowych i zewnetrznych osrodków wzrostu gospodarczego. Poprawa dostepnosci transportowej doprowadzi do rozwoju przedsiebiorstw produkcyjnych i uslugowych, wiekszych naplywów inwestycji i rozwoju turystyki. Stworzy to równiez miejsca pracy. Remont zaniedbanego lotniska regionalnego w Szymanach umozliwi lepszy kontakt województwa warminsko-mazurskiego ze swiatem.

Priorytet 6: Srodowisko naturalne:

Srodowisko naturalne jest jednym ze strategicznych zasobów województwa warminsko-mazurskiego. Inwestycje zwiazane z ochrona srodowiska maja podstawowe znaczenie dla zwiekszania atrakcyjnosci turystycznej regionu, funkcji uzdrowiskowych oraz lokalizacji przedsiebiorstw, dla których srodowisko jest decydujacym czynnikiem. Region staje przed koniecznoscia uwzgledniania sprzecznych interesów; z jednej strony rozwoju gospodarczego, z drugiej zas ochrony srodowiska. Ten priorytet przewiduje udzielenie wsparcia projektom inwestycyjnym, zapobiegajacym zanieczyszczeniom ziemi i wód, przy jak najmniejszej ingerencji w srodowisko. Ochrona jednego z glównych zasobów województwa – Wielkich Jezior Mazurskich – jest szczególnie istotna przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji kazdej nowej dzialalnosci w tym regionie.

Priorytet 7: Infrastruktura spoleczenstwa informacyjnego

Wsparcie projektów zwiazanych z infrastruktura informatyczna jest niezbedne do stworzenia spoleczenstwa i gospodarki opartej na wiedzy. Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) stanowia podstawowy i najwazniejszy czynnik wzrostu i produkcyjnosci oraz zwiekszania konkurencyjnosci i rozwoju regionu. Szersze udostepnianie technologii, zarówno dla przedsiebiorstw jak i dla uzytku osobistego, moze pomóc w zapobieganiu wykluczenia spolecznego i wyludniania, które sa spowodowane peryferyjnym polozeniem województwa warminsko-mazurskiego. Dzieki tej osi priorytetowej bedzie mozna zwiekszyc inwestycje na infrastrukture ICT, propagowac powszechnosc stosowania narzedzi ICT oraz bezpieczny dostep do technologii. Dzialania prowadzone w tej dziedzinie przyczynia sie równiez do wzmocnienia spójnosci terytorialnej i spolecznej regionu. W tym celu w ramach programu „Rozwój Polski Wschodniej” podjete tez zostana srodki uzupelniajace.

Priorytet 8: Pomoc techniczna

Skuteczne wykorzystywanie funduszy strukturalnych w duzym stopniu zalezy od mozliwosci administracyjnych instytucji uczestniczacych w realizacji programów operacyjnych. W okresie programowania 2007-2013, instytucje zaangazowane w realizacje funduszy strukturalnych na poziomie regionalnym, zostaly obarczone wieksza iloscia obowiazków niz w latach 2004-2006. Efektywne wykorzystanie srodków UE przyznanych województwu bedzie wymagac udzielenia koniecznego wsparcia administracji, aby zapewnic skuteczne zarzadzanie funduszami i ich realizacje, jak równiez zapewnienie monitoringu, kontroli, audytu i oceny oraz dzialan komunikacyjnych. Do kwestii priorytetowych nalezy podnoszenie swiadomosci spolecznej w zakresie sposobów korzystania z funduszy europejskich w regionie oraz tworzenie pozytywnego wizerunku wsród potencjalnych beneficjentów.

Informacje finansowe i techniczne

Program Operacyjny 'Warmia i Mazury'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO020

Number of decision

K(2007)4624

Data zatwierdzenia

04/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Przedsiębiorczość 207 308 408 31 289 721 238 598 129
Turystyka 134 750 465 23 779 510 158 529 975
Infrastruktura społeczna 62 192 522 10 975 151 73 167 673
Rozwój, restrukturyzacja i rewitalizacja miast 82 923 363 14 633 535 97 556 898
Regionalna i lokalna infrastruktura transportowa 352 424 294 78 099 272 430 523 566
Środowisko naturalne 93 288 784 22 165 660 115 454 444
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 62 192 522 10 975 151 73 167 673
Pomoc techniczna 41 461 683 0 41 461 683
Razem 1 036 542 041 191 918 000 1 228 460 041