Program operacyjny 'Pomoc techniczna'

Program w ramach celu Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

25 lipca 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny „Pomoc techniczna” dla Polski na lata 2007-13. Program operacyjny wchodzi w zakres celu Konwergencja, a jego budżet to ok. 607 milionów euro. Wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 516 milionów euro, co stanowi ok. 0,8% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

1. Cel programu

Program operacyjny „Pomoc techniczna” opisuje szczegółowo główne obszary, na które polskie władze zamierzają przeznaczyć środki unijne w wysokości 517 mln euro, które zostaną im przekazane w ciągu siedmiu lat. Głównymi celami są:

 • poprawa możliwości administracyjnych.
 • szkolenie pracowników zajmujących się wdrażaniem funduszy strukturalnych;
 • stworzenie dobrze działających systemów monitorowania i oceny; oraz
 • wspieranie działań informacyjnych, komunikacyjnych i promocyjnych związanych z polskimi narodowymi strategicznymi ramami odniesienia (NSRO).

Pomimo że jest to najmniejszy ze wszystkich polskich programów operacyjnych, będzie on odgrywał ważną rolę, ponieważ powinien przyczynić się do poprawienia możliwości administracyjnych i stworzenia adekwatnych systemów informowania i monitorowania. Program będzie więc torował drogę do udanego wdrożenia funduszy strukturalnych w Polsce. Celem strategicznym programu jest zapewnie skutecznej i sprawnej realizacji NSRO w latach 2007-13.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Na szczeblu krajowym zadaniem programu operacyjnego „Pomoc techniczna” będzie zapewnianie wsparcia w zarządzaniu, monitorowaniu, ocenie i kontroli w ramach NSRO. Program jest z założenia horyzontalny, więc jego priorytety i działania będą wiązać się z poprawą funkcjonowania oraz zapewnieniem spójności prowadzonych działań. Program będzie również dodatkowo wspierał wydajne wdrożenie funduszy strukturalnych.

3. Priorytety

Szczegółowe cele programu obejmują następujące działania:

 • Zapewnienie skutecznego wdrożenia NSRO i wspieranie przygotowań do przyszłych projektów strukturalnych; oraz
 • Skuteczne rozpowszechnianie informacji i promocja NSRO oraz zapewnienie odpowiedniego przepływu i wymiany informacji między uczestnikami procesu wdrażania NSRO.

Program opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Wsparcie zasobów ludzkich [około 69,1% łącznej kwoty finansowania]

Do skutecznego wdrożenia pomocy z funduszy strukturalnych i do zarządzania nią niezbędny jest dobrze wykwalifikowany personel. Wydajni i wyszkoleni pracownicy powinni odpowiadać za takie procesy w ramach NSRO jak: przygotowanie, zarządzanie, wdrożenie, monitorowanie, ocena, kontrola, informowanie oraz promocja. W ten sposób przyczyniają się oni do wydajności i stabilności systemu wdrażania funduszy strukturalnych.

Cel tego priorytetu zostanie osiągnięty dzięki realizacji trzech celów bezpośrednich:

 • zapewnienie niezbędnych zasobów ludzkich;
 • zapewnienie stabilnego i trwałego zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za wsparcie działań instrumentów strukturalnych; oraz
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrożeniu instrumentów strukturalnych, przede wszystkim z uwzględnieniem umiejętności niezbędnych do korzystania z krajowych systemów informatycznych stosowanych w realizacji NSRO.

Priorytet 2: Wsparcie informatyczne realizacji NSRO [około 3,6% łącznej kwoty finansowania]

Dzięki realizacji tego priorytetu zapewnione będzie działanie systemów informatycznych używanych w realizacji NSRO. Powinno się to przyczyniać do skutecznej realizacji NSRO i osiągnięcia wysokiego poziomu wykorzystania funduszy. Systemy informatyczne powinny wspierać procesy w ramach NSRO związane z zarządzaniem, wdrożeniem, monitorowaniem, oceną i kontrolą.

W ramach tego priorytetu zakupione zostaną nowoczesne urządzenia informatyczne, telekomunikacyjne i audiowizualne dla instytucji horyzontalnych odpowiedzialnych za wdrożenie instrumentów strukturalnych; przeprowadzone zostanie również szkolenie pracowników instytucji horyzontalnych uczestniczących w realizacji NSRO.

Priorytet 3: Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych [około 14,5% łącznej kwoty finansowania]

Celem tego priorytetu jest:

 • stworzenie wydajnego systemu w ramach NSRO, służącego do zarządzania, wdrożenia, monitorowania, oceny i kontroli;
 • przygotowanie płynnego przejścia miedzy kolejnymi okresami programowania: oraz
 • wsparcie działań związanych z realizacją celu europejskiej współpracy terytorialnej.

Cele to powinny być osiągnięte przez wsparcie takich procesów służących wdrożeniu pomocy strukturalnej w ramach NSRO jak: przygotowanie, zarządzanie, wdrożenie, monitorowanie, ocena i kontrola. Ponadto w realizacji tego priorytetu przewiduje się zamknięcie pomocy ze wspólnotowych ram wsparcia (CSF) 2004-2006 i przygotowanie działań funduszy strukturalnych w Polsce w okresie programowania po 2013 r.

Innym ważnym elementem tego priorytetu jest ocena działań funduszy strukturalnych, jak również skoordynowanie wspólnotowej polityki spójności z innymi politykami krajowymi, sektorowymi i regionalnymi.

Ponadto wspierane powinny być również działania polegające na wymianie dobrych praktyk (np. udział w działaniach związanych z wymiarem terytorialnym polityki spójności – aspekt rozwoju miast czy też wsparcie udziału Polski w międzyregionalnych programach współpracy).

Priorytet 4: Komunikacja i promocja [około 12,8% łącznej kwoty finansowania]

Celem jest stworzenie w Polsce popytu na zasoby z funduszy UE, jak również zapewnienie skutecznej wymiany informacji i doświadczeń między stronami zaangażowanymi w NSRO w Polsce. Realizacja priorytetu powinna przyczyniać się do upowszechniania wiedzy o NSRO, zdobywania umiejętności w uzyskiwaniu funduszy na działania rozwojowe oraz informowania społeczeństwa o korzyściach z wdrożenia funduszy strukturalnych.

Innym ważnym obszarem działania jest przygotowanie systemu wymiany doświadczeń między uczestnikami procesów programowania, wdrożenia i informowania w ramach funduszy strukturalnych.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Pomoc techniczna'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO004

Number of decision

C/2007/3693

Data zatwierdzenia

25/07/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Wsparcie zasobów ludzkich 357 000 000 63 000 000 420 000 000
Wsparcie informatyczne realizacji NSRO 18 700 000 3 300 000 22 000 000
Wsparcie realizacji operacji funduszy strukturalnych 74 800 000 13 200 000 88 000 000
Komunikacja i promocja 66 200 000 11 682 353 77 882 353
Razem 516 700 000 91 182 353 607 882 353