Program operacyjny 'Świętokrzyskie'

Program w ramach celu Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 19 grudnia 2007 r. Komisja Europejska przyjęła Regionalny Program Operacyjny dla województwa świętokrzyskiego w Polsce na lata 2007-2013. Program operacyjny wchodzi w zakres celu Konwergencja, a jego całkowity budżet to ok. 854 mln euro. Pomoc wspólnotowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 726 mln euro, co stanowi ok. 1,1 % całkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2007-2013.

1. Cel i znaczenie programu

Regionalny Program Operacyjny dla województwa świętokrzyskiego jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroką skalę w historii regionu. Strategicznym celem programu jest poprawa warunków zarówno dla rozwoju konkurencyjnej gospodarki regionalnej, jak i tworzenia nowych miejsc pracy. Zmierza on do poprawy konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności województwa, pełnego rozwoju jego wyjątkowego potencjału gospodarczego i kulturowego oraz zapewnienia zrównoważonego korzystania z jego zasobów przyrodniczych.

Regionalny program operacyjny stanie się podstawowym instrumentem zmian strukturalnych w województwie. Będzie także ważnym narzędziem w osiąganiu celów wyznaczonych w odnowionej strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, ponieważ ponad 32 % całkowitego budżetu programu przeznaczone jest na ten cel.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego program ma przynieść dodatkowy wzrost PKB w województwie świętokrzyskim o 2,1 % oraz około 3 700 nowych miejsc pracy. Inne oczekiwane rezultaty to powstanie 250 hektarów stref przemysłowych, wsparcie finansowe dla około 1 000 małych i średnich przedsiębiorstw oraz modernizacja około 450 kilometrów dróg.

3. Priorytety

Program opiera się na następujących osiach priorytetowych:

Priorytet 1: Rozwój przedsiębiorczości [około 18,0 % całkowitej kwoty finansowania]

Program operacyjny dla województwa świętokrzyskiego obejmuje współfinansowanie projektów mających na celu tworzenie i rozwój regionalnych klastrów przemysłowych, wspólne inwestycje podejmowane przez grupy przedsiębiorstw oraz zwiększone wykorzystanie technologii informatycznych i technologii zaawansowanej kontroli (ACT). Połączenie inwestycji i innowacji powinno istotnie poprawić współpracę pomiędzy systemami zarządzania przedsiębiorstw oraz pozwolić im osiągnąć lepsze wyniki. Wsparcie zostanie także przeznaczone dla projektów, których celem jest zakładanie i rozwijanie parków przemysłowych, naukowych i technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości i centrów innowacji.

Instytucje bezpośrednio wspierające przedsiębiorczość również otrzymają znaczną pomoc, co pozwoli im zaoferować przedsiębiorcom nowe usługi, natomiast specjalistyczne fundusze pożyczkowe, fundusze gwarancyjne i inne podobne instrumenty zapewnią pośrednie wsparcie przedsiębiorczości.

Priorytet 2: Wspieranie innowacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego i zwiększanie potencjału inwestycyjnego województwa [około 15,0 %całkowitej kwoty finansowania]

Celem tego priorytetu jest zwiększenie innowacyjności gospodarki regionalnej. Szczególny nacisk zostanie położony na rozwój przedsiębiorczości i współpracę pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi (np. uniwersytetami i specjalistycznymi ośrodkami opieki zdrowotnej) a przedsiębiorstwami, powodujące zwiększoną wymianę nowoczesnych technologii i podnoszenie kwalifikacji. Środki dostępne w ramach programu pozwolą także na budowę, modernizację i wyposażenie laboratoriów specjalizujących się w usługach dla przedsiębiorstw i niektórych projektów badawczych dotyczących obszarów o kluczowym znaczeniu dla województwa świętokrzyskiego.

Również działania promocyjne, kampanie w mediach i wystawy otrzymają wsparcie finansowe. Systemy informacji o inwestycjach i informacji turystycznej, w tym usługi dla inwestorów, jak również nowe strefy przemysłowe lub rozwój istniejących stref, także skorzystają w ramach tego priorytetu.

Priorytet 3: Podnoszenie jakości regionalnego systemu transportowego [około 24,8 % całkowitej kwoty finansowania]

W ramach tego priorytetu wsparcie otrzymają działania skierowane na rozwój i modernizację systemów sieci drogowej, mające zapewnić poprawę jakości i spójność z krajowym i europejskim systemem transportowym. Priorytet ten dotyczy w szczególności głównych dróg wojewódzkich i lokalnych. Wymiana taboru kolejowego i drogowego wykorzystywanego do przewozu pasażerów przyczyni się do podniesienia jakości usług transportowych i do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne.

Priorytet 4: Rozwój infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego i infrastruktury energetycznej [około 14,0 % całkowitej kwoty finansowania]

Wiele miast i wsi w województwie wciąż nie ma dostępu do sieci wodociągowej. Niektóre układy kanalizacyjne również stwarzają zagrożenie skażenia środowiska. W związku z powyższym nacisk zostanie położony na rozwój i modernizację infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej. Zostaną również wybudowane i zmodernizowane zakłady segregacji odpadów i spalarnie śmieci, natomiast stare składowiska odpadów poddane będą rekultywacji, a nielegalne wysypiska śmieci zostaną zlikwidowane. Modernizacja lub rozwój nowych źródeł energii i unowocześnienie obiektów użyteczności publicznej dadzą w rezultacie lepszą efektywność energetyczną i ogrzewanie. W skład środków kontroli przeciwpowodziowej wejdą modernizacja nabrzeży i zbiorników wodnych oraz korekta cieków wodnych.

Priorytet 5: Poprawa jakości infrastruktury społecznej i inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę [około 15,0 % całkowitej kwoty finansowania

Województwo świętokrzyskie zajmuje ostatnie miejsce w Polsce pod względem liczby studentów dziennych, ponieważ wielu młodych ludzi przenosi się do innych województw. Inwestycje w obiekty edukacyjne (głównie w projekty dotyczące bazy socjalnej obiektów akademickich) będą stanowić uzupełnienie dla innych podobnych inwestycji w ramach programu. W mniejszych miastach wsparcie zostanie przeznaczone na budowę, rozwój, modernizację i wyposażenie placówek edukacyjnych.

Ośrodki opieki zdrowotnej skorzystają dzięki nowoczesnemu sprzętowi medycznemu, a wojewódzkie i lokalne instytucje kulturalne otrzymają środki finansowe na zakup nowoczesnego sprzętu i modernizację w miarę potrzeb.Inne formy wspierania inwestycji skierowane zostaną na działania dotyczące obiektów dziedzictwa kulturowego i rozwój publicznej infrastruktury turystycznej (np. usług noclegowych i żywieniowych, obiektów wypoczynkowych, tras rowerowych i szlaków turystycznych itp.).

Priorytet 6: Rozwój miast i rewitalizacja małych miast [około 10,2 % całkowitej kwoty finansowania]

Województwo obfituje w atrakcje turystyczne i kulturalne, które mogą odegrać ważną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Duże obszary województwa świętokrzyskiego są jednak zagrożone trwałą marginalizacją i wykluczeniem, spowodowanymi przez długotrwałe bezrobocie i ubóstwo oraz emigrację wykwalifikowanej siły roboczej. Jest to szczególnie odczuwalne w małych miastach o ograniczonej atrakcyjności inwestycyjnej.

W ramach tego priorytetu przewiduje się realizację złożonych projektów, których celem jest rewitalizacja zaniedbanych części miasta Kielce oraz innych okręgów. Projekty te będą dotyczyć infrastruktury turystycznej i transportowej, dziedzictwa kulturowego, ulepszania przestrzeni publicznej i podnoszenia jakości infrastruktury wystawienniczej.

Priorytet 7: Pomoc techniczna [około 3,0 % całkowitej kwoty finansowania].

W ramach tego priorytetu wsparcie dotyczyć będzie procesów opracowywania i realizacji projektów oraz procesu zarządzania i wdrażania, jak i reklamy i rozpowszechniania informacji związanych z tym procesem.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Świętokrzyskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO018

Number of decision

C/2007/6888

Data zatwierdzenia

19/12/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój przedsiębiorczości 130 645 308 23 055 056 153 700 364
Wspieranie innowacji, rozwój społeczeństwa informacyjnego i zwiększanie potencjału inwestycyjnego województwa 108 871 090 19 212 545 128 083 635
Podnoszenie jakości regionalnego systemu transportowego 180 026 034 31 769 300 211 795 334
Rozwój infrastruktury dla ochrony środowiska naturalnego i infrastruktury energetycznej 101 096 872 17 840 624 118 937 496
Poprawa jakości infrastruktury społecznej i inwestycje w dziedzictwo kulturowe, sport i turystykę 108 871 090 19 212 545 128 083 635
Rozwój miast i rewitalizacja małych miast 74 522 654 13 151 057 87 673 711
Pomoc techniczna 21 774 218 3 842 509 25 616 727
Razem 725 807 266 128 083 636 853 890 902