Program operacyjny 'Śląsk'

Cel „Konwergencja”, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 4 września br. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny dla województwa śląskiego na lata 2007–2013. Program ten obejmuje pomoc wspólnotową dla Śląska w ramach celu „Konwergencja”. Całkowity budżet programu wynosi 2,02 mld EUR, a wsparcie wspólnotowe za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 1,71 mld EUR (około 2,5 % ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności).

1. Cel inwestycji UE

Regionalny program operacyjny województwa śląskiego (RPO) jest pierwszym tego rodzaju w regionie programem rozwoju, na szeroką skalę, skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym.

Program dla województwa śląskiego stanie się najważniejszym instrumentem przeprowadzania zmian strukturalnych w regionie. Będzie on także ważnym narzędziem służącym realizowaniu celów odnowionej strategii lizbońskiej. Alokacja środków na cele dotyczące strategii lizbońskiej wynosi ponad 40 % całego budżetu programu. Strategicznym celem programu jest: „pobudzenie szybkiego wzrostu przy jednoczesnym wzmocnieniu społecznej, gospodarczej i spójności terytorialnej regionu”.

2. Spodziewane oddziaływanie inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego, regionalny program operacyjny województwa śląskiego ma przynieść dodatkowy wzrost PKB o 2,91 % oraz powstanie około 9 000 nowych miejsc pracy, z czego 4 500 będzie miejscami pracy dla kobiet. Ponad 1 300 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (w tym mikroprzedsiębiorstwa) otrzyma wsparcie, a ponad 400 otrzyma wsparcie w ramach środków na innowacje.

3. Cele priorytetowe

Priorytet 1: badania technologiczne i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość

Wspieranie centrów innowacji i przedsiębiorczości, zapewnianie przygotowania gruntów pod inwestycje. Pobudzanie rozwoju sieci instytucji otoczenia biznesu oraz instrumentów zewnętrznego finansowania przedsiębiorczości. Bezpośrednie inwestycje w małe przedsiębiorstwa w celu wspierania konkurencyjnych mikroprzedsiębiorstw i MŚP, tworzenie miejsc pracy. Wzmacnianie potencjału centrów technologicznych oraz instytutów badawczych będących źródłem innowacji i wymiany nowoczesnych technologii; budowanie i stymulowanie efektu sieciowego oraz współpracy między instytutami naukowo–badawczymi i przedsiębiorstwami; rozwijanie biegunów kompetencji na szczeblu lokalnym i regionalnym.

Priorytet 2: społeczeństwo oparte na wiedzy

Zapewnienie dostępu do szybkich i bezpiecznych łączy internetowych oraz rozwój elektronicznych usług publicznych. Wspieranie działań zmierzających do tworzenia sieci dostępu. Zakładanie publicznych punktów dostępu do Internetu. Rozwój elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców regionu (niezbędnych do wykonywania zadań w ramach administracji elektronicznej); zwiększanie gamy usług oferowanych przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych; tworzenie systemów wsparcia zarządzania na użytek administracji publicznej.

Priorytet 3: turystyka

Inwestowanie w infrastrukturę turystyczną przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej oferującej całościowe usługi turystyczne, obejmujące działalność hotelarską, gastronomiczną i w dziedzinie transportu; będzie stymulować powstawanie nowych firm i tworzenie nowych miejsc pracy. Wspierane będą działania w zakresie rozwoju infrastruktury związanej z turystyką oraz systemów informacji turystycznej i reklamy.

Priorytet 4: kultura

Powiększanie oferty kulturalnej województwa, która przyczyni się do poprawienia jego wizerunku zarówno w kraju jak i zagranicą. Wspierane będą działania dla projektów mających na celu poprawę jakości obiektów kulturalnych, a co za tym idzie podniesienie atrakcyjności regionu. Powstaną projekty w zakresie renowacji budynków historycznych i dostosowywania pustych budynków przemysłowych na potrzeby kulturalne.

Priorytet 5: środowisko

Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Zarządzanie odpadami otrzyma wsparcie w postaci ekologicznie wydajnych, całościowych systemów zarządzania odpadami. Poprawa jakości powietrza poprzez inwestowanie w efektywność energetyczną systemów grzewczych. Wsparcie dla przyjaznych dla środowiska, odnawialnych źródeł energii. Poprawa jakości gromadzenia i przetwarzania informacji w celu opracowania instrumentów z zakresu ochrony środowiska. Działania na rzecz zachowania, zwiększania i odnowy różnorodności biologicznej; edukacja w zakresie potrzeby ochrony tego dziedzictwa i propagowanie tej potrzeby.

Priorytet 6: zrównoważony rozwój obszarów miejskich

Śląsk jest najbardziej zurbanizowanym regionem Polski. Głównym celem tego priorytetu jest zwiększenie konkurencyjności centrów miejskich poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej i transportu oraz obiektów kulturalnych, socjalnych, rekreacyjnych i edukacyjnych tak, aby region mógł konkurować z innymi regionami w Polsce i Europie. Dla rozwoju terenów miejskich zasadniczą rolę będzie miało zagospodarowywanie zaniedbanych obszarów w miastach. Udzielać się będzie wsparcia wszechstronnym projektom mającym na celu tworzenie i rozwój stref działalności gospodarczej, zwłaszcza na terenach poprzemysłowych.

Priorytet 7: transport

Opracowanie wydajnego, zintegrowanego, bezpieczniejszego, bardziej przyjaznego dla środowiska, wysokiej jakości i łatwo dostępnego systemu transportu w celu zwiększenia liczby osób korzystających z transportu miejskiego. Modernizacja i powiększanie sieci dróg w celu połączenia podstawowej sieci dróg w regionie z sieciami transportu transeuropejskiego (TEN–T) oraz drogami krajowymi i międzynarodowymi. Powstaną także projekty dotyczące systemów zarządzania ruchem.

Priorytet 8: infrastruktura edukacyjna

Rozwój szkolnictwa wyższego, infrastruktury w ramach szkolnictwa i uczenia się przez całe życie. Wzmacnianie roli edukacji na wszystkich poziomach, budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Pierwszeństwo będą miały projekty obejmujące placówki szkolnictwa wyższego specjalizujące się w dziedzinach regionalnej strategii innowacyjnej.

Priorytet 9: zdrowie i rekreacja

Poprawa zdrowia mieszkańców regionu poprzez inwestycje w opiekę zdrowotną w celu znacznego poprawienia jakości i dostępności usług medycznych, rozwój i modernizacja infrastruktury i wyposażenia placówek szpitalnych i przychodni lekarskich. Wspieranie projektów ukierunkowanych na zakładanie i podnoszenie jakości ogólnodostępnych obiektów sportowych i rekreacyjnych.

Priorytet 10: pomoc techniczna

Ukierunkowanie procesu dotyczącego przygotowywania, zarządzania, monitorowania, oszacowywania, kontrolowania i ewaluacji programu mającego na celu zwiększenie zdolności administracyjnych we wdrażaniu funduszy; działania informacyjne i promocyjne w tym zakresie.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Śląsk'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO019

Number of decision

K(2007)4208

Data zatwierdzenia

04/09/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Badania technologiczne i rozwój, innowacje i przedsiębiorczość 296 238 553 52 277 392 348 515 945
Społeczeństwo informacyjne 150 000 000 26 470 588 176 470 588
Turystyka 110 420 000 19 485 882 129 905 882
Kultura 53 274 150 9 401 321 62 675 471
Środowisko 180 678 600 31 884 459 212 563 059
Zrównoważony rozwój obszarów miejskich 312 802 445 55 200 431 368 002 876
Transport 426 327 555 84 244 367 510 571 922
Infrastruktura edukacyjna 82 480 000 14 555 294 97 035 294
Zdrowie i rekreacja 57 759 000 10 192 765 67 951 765
Pomoc techniczna 43 000 000 0 43 000 000
Razem 1 712 980 303 303 712 499 2 016 692 802