Program operacyjny na lata 'Pomerania'

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 6 września Komisja Europejska zatwierdziła program rozwoju regionalnego województwa pomorskiego na lata 2007-2013, zatytułowany „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego". Program ten obejmuje wsparcie wspólnotowe dla województwa pomorskiego w ramach realizacji celu Konwergencja. Całkowity budżet programu wynosi ok. 1,3 mld EUR, a pomoc wspólnotowa za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 885 mln EUR (około 1,3 % ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Regionalny program operacyjny dla województwa pomorskiego (RPO WP) jest pierwszym w regionie tego rodzaju programem rozwoju, na szeroką skalę, skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym. Jego celem strategicznym jest: poprawa konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności województwa, wykorzystanie jego specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego oraz zapewnienie zrównoważonego korzystania ze zasobów przyrodniczych.

Wskutek tego RPO WP stanie się najważniejszym instrumentem zmian strukturalnych w tym regionie. Będzie on również ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na realizację celów lizbońskich przeznaczono ponad 47 % całkowitego budżetu Programu.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego program ma zapewnić dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 3,4 % i ponad 7 000 nowych miejsc pracy. Stopa bezrobocia powinna zmaleć o 0,7 punktu procentowego po wdrożeniu programu.

3. Priorytet

Program ma następujące cele szczegółowe:

1. Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz wzrost kompetencji mieszkańców;

2. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi;

3. Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej;

4. Przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Program skupia się na następujących osiach priorytetowych:

Priorytet 1: Rozwój i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP)

Przewidziane jest bezpośrednie i pośrednie dofinansowanie sektora MŚP. Dotacje otrzymają projekty służące tworzeniu miejsc pracy i innowacjom w przedsiębiorstwach o wysokim potencjale rozwojowym i zdolności do konkurowania na rynku krajowym i zagranicznym. Projekty powinny być ukierunkowanie na podnoszenie efektywności wykorzystania surowców i energii. Pośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw będzie polegało na tworzeniu i wzmacnianiu takich instrumentów, jak wyspecjalizowane fundusze pożyczkowe, poręczeniowe czy też inne instrumenty wsparcia kapitałowego. Sektor MŚP w województwie będzie dysponował lepszym dostępem do wyspecjalizowanych usług doradczych. Usługi te będą świadczone przez organizacje na rzecz wspierania działalności gospodarczej w sposób systemowy i przejrzysty, odpowiadając na realne zapotrzebowanie przedsiębiorstw. Istotnym elementem warunkującym sprawne funkcjonowanie sfery otoczenia biznesu w regionie będzie sieć innowacji, obejmująca instytucje zajmujące się generowaniem i skutecznym transferem rozwiązań innowacyjnych ze sfery badawczo-rozwojowej do sfery gospodarczej. Ważna z punktu widzenia efektywności sfery otoczenia biznesu będzie także promocja gospodarcza regionu; będzie ona służyć przyciągnięciu zewnętrznych inwestorów i pomocy polskim firmom w nawiązywaniu międzynarodowych kontaktów gospodarczych.

Priorytet 2: Społeczeństwo oparte na wiedzy

Podnoszenie jakości kapitału ludzkiego w regionie będzie realizowane poprzez wsparcie dla rozwoju infrastruktury dydaktycznej i naukowo-dydaktycznej w szkołach wyższych, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia potencjału uczelni w zakresie jakości kształcenia i dostosowania jego kierunków do realnych potrzeb rynku pracy w warunkach dynamicznych zmian gospodarczych. Wiąże się to zarówno z tworzeniem nowoczesnej i elastycznej oferty edukacyjnej na poziomie studiów wyższych oraz różnorodnych (w tym specjalistycznych), atrakcyjnych i dostępnych usług w zakresie kształcenia ustawicznego. Poprawa dostępu do wiedzy i informacji nastąpi dzięki tworzeniu lepszych warunków infrastrukturalnych dla upowszechniania technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także dzięki finansowaniu rozwoju usług elektronicznych dla ludności i biznesu. Szczególnie istotna będzie tu znacząca poprawa sytuacji na obszarach poza głównymi ośrodkami miejskimi województwa.

Priorytet 3: Funkcje miejskie i metropolitalne

Atrakcyjność inwestycyjna, tkanka miast i sektor turystyki ulegną poprawie dzięki lepszym systemom transportu, ze szczególnym uwzględnieniem transportu publicznego, a także dzięki szeroko zakrojonym inicjatywom służącym regeneracji terenów poprzemysłowych i modernizacji przestrzeni miejskich (zwłaszcza przestrzeni publicznych), co wzmocni ich funkcje metropolitalne i związane z otoczeniem miast.

Priorytet 4: Regionalne systemy transportowe

Aby zapewnić modernizację i rozbudowę sieci drogowej i kolejowej, konieczne jest wsparcie regionalnego systemu transportowego. Projekty powinny przyczynić się do lepszej spójności przestrzennej regionu, efektywnych powiązań między regionalnymi, krajowymi i europejskimi systemami transportowymi, a także lepszego wykorzystania potencjału gospodarczego poszczególnych części regionu oraz do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu.

Priorytet 5: Środowisko i energetyka przyjazna środowisku

Inwestycje w regionie będą ukierunkowane na realizację zobowiązań wynikających z traktatu akcesyjnego podjętych w dziedzinie gospodarki odpadami. Inwestycje w zakresie gospodarki wodnej będą miały decydujące znaczenie dla niektórych części regionu. Uzupełnieniem tych działań będą projekty w zakresie monitoringu środowiska. Oczekuje się, że większe wykorzystanie regionalnych, bogatych źródeł energii odnawialnej, będące wynikiem realizacji projektów dotyczących oszczędności energetycznych, przyniesie korzyści dla środowiska.

Priorytet 6: Turystyka i dziedzictwo kulturowe

Kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju województwa ma jego atrakcyjność turystyczna. Zostanie ona zwiększona dzięki zapewnieniu wykorzystania wyjątkowego bogactwa przyrodniczego oraz kulturowego tego regionu w sposób zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekty powinny mieć na celu dywersyfikację oferty turystycznej i obejmować infrastrukturę turystyczną, dziedzictwo kulturowe oraz tworzenie i promocję produktów turystycznych. Do wsparcia tych projektów przyczyni się rozwój spójnego systemu informacji turystycznej.

Priorytet 7: Ochrona zdrowia i system ratownictwa

Stan zdrowia społeczności województwa pomorskiego wymaga zdecydowanych działań zmierzających do lepszej dostępności i jakości opieki zdrowotnej, zwłaszcza w zakresie profilaktyki chorób nowotworowych, układu sercowo-naczyniowego oraz cukrzycy i ich diagnostyki. Dużym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej będzie rozwój i poprawa systemu ratownictwa wchodzącego w skład powstającego obecnie zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa. Aby poprawić funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej a, patrząc z szerszej perspektywy, poprawić bezpieczeństwo gmin w województwie, zostaną podjęte wysiłki w celu wprowadzenia zintegrowanego regionalnego systemu ratownictwa, zawierającego element ratownictwa medycznego.

Priorytet 8: Lokalna infrastruktura podstawowa

Aby przyciągać zewnętrznych inwestorów, tworzyć miejsca pracy i podnieść jakość życia mieszkańców województwa, konieczne są działania zmierzające do redukcji dysproporcji w zapewnianiu infrastruktury podstawowej, istniejących zwłaszcza pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi. Odpowiednie projekty powinny przede wszystkim zaspokoić potrzeby w zakresie lokalnej infrastruktury drogowej, gospodarczej i turystycznej. Projekty w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będą związane z realizacją postanowień traktatu akcesyjnego.

Priorytet 9: Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie

Obszary województwa przeżywające problemy społeczno-gospodarcze, zwłaszcza obszary wiejskie, wymagają wsparcia ukierunkowanego na podnoszenie jakości i dostępności infrastruktury społecznej (edukacyjnej, sportowej, zdrowotnej). Jednocześnie obszary te wymagają silnego impulsu na rzecz aktywizacji i samoorganizacji społeczności lokalnych wokół małych przedsięwzięć (także infrastrukturalnych); rolę katalizatora takich działań powinien pełnić sektor pozarządowy. Podjęcie przedsięwzięć w tych dwóch uzupełniających się kierunkach stwarza szansę na trwałą poprawę jakości życia mieszkańców tych obszarów.

Priorytet 10: Pomoc techniczna

Pomoc w procesie zarządzania projektami RPO WP i ich wdrażania, reklama i rozpowszechnianie informacji o procesie przygotowywania i wdrażania projektów oraz wsparcie w tym zakresie.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny na lata 'Pomerania'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO015

Number of decision

K(2007)4209

Data zatwierdzenia

04/09/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój i innowacje w MŚP 185 863 810 123 909 206 309 773 016
Społeczeństwo oparte na wiedzy 61 954 603 20 651 534 82 606 137
Funkcje miejskie i metropolitalne 106 207 892 45 517 668 151 725 560
Regionalny system transportowy 203 565 125 67 855 042 271 420 167
Srodowisko i energetyka przyjazna srodowisku 61 954 604 20 651 535 82 606 139
Turystyka i dziedzictwo kulturowe 44 253 288 14 751 096 59 004 384
Ochrona zdrowia i system ratownictwa 35 402 630 11 800 877 47 203 507
Lokalna infrastruktura podstawowa 123 909 207 21 866 331 145 775 538
Lokalna infrastruktura spoleczna i inicjatywy obywatelskie 35 402 630 6 247 523 41 650 153
Pomoc techniczna 26 551 973 8 850 658 35 402 631
Razem 885 065 762 342 101 470 1 227 167 232