Program Operacyjny 'Województwa Podlaskiego'

Program cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W pazdzierniku 2007 r. Komisja Europejska zatwierdzila program rozwoju regionalnego dla województwa podlaskiego w Polsce obejmujacy lata 2007-2013. Program zatytulowano: „Program Operacyjny dla województwa podlaskiego”. Program ten obejmuje wsparcie Wspólnoty dla województwa podlaskiego w ramach celu Konwergencja. Calkowity budzet programu wynosi okolo 0,75 mld EUR. Pomoc Wspólnoty za posrednictwem EFRR opiewa na kwote 636 mln EUR (okolo 0,95 % ogólu srodków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójnosci na lata 2007-2013).

1. Cel inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny dla województwa podlaskiego (RPO WP) jest pierwszym w regionie tego rodzaju programem rozwoju, na szeroka skale, skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym. RPO województwa podlaskiego stanie sie najwazniejszym instrumentem zmian strukturalnych w tym regionie. Bedzie on równiez waznym narzedziem realizacji zalozen odnowionej strategii lizbonskiej. Alokacja na cele dotyczace strategii lizbonskiej wynosi ponad 43,1 % calkowitego budzetu programu.

Strategicznym celem programu jest poprawa wskaznika wzrostu gospodarczego i stworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem z uwzglednieniem i zachowaniem naturalnego i kulturowego dziedzictwa regionu.

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego program ma przyniesc dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 2,88 % i stworzyc okolo 14 000 nowych miejsc pracy.

3. Osie priorytetowe

Szczególowe cele programu to:

  • uczynienie regionu bardziej atrakcyjnym dla inwestorów;
  • poprawa konkurencyjnosci przedsiebiorstw z województwa podlaskiego, zarówno w kraju, jak i za granica;
  • rozwój turystyki skupionej na naturalnym i kulturowym dziedzictwie regionu.

Program jest oparty na nastepujacych priorytetach:

Priorytet 1: Stymulowanie innowacji, wsparcie przedsiebiorczosci

Ten priorytet obejmuje wszystkie srodki zwiazane z poprawa gospodarki regionalnej województwa podlaskiego. Laczy on w sobie srodki skierowane na otoczenie gospodarcze oraz bezposrednie wsparcie dla przedsiebiorstw. Programy pomocy bezposredniej przyczynia sie do poprawy konkurencyjnosci i innowacyjnosci, zwlaszcza w sektorze MSP. Udzielone zostanie wsparcie dla stosowania nowych technologii i rozwiazan w nowoczesnej gospodarce, zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i uslugowym. Wykorzystane zostana zarówno dotacje, jak i odnawialne instrumenty finansowe (pozyczki i gwarancje). Region rozwazy równiez stosowanie inicjatywy JEREMIE dla odnawialnych projektów finansowych. Srodki skierowane na otoczenie gospodarcze obejma tworzenie stref inwestycyjnych, wzmacniajac potencjal instytucji szkolnictwa wyzszego i jednostek naukowych dzieki nawiazaniu wspólpracy miedzy sektorem badan i rozwoju i sektorem MSP oraz wspierajac instytucje otoczenia gospodarczego poprzez inwestycje i doradztwo.

Priorytet 2: Rozwój infrastruktury transportowej

Celem tego priorytetu jest poprawa dostepnosci regionu poprzez modernizacje infrastruktury transportowej. Ulepszone zostana strategiczne polaczenia regionalne miedzy centrami wzrostu. Ponadto zapewnione zostana projekty dróg lokalnych w celu polaczenia terenów wiejskich z ich naturalnymi lokalnymi centrami wzrostu. W poblizu Bialegostoku zostanie zbudowany regionalny port lotniczy. Tabor kolejowy uzywany w regionalnym transporcie kolejowym zostanie zmodernizowany w celu uczynienia transportu kolejowego bardziej atrakcyjnym. Miastom udzielona zostanie pomoc w unowoczesnieniu transportu publicznego.

Priorytet 3: Rozwój kultury i turystyki

Celem tego priorytetu jest rozwój turystyki i podniesienie atrakcyjnosci województwa podlaskiego. Obejmie on dzialania na rzecz inwestycji w kulture i turystyke (w tym w obiekty rekreacyjne i sportowe) oraz promowanie województwa podlaskiego jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki. Celem strategicznym jest przyciagniecie turystów z zagranicy i przedluzenie przecietnego pobytu dzieki zaoferowaniu zintegrowanego produktu turystycznego, mniej zaleznego od sezonu. Wymagac to bedzie wsparcia dla przedsiebiorstw w sektorze turystycznym i poprawy uslug noclegowych dla turystów.

Priorytet 4: Spoleczenstwo informacyjne

Celem tego priorytetu jest poprawa korzystania z Internetu oraz jego upowszechnienie dzieki zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej (lokalne sieci szerokopasmowe, publiczne punkty dostepu, informatyzacja urzedów publicznych). Propagowana bedzie koncepcja spoleczenstwa informacyjnego poprzez udostepnienie odpowiednich uslug elektronicznych (np. w administracji, ochronie zdrowia, ksztalceniu, kulturze i sporcie). Celem projektu dotyczacego technologii informacyjno-komunikacyjnych, kierowanego przez wladze regionalne i wdrazanego we wszystkich gminach, bedzie poprawa kompatybilnosci stosowanych rozwiazan.

Priorytet 5: Rozwój infrastruktury sluzacej ochronie srodowiska naturalnego

Celem tego priorytetu bedzie zachowanie dziedzictwa naturalnego poprzez inwestycje w infrastrukture redukujace negatywny wplyw na srodowisko. Inwestycje beda obejmowac gospodarke odpadami, infrastrukture wodnokanalizacyjna, srodki zapobiegania zagrozeniom, srodki na rzecz róznorodnosci biologicznej oraz promocje odnawialnych zródel energii. Miejscowe inwestycje w infrastrukture beda lokowane przede wszystkim w najmniej rozwinietych gminach.

Priorytet 6: Rozwój infrastruktury spolecznej

Celem tego priorytetu bedzie uczynienie regionu bardziej atrakcyjnym dla inwestycji poprzez poprawe infrastruktury spolecznej. W obszarze dotyczacym ksztalcenia celem jest poprawa jakosci na wszystkich szczeblach oraz poprawa dostepu do infrastruktury edukacyjnej i umozliwiajacej korzystanie z dziedzictwa kulturowego. W sektorze zdrowotnym celem jest poprawa jakosci i dostepnosci uslug medycznych i uslug opieki spolecznej. Nacisk zostanie polozony na inwestycje o znaczeniu regionalnym.

Priorytet 7: Pomoc techniczna

Pomoc przewidziana w ramach tego priorytetu dotyczy procesu zarzadzania programem RPO dla województwa podlaskiego i jego wdrazania, reklamy i rozpowszechniania informacji oraz wsparcia dla procesu przygotowywania i wdrazania projektów.

Informacje finansowe i techniczne

Program Operacyjny 'Województwa Podlaskiego'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO014

Number of decision

C(2007)5085

Data zatwierdzenia

11/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Wzrost innowacyjności i wsparcie przedsiębiorczości w regionie 139 965 734 11 114 926 151 080 660
Rozwój infrastruktury transportowej 203 586 523 53 287 126 256 873 649
Rozwój turystyki i kultury 101 793 261 18 861 692 120 654 953
Społeczeństwo informacyjne 50 896 631 8 981 758 59 878 389
Rozwój infrastruktury służącej ochronie środowiska naturalnego 63 620 788 11 227 198 74 847 986
Rozwój infrastruktury społecznej 50 896 631 7 739 928 58 636 559
Pomoc techniczna 25 448 315 2 827 591 28 275 906
Razem 636 207 883 114 040 219 750 248 102