Program operacyjny 'Podkarpackie'

Współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 1 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła regionalny program rozwoju województwa podkarpackiego na lata 2007-2013, zatytułowany „Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego”. Program ten obejmuje wsparcie wspólnotowe dla województwa podkarpackiego w ramach realizacji celu Konwergencja. Całkowity budżet przeznaczony na program to około 1,34 mld euro, a pomoc Wspólnoty ze środków EFRR wynosi 1,13 mld euro (1,6 % całkowitej sumy przeznaczonej dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny województwa podkarpackiego (RPO) jest pierwszym w regionie tego rodzaju programem rozwoju, na szeroką skalę, skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym. Jego celem strategicznym jest: poprawa konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności województwa, wykorzystanie jego specyficznego potencjału gospodarczego i kulturowego oraz zapewnienie zrównoważonego korzystania z zasobów przyrodniczych.

W związku z powyższym RPO województwa podkarpackiego stanie się najważniejszym instrumentem zmian strukturalnych w tym regionie. Będzie on również ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na realizację celów lizbońskich przeznaczono bowiem ponad 42 % całkowitego budżetu programu. Strategicznym celem programu jest „wzmocnienie krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarczej oraz poprawienie dostępności regionu Podkarpacia”.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego program ma zapewnić na Podkarpaciu dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 2,7 % i prawie 8000 nowych miejsc pracy.

3. Priorytety

Program ma następujące cele szczegółowe:

1. Stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy;

2. Poprawienie dostępności regionu oraz jego atrakcyjności inwestycyjnej poprzez projekty w dziedzinie transportu i energii;

3. Stworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w regionie;

4. Zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym oraz promowanie skutecznego zarządzania zasobami naturalnymi;

5. Tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego poprzez inwestycje w edukację, ochronę zdrowia, opiekę społeczną i rekreację;

6. Zwiększenie udziału turystyki w gospodarce regionu, ochronę dziedzictwa kulturalnego oraz rozwój instytucji kulturalnych;

7. Zmniejszenie różnic wewnątrz regionu.

Program skupia się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Wsparcie w ramach tego priorytetu koncentruje się głównie na MŚP. Tylko w wyjątkowych przypadkach (maksymalnie 10 % całkowitej alokacji) możliwe jest dofinansowanie dużych przedsiębiorstw, na kwotę nieprzekraczającą 2 milionów euro, o ile mają one znaczenie dla gospodarki regionu. Przewidziano wsparcie zarówno dla istniejących jak i nowych przedsiębiorstw poprzez zwiększenie dostępności MŚP do zewnętrznych źródeł finansowania. Preferowane powinny być przedsiębiorstwa, których działalność jest zgodna z Regionalną Strategią Innowacji województwa podkarpackiego, i które przyczyniłyby się do rozwoju regionalnego klastra „Dolina Lotnicza”, oraz te, które wzmacniają potencjał innowacyjny i transfer wiedzy. W ramach priorytetu zapisano również pośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw poprzez takie wyspecjalizowane instrumenty jak fundusze pożyczkowe, fundusze gwarancyjne oraz inne instrumenty wsparcia kapitałowego. Wreszcie na wsparcie mogą liczyć również instytucje oferujące kompleksowe usługi doradcze dostosowane do potrzeb lokalnych przedsiębiorstw. Wspierane będą istniejące w regionie sieci instytucji otoczenia przedsiębiorstw; mogą być również tworzone nowe instytucje oferujące usługi doradcze dla przedsiębiorstw.

Priorytet 2: Infrastruktura techniczna

Głównym celem tego priorytetu jest poprawienie dostępności i atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Cel ten powinien być osiągnięty poprzez poprawę infrastruktury transportowej. W związku z tym wsparcie otrzymają główne połączenia transportowe z planowaną autostradą A4, z drogami ekspresowymi S19 i S74, jak również drogi poprawiające dostęp do przejść granicznych; powinna również zostać zmodernizowana linia kolejowa nr 71. Innym ważnym elementem będzie dofinansowanie lotniska Rzeszów-Jasionka. Biorąc pod uwagę znaczenie infrastruktury transportowej dla rozwoju gospodarczego oraz spójności wewnątrzregionalnej, przewiduje się również projekty wspierające modernizację dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych o znaczeniu regionalnym i lokalnym, jak również ważne obwodnice na obszarach zurbanizowanych. W programie zapisano także zakup taboru kolejowego dla regionalnego transportu publicznego.

Innym obszarem wsparcia w ramach tego priorytetu jest infrastruktura w dziedzinie wytwarzania i dystrybucji energii. Odnośnie do energii odnawialnej wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że region ma duży potencjał w tym zakresie: np. możliwe byłoby wybudowanie około 200 elektrowni wiatrowych o mocy do 100 kW, około 30 elektrowni wiatrowych o mocy między 100kW a 1MW oraz około 6 elektrowni wiatrowych o mocy powyżej 1 MW (włącznie z farmami wiatrowymi).

Priorytet 3: Społeczeństwo informacyjne

Infrastruktura telekomunikacyjna w regionie nie jest obecnie dostatecznie rozwinięta. Głównym celem tego priorytetu jest poprawienie dostępności do informacji włącznie z małymi miasteczkami i obszarami wiejskimi. Dofinansowane projekty będą uzupełniać te wspierane z PO Rozwój Polski Wschodniej. W ramach tego priorytetu wsparcie powinny otrzymać regionalne i lokalne sieci szerokopasmowe, jak również platformy elektroniczne w obszarze zdrowia, edukacji elektronicznej, usługi elektroniczne w administracji publicznej lub Systemy Informacji Geograficznej (SIG); należy również rozwijać publiczny dostęp do internetu.

Priorytet 4: Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom

Głównym celem tego priorytetu jest zapobieganie degradacji środowiska i wspieranie środków przeciwdziałających zagrożeniom naturalnym i technologicznym. W obszarze ochrony środowiska naturalnego przewiduje się budowę i modernizację systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków w odniesieniu do aglomeracji poniżej 15 000 równoważnej liczby mieszkańców, a także projekty poprawy zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami. Ponadto w ramach tego priorytetu przewiduje się działania w zakresie ochrony przeciwpowodziowej. Bogate dziedzictwo naturalne i relatywnie niezniszczone środowisko naturalne na Podkarpaciu wymagają działań skierowanych na zachowanie i ochronę krajobrazu i różnorodności biologicznej. Projekty wdrażane w ramach tego priorytetu będą się przyczyniać do zachowania różnorodności gatunków i ochrony siedlisk.

Priorytet 5: Infrastruktura publiczna

Głównym celem tego priorytetu jest wspieranie infrastruktury w obszarze edukacji, ochrony zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji. W dziedzinie infrastruktury edukacyjnej projekty będą wspierać infrastrukturę dydaktyczną i naukowo-badawczą na uniwersytetach, np. laboratoria, biblioteki włącznie z adaptacją tej infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych. W dziedzinie ochrony zdrowia i usług społecznych, poza modernizacją istniejących instytucji, wsparcie przeznaczone jest również na zakup sprzętu medycznego do diagnostyki, terapii i rehabilitacji. Projekty w obszarze infrastruktury dla rodzin i dzieci będą stanowić równie ważny element lepszego dostępu do podstawowych usług społecznych, np. centra wsparcia, centra pomocy adopcyjnej, instytucje opiekuńczo-edukacyjne, centra dla bezdomnych oraz centra integracji społecznej. Wreszcie infrastruktura sportowa i rekreacyjna również otrzyma wsparcie, jako że stanowi ona ważny czynnik przyczyniający się do atrakcyjności inwestycyjnej i rozwoju turystyki, jak również do zatrzymania wykwalifikowanej siły roboczej w regionie.

Priorytet 6: Turystyka i kultura

Region ma do zaoferowania bogate walory turystyczne i kulturalne, które mogą odgrywać ważną rolę w promowaniu zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Projekty w ramach tego priorytetu muszą pogodzić zarówno infrastrukturę turystyczną jak i dziedzictwo kulturalne. W dziedzinie turystyki będą promowane projekty takie jak ścieżki turystyczne, wyciągi narciarskie, porty śródlądowe, punkty informacji turystycznej, uzdrowiska itd. Inwestycjom w infrastrukturę turystyczną będą towarzyszyć kampanie reklamowe oraz działania promujące. W obszarze kultury przewiduje się projekty modernizacji infrastruktury kulturalnej takiej jak teatry, biblioteki, kluby artystyczne, muzea, galerie sztuki, centra informacji kulturalnej. Na wsparcie mogą liczyć również projekty w dziedzinie cyfrowej archiwizacji zasobów bibliotecznych oraz muzea, których celem jest ułatwienie dostępności takich zasobów szerszej publiczności.

Priorytet 7: Spójność wewnątrzregionalna

Celem tego priorytetu jest zmniejszenie różnic wewnątrzregionalnych poprzez wspieranie miast jako centrów wzrostu gospodarczego, przyspieszanie rewitalizacji obszarów zdegradowanych oraz pobudzanie atrakcyjności inwestycyjnej obszarów zmarginalizowanych gospodarczo. Głównym celem projektów rewitalizacyjnych powinna być rewitalizacja społeczna i gospodarcza obszarów i budynków nakierowana na ich przystosowanie do nowych funkcji ekonomicznych, społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, turystycznych oraz do mieszkalnictwa. Obszary zmarginalizowane gospodarczo powinno się wspierać poprzez projekty zorientowane na kompleksową rekultywację i zagospodarowanie terenu, tak aby uczynić te regiony bardziej atrakcyjnymi dla potencjalnych inwestorów i przedsiębiorców.

Priorytet 8: Pomoc techniczna

W ramach tego priorytetu otrzymają wsparcie projekty na rzecz zarządzania RPO województwa podkarpackiego i procesu jego wdrażania, działania informacyjno-promocyjne oraz działania na rzecz przygotowania projektów i ich realizacji.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Podkarpackie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO013

Number of decision

C/07/4560

Data zatwierdzenia

01/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 288 640 033 64 170 596 352 810 629
Infrastruktura techniczna 341 083 247 60 191 162 401 274 409
Społeczeństwo informacyjne 67 987 570 11 997 806 79 985 376
Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 170 446 174 30 078 736 200 524 910
Infrastruktura publiczna 120 448 629 21 255 640 141 704 269
Turystyka i kultura 37 071 388 6 542 010 43 613 398
Spójność wewnątrzregionalna 79 541 547 14 036 744 93 578 291
Pomoc techniczna 31 089 235 0 31 089 235
Razem 1 136 307 823 208 272 694 1 344 580 517