Program operacyjny 'Województwo opolskie'

Cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 1 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program rozwoju regionalnego województwa opolskiego na lata 2007-2013, zatytułowany „Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007–2013". Program ten obejmuje pomoc wspólnotową dla województwa opolskiego w ramach celu „Konwergencja”. Całkowity budżet programu wynosi 502 523 310 euro, a inwestycje wspólnotowe za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewają na kwotę 427 144 813 euro (około 0,6 % ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny dla województwa opolskiego (RPO WO) jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroką skalę w historii regionu. Jego celem strategicznym jest: poprawa konkurencyjności, spójności społecznej i dostępności województwa, wykorzystanie jego wyjątkowego potencjału gospodarczego i kulturowego oraz zapewnienie zrównoważonego korzystania z jego zasobów przyrodniczych. Wskutek tego RPO województwa opolskiego stanie się najważniejszym instrumentem zmian strukturalnych w regionie. Będzie on również ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na cele dotyczące strategii lizbońskiej zarezerwowano 43% budżetu EFRR programu.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Program przewiduje stworzenie około 2850 nowych miejsc pracy, z czego połowę stanowić będą miejsca pracy dla kobiet. W ramach programu wsparcie otrzyma ponad 1000 małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (w tym mikroprzedsiębiorstwa), a 200 otrzyma pomoc w ramach środków na innowacje i rozwój nowych technologii. Około 280 000 osób uzyska dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych, a ponad 11 000 osób uzyska dostęp do sieci kanalizacyjnej. Ponadto odnowione zostaną 74 km dróg.

3. Priorytety

Program skupia się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu

Przedsięwzięcia realizowane w ramach tej osi zmierzać będą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw w sferze produkcyjnej, usługowej, technologicznej oraz organizacyjnej. Podejmowane będą działania m.in. na rzecz rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw sektora MŚP, inwestycji w nowoczesne technologie i wzmocnienia sektora badań i rozwoju (B+R), jako podstawowych czynników wzrostu gospodarki. Priorytet obejmie także wsparcie inwestycyjne instytucji i struktur regionalnych, które wspomagać będą inicjowanie działalności gospodarczej i jej rozwój. Dla wzmocnienia prowadzonych działań wspierany będzie ponadto rozwój i dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych, pożyczkowych oraz innych publicznych instytucji finansowych oferujących zwrotne instrumenty finansowe. W ramach priorytetu realizowane będą działania odnoszące się do obszarów turystyki, rekreacji i sportu, a zmierzające do podniesienia standardu infrastruktury i jakości oferowanych usług. Działania te przyczyniać się będą do wzrostu ekonomicznego w regionie i podniesienia jego atrakcyjności dla mieszkańców oraz potencjalnych turystów i inwestorów. Zakres tego priorytetu w całości opiera się na wytycznych odnowionej strategii lizbońskiej. Jednocześnie przedsięwzięcia realizowane w ramach priorytetu korespondować będą z celami i obszarami tematycznymi Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego na lata 2004-2013.

Priorytet 2: Społeczeństwo informacyjne

Słabą stroną województwa opolskiego jest niewystarczające wykorzystanie narzędzi ICT, w tym niski poziom infrastruktury teleinformatycznej ograniczający dostęp do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dlatego też w obliczu wyzwań stawianych przez odnowioną strategię lizbońską oraz strategię zrównoważonego rozwoju UE przyjętą przez Radę Europejską na szczycie w Göteborgu, priorytetem dla województwa opolskiego a zarazem szansą rozwoju jest tworzenie technicznych warunków do powszechnego wykorzystania narzędzi ICT oraz ich popularyzacja w celu budowy społeczeństwa informacyjnego w regionie. Ze względu na fakt, że inwestycje w ICT stanowią jeden z najważniejszych czynników wzrostu i produktywności oraz są zasadniczym elementem podnoszenia konkurencyjności i rozwoju regionu, promowane będzie powszechne stosowanie narzędzi ICT oraz wspieranie działań na rzecz zapewniania i zwiększania dostępu do tych technologii. Podejmowane w tym zakresie działania przyczynić się mają do niwelowania różnic społecznych, zmniejszenia różnic w dostępności technologii cyfrowych oraz wspierania spójności terytorialnej i społecznej. Priorytet ten obejmuje rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez rozwój modułów informacyjnych e-usług na rzecz podniesienia konkurencyjności województwa oraz tworzenie odpowiedniego zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju narzędzi ICT.

Priorytet 3: Transport

Z analizy SWOT wynika, że konieczne jest zdynamizowanie infrastruktury technicznej oraz wykorzystywanie w większym stopniu dogodnego położenia regionu i jego potencjału demograficzno-społecznego. Wysoka konkurencyjność województw ościennych w połączeniu z jednoczesnym niezadowalającym zainteresowaniem województwem opolskim przez inwestorów zewnętrznych stanowi poważną barierę dla rozwoju regionu. W ramach priorytetu realizowane będą działania na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej regionu i zwiększenia bezpieczeństwa i mobilności jego mieszkańców, z uwzględnieniem rozwiązań przyjaznych dla środowiska. Realizowane przedsięwzięcia polegać będą na rozwoju infrastruktury drogowej o znaczeniu regionalnym i lokalnym i rozbudowie systemu transportu publicznego, tj. transportu miejskiego i kolejowego. Szczególny nacisk położony będzie na poprawę połączenia ważnych dla rozwoju województwa opolskiego obszarów (m.in. tereny inwestycyjne, ośrodki miejskie) z autostradą A-4. Cel priorytetowy obejmuje również podjęcie działań na rzecz likwidacji barier w przemieszczaniu się pomiędzy obszarami miejskimi a wiejskimi.

Priorytet 4: Ochrona środowiska

Celem tego priorytetu jest poprawa jakości środowiska poprzez rozwój infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i odpadami, gospodarki przeciwpowodziowej, ochrony powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizowane będą też przedsięwzięcia mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej, walorów przyrodniczych i krajobrazowych regionu oraz związane z monitorowaniem środowiska. W ramach priorytetu preferowane będą przedsięwzięcia o dużej efektywności energetycznej, zgodne z celami określonymi w dokumencie „Polityka energetyczna Polski do 2025 r.”. W zakresie poprawy gospodarowania odpadami preferowane będą projekty dotyczące wykorzystania odpadów i biogazu do celów energetycznych i ciepłowniczych, zwłaszcza przez małe elektrociepłownie lub bezpośrednio do celów technologicznych. W ramach ochrony powietrza podejmowane będą działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów i pyłów do atmosfery. Ponadto, zgodnie z kierunkami polityki Wspólnoty na lata 2007-2013, działania realizowane w ramach priorytetu 4 mają doprowadzić do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz pobudzenia działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i unikatowych w skali kraju walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych województwa opolskiego. Ze względu na realne niebezpieczeństwo występowania powodzi, na terenie województwa wspierany będzie również rozwój infrastruktury przeciwpowodziowej.

Priorytet 5: Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe

Celem tego priorytetu jest zwiększenie atrakcyjności regionu jako miejsca zamieszkania i umożliwienie mieszkańcom rozwoju poprzez wzmocnienie roli edukacji i oświaty, zwiększenie znaczenia kultury oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego. W ramach tego priorytetu realizowane będą przedsięwzięcia z zakresu regionalnej infrastruktury edukacyjnej na poziomie wyższym, policealnym i ponadgimnazjalnym oraz placówek edukacyjnych służących wyrównywaniu szans edukacyjnych. Podniesienie standardów infrastruktury i wyposażenia w połączeniu z działaniami dostosowującymi ofertę kształcenia i uczenia się przez całe życie przyczyniać się mają również do efektywnego reagowania na zmiany gospodarcze w regionie, w tym na skutki procesów restrukturyzacyjnych. Ponadto podejmowane będą działania na rzecz podniesienia jakości infrastruktury edukacyjnej na poziomie lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji demograficznej i gospodarczej na danym obszarze. W ramach priorytetu wspierane będą również działania związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości życia mieszkańców regionu, dotyczące ochrony zdrowia. Działania podejmowane w tym zakresie zmierzać będą głównie do podniesienia standardów infrastruktury oraz jakości i dostępności świadczonych usług. W celu budowy trwałej przewagi konkurencyjnej regionu, zwiększenia jego atrakcyjności i wspomagania rozwoju społeczno-gospodarczego w ramach osi wspierane będą przedsięwzięcia z zakresu kultury, dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Podejmowane w tym zakresie działania koncentrować się będą na projektach o znaczeniu co najmniej ponadlokalnym.

Priorytet 6: Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych

Obszary problemowe są przejawem dysproporcji rozwoju i dlatego ich zidentyfikowanie i ograniczanie jest niezbędne dla realizowania skutecznej polityki regionalnej. W celu przeciwdziałania marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej wybranych obszarów zdegradowanych wspierane będą działania rewitalizacyjne na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia spójności wewnątrzregionalnej, jak również poprawy jakości życia mieszkańców, przywrócenia ładu przestrzennego oraz ożywienia gospodarczego i odbudowy więzi społecznych. Rolą projektów podejmowanych w ramach tych przedsięwzięć będzie wdrożenie procesów, które mają przywracać terenom zdegradowanym możliwość sprawnego działania, poprzez zmianę struktury obszarów i nadanie im nowych funkcji, a przede wszystkim aktywizację tej przestrzeni poprzez pozytywne zmiany jakościowe.

Priorytet 7: Pomoc techniczna

Podejmowane w ramach tego priorytetu działania zapewniać mają wzrost i stabilność zatrudnienia oraz podnoszenie jakości zasobów ludzkich zaangażowanych w realizację programu. Działania podejmowane w ramach tego priorytetu prowadzone będą na poziomie kadrowym, organizacyjnym oraz technicznym. Realizacja priorytetu zagwarantuje sprawne wdrażanie programu i obejmować będzie procesy zarządzania, kontroli, monitorowania, a także realizację działań informacyjnych i promocyjnych odnoszących się do programu, z uwzględnieniem poprawy przepływu informacji na temat pomocy Wspólnoty w okresie 2007-2013. Ponadto środki alokowane w ramach priorytetu będą wykorzystywane w celu poprawnego przygotowania projektów oraz upowszechniania wiedzy i informacji na temat systemu zamówień publicznych, w szczególności wśród potencjalnych beneficjentów.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Województwo opolskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO012

Number of decision

C/07/4558

Data zatwierdzenia

01/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Wzmocnienie atrakcyjności gospodarczej regionu 158 043 581 27 890 044 185 933 625
Społeczeństwo informacyjne 25 628 689 4 522 710 30 151 399
Transport 111 057 652 19 598 410 130 656 062
Ochrona środowiska 42 714 481 7 537 849 50 252 330
Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe 42 714 481 7 537 849 50 252 330
Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych 34 171 585 6 030 280 40 201 865
Pomoc techniczna 12 814 344 2 261 355 15 075 699
Razem 427 144 813 75 378 497 502 523 310