Program operacyjny 'Mazowsze'

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 10 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program rozwoju regionalnego województwa mazowieckiego na lata 2007-2013, zatytułowany „Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego". Program ten obejmuje pomoc Wspólnoty dla województwa mazowieckiego w ramach celu „Konwergencja”. Całkowity budżet programu wynosi ok. 2,15 mld euro, a pomoc wspólnotowa udzielana za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 1,83 mld euro (około 2,7 % ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Program będzie ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na realizację celów tej strategii przeznaczono 39 % całkowitego budżetu programu. Strategicznym celem programu jest „poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa".

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego fundusze regionalne mają zapewnić dodatkowy wzrost PKB na mieszkańca o 10 % i stworzyć około 7 000 nowych miejsc pracy. W ramach programu sfinansowanych zostanie 1000 projektów dotyczących bezpośredniej pomocy inwestycyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP). Ponad 470 km dróg zostanie przebudowanych lub zmodernizowanych. Około 15 000 osób uzyska dostęp do sieci wodociągowej a 40 000 - do sieci kanalizacyjnej. 800 000 osób uzyska dostęp do szerokopasmowych łączy internetowych.

3. Priorytety

Program opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu

Realizowane będą działania mające na celu wzmocnienie sektora badań i rozwoju (B+R) poprzez wsparcie rozwoju ośrodków o wysokim potencjale badawczym. Wsparcie obejmie inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym inwestycje infrastrukturalne, a także tworzenie i rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych, ułatwianie dostępu do usług w zakresie certyfikacji i jakości, rozwój współpracy w dziedzinie innowacji pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem badań i rozwoju oraz nauki i technologii, wspieranie transferu nowych technologii i know-how oraz inwestycje przedsiębiorstw w nowe technologie oraz wdrażanie innowacji. Wsparcie obejmie także rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz innowacyjności, usługi konsultacyjne dla przedsiębiorstw innowacyjnych oraz rozwój systemów informacji o innowacjach i promocji innowacyjności. Realizowane będą również projekty wsparcia dla przedsiębiorstw we wprowadzaniu przyjaznych środowisku technologii i usprawnianiu zarządzania środowiskiem oraz w przygotowaniu terenów pod działalność gospodarczą. Wsparcie otrzymają także inicjatywy w zakresie promowanie regionu jako miejsca przyjaznego dla inwestorów i nowych przedsiębiorstw.

Priorytet 2: Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza

Działania koncentrować się będą na niwelowaniu dysproporcji w rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych, szczególnie na obszarach o niskim wskaźniku e-rozwoju, poprzez realizację projektów informatyzacji województwa (sieci szerokopasmowe), przedsięwzięć pozwalających na rozwój e-usług publicznych o wymiarze regionalnym i lokalnym (m.in. infrastruktura administracji publicznej, infrastruktura informacji przestrzennej na poziomie lokalnym i regionalnym) oraz rozwój technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych dla przedsiębiorstw. Wsparcie obejmie stworzenie systemu usług on-line dostępnych dla mieszkańców i przedsiębiorców, platformy zintegrowanych usług publicznych, publicznych punktów dostępu do internetu (PIAP). W celu wprowadzenia e-usług w regionie prowadzone będą działania mające na celu zapewnienie i modernizację infrastruktury informatycznej urzędów administracji publicznej oraz publicznej ochrony zdrowia. Rozwój technologii komunikacyjnych i informacyjnych dla MŚP będzie koncentrować się w obszarze wsparcia dla przedsiębiorstw świadczących e-usługi lub udostępniających treści cyfrowe, także na potrzeby społeczności lokalnej.

Priorytet 3: Regionalny system transportowy

Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny zmierzać do połączenia regionalnego układu komunikacyjnego z układem krajowym i międzynarodowym, a w szczególności z transeuropejską siecią transportową (TEN-T). W zakresie infrastruktury drogowej wspierane będą inwestycje polegające na budowie nowych połączeń drogowych oraz na przebudowie, przedłużeniu i modernizacji istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych. Wsparcie regionalnego transportu kolejowego będzie realizowane poprzez projekty polegające na zakupie oraz modernizacji taboru dla przewozów pasażerskich o charakterze regionalnym. W ramach priorytetu możliwa też będzie realizacja projektów polegających na budowie parkingów „parkuj i jedź” w celu tworzenia węzłów komunikacyjnych integrujących różne rodzaje transportu, położonych na obrzeżach miast lub przy dworcach kolejowych i autobusowych, oraz zakup i instalacja infrastruktury wykorzystywanej do usprawnienia funkcjonowania regionalnego transportu publicznego (np. elektroniczne systemy informacyjne dla podróżnych, elektroniczne systemy sprzedaży biletów - tak zwany inteligentny system transportowy). Wreszcie, rozbudowany i zmodernizowany zostanie jeden regionalny port lotniczy.

Priorytet 4: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka

Wspierane będą projekty zmierzające do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej oraz zgodne ze standardami w zakresie ochrony środowiska. W obszarze dotyczącym jakości wody, wspierana będzie rozbudowa i modernizacja sieci wodnokanalizacyjnych (w tym ujęć wody i oczyszczalni ścieków), odzyskiwanie lub unieszkodliwianie osadów ściekowych oraz projekty mające na celu wprowadzenie racjonalnego wykorzystania wody. Jeśli chodzi o odpady, realizowane będą inwestycje zmierzające do zmniejszenia ilości składowanych odpadów i ograniczenia ich negatywnego wpływu na środowisko, rekultywacji terenów zdegradowanych, rozwoju systemów selektywnej zbiórki odpadów, budowy, rozbudowy i modernizacji instalacji do segregacji odpadów oraz budowy składowisk odpadów niebezpiecznych. Jakość powietrza ulegnie poprawie poprzez modernizację systemów ciepłowniczych, rozwój alternatywnych (odnawialnych) źródeł ciepła i energii oraz dzięki termomodernizacji budynków. Wspierane będą działania zmierzające do tworzenia spójnych, kompleksowych regionalnych systemów monitoringu środowiska oraz prognozowania, ostrzegania, reagowania i likwidacji skutków zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i technologicznych. Realizowane będą również projekty wsparcia dla instytucji publicznych we wprowadzaniu przyjaznych środowisku technologii oraz projekty w zakresie zachowania i ochrony istniejących zasobów dziedzictwa naturalnego na terenach parków narodowych, obszarów Natura 2000 i kompleksów leśnych.

Priorytet 5: Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu

W ramach tego priorytetu wsparcie otrzymają działania zmierzające do rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, szczególnie centrów miast, terenów poprzemysłowych i powojskowych oraz zdegradowanych osiedli mieszkaniowych. Projekty mogą objąć regenerację infrastruktury kulturalnej, społecznej i ekonomicznej, o ile stanowią one część szerszego projektu rewitalizacji miasta. W określonych przepisami granicach wspierane będzie także budownictwo. Planowane są wreszcie przedsięwzięcia z zakresu poprawy systemu transportu publicznego w miastach, z wyłączeniem warszawskiego obszaru metropolitalnego. Wsparcie będzie skierowane na poprawę infrastruktury, w tym na budowę nowych lub odnowienie istniejących linii komunikacyjnych transportu publicznego, zakup nowego taboru, modernizację środków transportu publicznego, tworzenie zintegrowanych systemów miejskiego transportu publicznego oraz infrastrukturę towarzyszącą w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska.

Priorytet 6: Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji

W ramach priorytetu możliwa będzie realizacja przedsięwzięć mających na celu wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla wzrostu atrakcyjności regionu poprzez rozwój sektora turystyki i kultury. Wspierane będą działania z zakresu ochrony i odnowy obiektów i zespołów zabytkowych służące poszerzeniu oferty turystycznej oraz rozwój infrastruktury dla działalności w obszarze kultury, m. in. przez instytucje kultury, takie jak muzea, teatry, biblioteki oraz domy kultury. Możliwe będzie prowadzenie digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego w obszarze kultury.

Priorytet 7: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

W ramach priorytetu wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości służby ochrony zdrowia, tak aby zakłady opieki zdrowotnej spełniały wymagania prawne, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia pod względem fachowym i sanitarnym. Obejmuje to w szczególności wsparcie dla przedsięwzięć związanych z modernizacją istniejących obiektów oraz wyposażaniem placówek ochrony zdrowia w specjalistyczną aparaturę i sprzęt medyczny. Wspierane będą także przedsięwzięcia służące poprawie systemu edukacji poprzez wsparcie projektów poprawiających stan i wyposażenie infrastruktury dydaktycznej, podnoszących jakość i upowszechniających nowoczesne metody nauczania. System pomocy społecznej wspierany będzie działaniami, takimi jak budowa, modernizacja (w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz poprawa jakości wyposażenia obiektów takich jak pobytowe domy pomocy społecznej lub placówki opiekuńcze.

Priorytet 8: Pomoc techniczna

W ramach priorytetu realizowane będzie wsparcie procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i zapewniania ciągłości programowania, a także wsparcie wyboru i oceny projektów, polegające na zapewnieniu odpowiedniej organizacji prac, podnoszeniu kwalifikacji pracowników i wyposażeniu w urządzenia techniczne. Pomocą będą też objęte działania informacyjne i komunikacyjne.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Mazowsze'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO011

Number of decision

C/07/5072

Data zatwierdzenia

10/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 430 401 731 75 953 247 506 354 978
Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza 205 127 627 36 198 993 241 326 620
Regionalny system transportowy 538 460 023 95 022 357 633 482 380
Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 197 801 647 34 906 173 232 707 820
Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 89 743 340 15 837 060 105 580 400
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 150 182 726 26 502 834 176 685 560
Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 164 834 703 29 088 477 193 923 180
Pomoc techniczna 54 944 901 9 696 159 64 641 060
Razem 1 831 496 698 323 205 300 2 154 701 998