Program operacyjny 'Lubuskie'

Program w ramach celu Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 1 pazdziernika 2007 r. Komisja Europejska przyjela Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego w Polsce na lata 2007-13. Program operacyjny wchodzi w zakres celu Konwergencja, a jego budzet to ok. 589 mln EUR. Pomoc wspólnotowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 439 mln EUR, co stanowi ok. 0,7 % calkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójnosci na lata 2007-13.

1. Cel i znaczenie programu

Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubuskiego na lata 2007-2013 jest pierwszym w regionie skoordynowanym zestawem srodków, majacych na celu wspieranie rozwoju, zaplanowanym na duza skale i wiele lat.

Glównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego jest stworzenie okazji do podniesienia konkurencyjnosci regionu oraz zapobieganie wykluczeniu pewnych obszarów (lacznie z obszarami wiejskimi). Program operacyjny bedzie najwazniejszym instrumentem w regionie wplywajacym na zmiany strukturalne oraz wspierajacym spójnosc regionalna.

Program bedzie takze waznym narzedziem w osiaganiu celów wyznaczonych w odnowionej strategii lizbonskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia, gdyz przeznacza ok. 164 mln EUR na ten cel, co stanowi prawie 28 % calkowitego budzetu.

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego, program ma przyniesc dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 3,7 % oraz ponad 3 220 nowych miejsc pracy. Z programu finansowanych bedzie okolo 400 projektów zwiazanych z bezposrednia pomoca na inwestycje dla malych i srednich przedsiebiorstw (MSP). Dodatkowo 10 000 osób uzyska dostep do szerokopasmowego internetu.

3.  Cele priorytetowe

Szczególne cele Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa lubuskiego obejmuja:

  • zwiekszona konkurencyjnosc regionalna;
  • rozwój gospodarczy
  • utrzymanie wysokich standardów ekologicznych
  • lepsze i bezpieczniejsze warunki zycia;
  • rozwój turystyki i infrastruktury kulturalnej.

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury w celu podniesienia konkurencyjnosci regionu [33,4% calkowitych funduszy]

Zmniejszenie barier infrastrukturalnych stanowiacych przeszkode dla regionalnego rozwoju gospodarczego, poprawiajac tym samym dostepnosc regionu oraz jego atrakcyjnosc dla potencjalnych inwestorów. Rozwój infrastruktury transportowej, stworzenie obszarów aktywnosci gospodarczej, rozwój spoleczenstwa informacyjnego.

Rozbudowa i podniesienie jakosci infrastruktury transportu drogowego bedzie skutkowalo wyzsza rentownoscia inwestycji w województwie lubuskim, podniesie ilosc obszarów atrakcyjnych dla inwestycji oraz zacheci do korzystania z transportu publicznego. Rozwój polaczen drogowych pomiedzy istniejacymi i planowanymi odcinkami autostrady w województwie lubuskim bedzie stanowic wdrozenie wskazówek wspólnotowych dotyczacych rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TENT-T).

Priorytet 2: Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiebiorstwach oraz wsparcie potencjalu inwestycyjnego [22,8 % calkowitych funduszy]

Stworzenie silnych i stabilnych malych i srednich przedsiebiorstw (MSP) poprzez srodki bezposredniego i posredniego wsparcia, np. dotacje na inwestycje, lepszy dostep do kapitalu (poprzez instrumenty finansowe oferowane przez instytucje otoczenia biznesu), wspieranie transferu innowacyjnych i nowoczesnych rozwiazan ze sfery nauki do biznesu. Przedsiebiorcy beda zachecani do stosowania procesów i produktów przyjaznych srodowisku. Dzialania te przyczynia sie do zniesienia barier, które obecnie utrudniaja rozwój sektora dzialalnosci gospodarczej w województwie lubuskim i pozwola na uruchomienie zmian przynoszacych jeszcze wieksze korzysci.

Priorytet 3: Ochrona i zarzadzanie zasobami srodowiska naturalnego [15,9 % calkowitych funduszy]

Gospodarka wodno-sciekowa, produkcja przyjaznej srodowisku energii, poprawa jakosci sieci dystrybucji ciepla oraz gospodarka odpadami. Dzialania te maja ograniczyc niekorzystne oddzialywanie dzialalnosci czlowieka na srodowisko. Interwencje w sektorze odnawialnych zródel energii poprawia bezpieczenstwo zasilania energia oraz usprawnia efektywne wykorzystanie energii.

Priorytet 4: Rozwój i modernizacja infrastruktury/obiektów uzytecznosci spolecznej

Podniesienie standardu zycia mieszkanców województwa lubuskiego, wspieranie potencjalu gospodarczego. Dzialania beda sie koncentrowaly na:

  • ozywieniu ubogich obszarów, lacznie z obszarami podlegajacymi zabudowie mieszkaniowej
  • zapewnieniu wsiom i malym miasteczkom podstawowych obiektów takich jak osrodki sluzby zdrowia (zarówno ich budowa jak i lepszy dostep), edukacji oraz opieki nad dziecmi.

Priorytet 5: Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturalnej [8,1 % calkowitych funduszy]

Podniesienie konkurencyjnosci turystyki regionalnej, zachowanie miejsc dziedzictwa kulturowego. Pobudzenie turystyki i kultury jako czynnika stymulujacego rozwój ekonomiczny i spoleczny. Podniesie to atrakcyjnosc regionu zarówno na rynku krajowym jak i miedzynarodowym.

Priorytet 6: Pomoc techniczna [3,0 % calkowitych funduszy]

Pomoc techniczna bedzie wykorzystana do wdrozenia programu. Obejmuje ona administracje, monitoring, ocene i kontrole.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Lubuskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO008

Number of decision

C/2007/4572

Data zatwierdzenia

01/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój infrastruktury w celu podniesienia konkurencyjności regionu 146 863 974 25 917 172 172 781 146
Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach oraz wsparcie potencjału inwestycyjnego 99 907 448 17 630 727 117 538 175
Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska naturalnego 69 937 342 12 341 884 82 279 226
Rozwój i modernizacja infrastruktury/obiektów użyteczności społecznej 73 543 153 12 978 204 86 521 357
Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturalnej 35 745 986 6 308 116 42 052 102
Pomoc techniczna 13 175 193 2 325 035 15 500 228
Razem 439 173 096 77 501 138 516 672 234