Program Operacyjny 'Lubelskiego'

Program cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W pazdzierniku 2007 r. Komisja Europejska przyjela program rozwoju regionalnego na okres 2007-2013, zatytulowany: „Program Operacyjny dla województwa lubelskiego”. Program ten zaklada pomoc Wspólnoty dla województwa lubelskiego w ramach celu Konwergencja. Calkowity budzet przeznaczony na program wynosi okolo 1,36 mld EUR, a pomoc Wspólnoty ze srodków EFRR wynosi 1,16 mln EUR (1,66 % calej sumy przeznaczonej dla Polski w ramach polityki spójnosci na lata 2007-2013).

1. Cel i znaczenie inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny dla województwa lubelskiego (RPO WL) jest pierwszym tego rodzaju programem rozwoju, na szeroka skale, skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym.

Wskutek tego RPO WL stanie sie najwazniejszym instrumentem zmian w regionie. Bedzie równiez istotnym narzedziem sluzacym zrealizowaniu celów odnowionej strategii lizbonskiej. Alokacja na cele dotyczace strategii lizbonskiej wynosi ponad 40,34 % calego budzetu programu.

Strategicznym celem programu jest: „Podniesienie konkurencyjnosci regionu, co doprowadzi do przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia, przy uwzglednieniu naturalnych i kulturowych atutów regionu”.

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego, program ma przyniesc dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 2,2 % oraz okolo 7400 nowych miejsc pracy.

3. Cele priorytetowe

Szczególowe cele programu to:

  • podniesienie konkurencyjnosci regionu, poprzez wspomaganie rozwoju nowoczesnych sektorów gospodarki i stymulowanie innowacyjnosci;
  • poprawa warunków inwestycji w województwie, przy zachowaniu zasady zrównowazonego rozwoju;
  • poprawa atrakcyjnosci regionu jako miejsca zamieszkania, zatrudnienia i wypoczynku.

Program jest oparty na nastepujacych priorytetach:

Priorytet 1: Przedsiebiorczosc i innowacje

Realizacja tego priorytetu obejmuje schematy pomocy dla przedsiebiorstw. Przyczyni sie to do wzrostu konkurencyjnosci i innowacyjnosci przedsiebiorstw (zwlaszcza sektora MSP) dzialajacych i inwestujacych na terenie województwa lubelskiego. Dzieki udzielonemu wsparciu wzrosnie skala wykorzystania nowych technologii i rozwiazan stosowanych w nowoczesnej gospodarce, zarówno w sektorze produkcyjnym, jak i w sektorze uslugowym. Wsparcie w ramach tego priorytetu przyczyni sie do poprawy powiazan miedzy swiatem nauki a sektorem przedsiebiorstw, a co za tym idzie do wykorzystywania osiagniec naukowych w praktyce.

Priorytet 2: Infrastruktura gospodarcza

W ramach tego priorytetu zostana poczynione inwestycje dla stworzenia otoczenia gospodarczego zapewniajacego lepsze warunki wzrostu gospodarki regionalnej. Poprzez realizacje dzialan priorytetu zostanie ulatwiony dostep do zewnetrznych zródel finansowania dla przedsiebiorstw (region rozwazy stosowanie inicjatywy JEREMIE dla schematów odnawialnych), zwiekszajac wykorzystanie regionalnego potencjalu instytucji szkolnictwa wyzszego i jednostek naukowych dzieki nawiazaniu wspólpracy miedzy sektorem badan i rozwoju i sektorem MSP; wspierajac instytucje otoczenia gospodarczego poprzez inwestycje i doradztwo. Innym dzialaniem bedzie gospodarcza promocja przedsiebiorstw w województwie lubelskim, w tym ulatwianie procesu wspólpracy i laczenia w sieci z innymi przedsiebiorstwami.

Priorytet 3: Atrakcyjnosc obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Celem priorytetu jest zajecie sie miejskim aspektem strategii regionalnej poprzez inwestycje w glówne centra wzrostu regionu: miasta takie jak Lublin (miasto wojewódzkie), Biala Podlaska, Chelm, Zamosc i Pulawy. Obejmie on zintegrowane podejscie do rewitalizacji obszarów zdegradowanych i problemowych, rozmieszczajac w nich rózne formy aktywnosci gospodarczej i spolecznej. Ponadto dzialania objete priorytetem beda skoncentrowane na zwiekszaniu atrakcyjnosci inwestycyjnej regionu poprzez zapewnienie obszarom inwestycyjnym koniecznej infrastruktury do rozpoczecia i prowadzenia dzialalnosci gospodarczej.

Priorytet 4: Spoleczenstwo informacyjne

Celem priorytetu jest poprawa korzystania z Internetu oraz jego upowszechnienie dzieki zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury informatycznej (lokalne sieci szerokopasmowe, publiczne punkty dostepu, informatyzacja uslug publicznych) oraz propagowanie koncepcji spoleczenstwa informatycznego, poprzez udostepnienie odpowiednich uslug elektronicznych (np. w administracji, ochronie zdrowia, ksztalceniu, kulturze i sporcie).

Priorytet 5: Transport

Celem priorytetu jest poprawa wewnetrznej i zewnetrznej dostepnosci komunikacyjnej Lubelszczyzny. Inwestycje drogowe skupia sie glównie na poprawie strategicznych polaczen w regionie miedzy centrami wzrostu i obejma modernizacje dróg i dostosowanie sieci drogowej regionu, co przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa na drogach. W poblizu Lublina zostanie zbudowany regionalny port lotniczy. Zostanie równiez ulepszony regionalny transport kolejowy oraz miejskie srodki transportu publicznego.

Priorytet 6: Srodowisko i czysta energia

Celem priorytetu jest poprawa stanu srodowiska naturalnego, zachowanie róznorodnosci biologicznej oraz zapobieganie degradacji srodowiska naturalnego. Inwestycje beda obejmowac gospodarke odpadami, infrastrukture wodnokanalizacyjna, srodki zapobiegania zagrozeniom, srodki na rzecz róznorodnosci biologicznej wykorzystujace odnawialne zródla energii.

Priorytet 7: Kultura, turystyka i wspólpraca miedzyregionalna

Celem priorytetu jest zwiekszenie udzialu sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiazan miedzynarodowych regionu. Zostanie on zrealizowany poprzez ulatwienie dostepu do obszarów atrakcyjnych turystycznie, poprzez promocje województwa lubelskiego jako jednego z ciekawszych turystycznie i kulturowo regionów oraz utworzenie skutecznych relacji partnerskich w ramach wspólpracy miedzyregionalnej (systemy sieciowe i dwustronne, obejmujace inicjatywe „Regiony na rzecz zmian gospodarczych").

Priorytet 8: Infrastruktura spoleczna

Celem priorytetu jest poprawa warunków ksztalcenia oraz dostepu do wiedzy, uslug medycznych i pomocy spolecznej. Celem jest zapewnienie lepszej jakosci ksztalcenia na kazdym szczeblu edukacji oraz zwiekszonej dostepnosci do infrastruktury edukacyjnej i sportowej dla mieszkanców regionu. W sektorze zdrowotnym szczególnie wazna jest poprawa jakosci uslug medycznych i pomocy spolecznej oraz dostepnosci do nich.

Priorytet 9: Pomoc techniczna

W ramach tego priorytetu otrzymaja wsparcie projekty na rzecz zarzadzania RPO WL i procesu jego realizacji, reklamy i informacji oraz wsparcia procesu rozwoju projektów i ich realizacji.

Informacje finansowe i techniczne

Program Operacyjny 'Lubelskiego'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO007

Number of decision

K(2007)4578

Data zatwierdzenia

02/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Przedsiębiorczość i innowacje 242 729 455 42 834 610 285 564 065
Infrastruktura gospodarcza 75 130 546 13 258 331 88 388 877
Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 69 351 273 12 238 460 81 589 733
Społeczeństwo informacyjne 57 792 728 10 198 717 67 991 445
Transport 260 067 274 45 894 225 305 961 499
Środowisko i czysta energia 156 040 364 27 536 535 183 576 899
Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna 109 806 182 19 377 561 129 183 743
Infrastruktura społeczna 152 572 800 26 924 612 179 497 412
Pomoc techniczna 32 363 927 5 711 281 38 075 208
Razem 1 155 854 549 203 974 332 1 359 828 881