Program operacyjny 'województwo dolnośląskie'

Cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 6 wrzesnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdzila program rozwoju regionalnego województwa dolnoslaskiego na lata 2007-2013, zatytulowany „Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnoslaskiego na lata 2007 – 2013". Program ten obejmuje pomoc wspólnotowa dla województwa dolnoslaskiego w ramach celu „Konwergencja”. Calkowity budzet programu wynosi ok. 1,56 mld euro, a pomoc wspólnotowa za posrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwote 1,24 mld euro (okolo 1,8 % ogólu srodków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójnosci w latach 2007-2013).

1. Zalozenia i cel inwestycji UE

Regionalny program operacyjny dla województwa dolnoslaskiego (RPO) jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroka skale w historii regionu. Jego celem strategicznym jest: poprawa konkurencyjnosci, spójnosci spolecznej i dostepnosci województwa, wykorzystanie jego wyjatkowego potencjalu gospodarczego i kulturowego oraz zapewnienie zrównowazonego korzystania z jego zasobów przyrodniczych. W konsekwencji dolnoslaski RPO stanie sie najwazniejszym instrumentem rzeczywistych, strukturalnych zmian w tym regionie. Bedzie on równiez waznym narzedziem realizacji zalozen odnowionej strategii lizbonskiej. Na cele dotyczace strategii lizbonskiej zarezerwowano ponad 40% calkowitego budzetu programu w ramach EFRR.

Strategicznym celem programu jest poprawa jakosci zycia mieszkanców Dolnego Slaska oraz zwiekszenie konkurencyjnosci regionu z poszanowaniem zasad zrównowazonego rozwoju.

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

W ramach programu przewiduje sie stworzenie okolo 8 400 nowych miejsc pracy, z czego polowe stanowia miejsca pracy przeznaczone dla kobiet. Powstana sieci kanalizacyjne o lacznej dlugosci 540 km, a dostep do kanalizacji uzyska 40 tysiecy mieszkanców. 250 000 osób uzyska dostep do szerokopasmowych laczy internetowych.

3. Priorytety

Program skupia sie na nastepujacych priorytetach:

Priorytet 1: wzrost konkurencyjnosci dolnoslaskich przedsiebiorstw („Przedsiebiorstwa i innowacyjnosc”)

Priorytet zmierza do zwiekszenia konkurencyjnosci przedsiebiorstw Dolnego Slaska, przede wszystkim poprzez dzialania wspomagajace male i srednie przedsiebiorstwa (MSP), jak równiez umocnienie i wykorzystanie potencjalu sektora badan naukowych i rozwoju. Przewidziane jest bezposrednie i posrednie dofinansowanie sektora MSP. Trudnosci w pozyskiwaniu zewnetrznych, komercyjnych zródel finansowania oraz ograniczone zasoby wlasne zaliczaja sie do glównych przeszkód na drodze rozwoju przedsiebiorstw dolnoslaskich, zwlaszcza w sektorze MSP. Z tego wzgledu w ramach priorytetu przewidziano wsparcie nowatorskich inwestycji w przedsiebiorstwa, w tym równiez w dzialalnosc badawczo-rozwojowa. Obejmuje ono zakup srodków trwalych zwiazanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w przedsiebiorstwach oraz wsparcie dla odnawialnych instrumentów finansowych dla MSP, szczególnie takich jak regionalne i lokalne fundusze pozyczkowe i poreczeniowe. Dopuszczone jest takze korzystanie z pomocy inicjatywy JEREMIE. Innym istotnym obszarem interwencji jest wspólpraca laczaca przedsiebiorstwa i osrodki badawczo-rozwojowe.

Priorytet 2: rozwój spoleczenstwa informacyjnego na Dolnym Slasku („Spoleczenstwo informacyjne”)

Glównym celem priorytetu jest wspieranie konkurencyjnosci regionu poprzez rozwój szeroko rozumianej regionalnej i lokalnej infrastruktury spoleczenstwa informacyjnego.

Przyczyni sie to do zmniejszenia dystansu w dostepie i wykorzystywaniu Internetu i innych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), dzielacego spoleczenstwo Dolnego Slaska od innych regionów Unii Europejskiej. Istotnym jest takze zmniejszenie róznic w tym zakresie wystepujacych wewnatrz regionu, zwlaszcza pomiedzy osrodkami miejskimi a obszarami wiejskimi. Udzial w budzecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i malych miast wynosil bedzie nie mniej niz 38%.

Priorytet 3: rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Slasku („Transport”)

Glównym celem priorytetu jest modernizacja i rozbudowa istniejacej infrastruktury transportowej w taki sposób, aby zmodernizowac siec polaczen transportowych z sasiednimi regionami oraz polaczen wewnetrznych przyczyniajacych sie do rozwoju obszarów aktywnosci gospodarczej, w tym turystycznej. Zapewni to powiazanie regionalnej sieci dróg z krajowym i miedzynarodowym ukladem transportowym. Nie mniej wazne sa dzialania przyczyniajace sie do rozwoju i usprawnienia transportu zbiorowego oraz zmniejszenia jego uciazliwosci dla srodowiska naturalnego oraz likwidowania barier dla niepelnosprawnych. Udzial w budzecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i malych miast wynosil bedzie nie mniej niz 38%.

Priorytet 4: poprawa stanu srodowiska naturalnego oraz bezpieczenstwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Slaska („Srodowisko i bezpieczenstwo ekologiczne”)

Glównym celem priorytetu jest poprawa stanu srodowiska naturalnego, zapobieganie jego degradacji i zachowanie róznorodnosci biologicznej oraz walorów przyrodniczych Dolnego Slaska. Równorzednym celem jest poprawa poziomu bezpieczenstwa w regionie poprzez przeciwdzialanie naturalnym i technologicznym zagrozeniom, likwidacje ich skutków oraz wspieranie dzialajacych w tym zakresie sluzb ratowniczych. Udzial w budzecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i malych miast wynosil bedzie nie mniej niz 38%.

Priorytet 5: regionalna infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku („Energetyka”)

Celem priorytetu jest poprawa stanu infrastruktury energetycznej regionu poprzez modernizacje sieci dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat i zapewnienia bezpieczenstwa dostaw energii. Istotne znaczenie ma równiez zmniejszenie udzialu paliw stalych oraz uwzglednienie wymagan ochrony srodowiska w procesie wytwarzania energii, w tym wykorzystanie odnawialnych zródel energii. Udzial w budzecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i malych miast wynosil bedzie nie mniej niz 38%.

Priorytet 6: wykorzystanie i promocja potencjalu turystycznego i kulturowego Dolnego Slaska („Turystyka i Kultura”)

Glównym celem priorytetu jest wzrost konkurencyjnosci dolnoslaskiej oferty turystycznej oraz wykorzystanie potencjalu kultury i dziedzictwa przeszlosci dla podniesienia atrakcyjnosci regionu na rynku krajowym i miedzynarodowym. Realizacja priorytetu przyczyni sie do wzrostu znaczenia turystyki i kultury jako czynnika stymulujacego rozwój gospodarczy i spoleczny województwa.

Priorytet 7: rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Slasku („Edukacja”)

Glównym celem priorytetu jest podniesienie jakosci i efektywnosci systemu ksztalcenia i szkolenia poprzez inwestycje w baze dolnoslaskich placówek edukacyjnych.

Przyczyni sie to m.in. do wzmocnienia roli szkól wyzszych i przygotowania ich do odegrania kluczowej roli w procesie tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej. Konkurencyjnosc ta wzmocniona zostanie takze poprzez poprawe bazy szkól i placówek funkcjonujacych w systemie oswiaty z uwzglednieniem placówek ksztalcenia ustawicznego w tym ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli. Udzial w budzecie priorytetu projektów dotowanych na obszarach wiejskich i malych miast wynosil bedzie nie mniej niz 38%.

Priorytet 8: modernizacja infrastruktury ochrony zdrowia na Dolnym Slasku („Zdrowie”)

Glównym celem priorytetu jest poprawa jakosci opieki zdrowotnej poprzez podniesienie standardu uslug medycznych oraz zwiekszenie dostepnosci do uslug swiadczonych przez zaklady opieki zdrowotnej. Podjete dzialania prowadzic beda do racjonalizacji sieci placówek ochrony zdrowia. W ramach priorytetu nie bedzie mozliwe finansowanie biezacej dzialalnosci sektora.

Priorytet 9: odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Slaska („Miasta”)

Glównym celem priorytetu jest przeciwdzialanie marginalizacji obszarów miast województwa dolnoslaskiego, na których nasilaja sie negatywne zjawiska spoleczne i ekonomiczne oraz ulega degradacji stan fizyczny przestrzeni. Dzialania podjete w ramach priorytetu prowadzic beda do odnowy najbardziej zdegradowanych obszarów miejskich oraz wzmocnienia struktur spoleczno-ekonomicznych. Wsparcie udzielone zostanie w szczególnosci na zintegrowane rozwiazania traktujace kompleksowo problemy gospodarcze, spoleczne i srodowiskowe.

Priorytet 10: Pomoc techniczna

Celem priorytetu jest podniesienie zdolnosci absorpcyjnych srodków funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na Dolnym Slasku. Zadanie to zostanie osiagniete poprzez wsparcie dla sprawnego i efektywnego przebiegu realizacji RPO. W ramach tego priorytetu sfinansowane zostana równiez przygotowania do kolejnego okresu programowania.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'województwo dolnośląskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO005

Number of decision

C/07/4207 + C(2011)9362

Data zatwierdzenia

04/09/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Przedsiębiorstwa i Innowacyjność 297 842 736 145 375 621 443 218 357
Społeczeństwo informacyjne 97 051 591 17 126 751 114 178 342
Transport 273 196 914 48 211 220 321 408 134
Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne 128 759 928 22 722 340 151 482 268
Energetyka 36 394 347 11 650 995 48 045 342
Turystyka i Kultura 108 479 487 26 546 013 135 025 500
Edukacja 99 050 316 21 054 347 120 104 663
Zdrowie 52 722 970 10 952 114 63 675 084
Miasta 107 160 013 25 875 384 133 035 397
Pomoc techniczna 39 525 790 6 975 139 46 500 929
Razem 1 240 184 092 336 489 924 1 576 674 016