Program operacyjny 'Województwo Łódzkie'

Program cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 2 pazdziernika 2007 r. Komisja Europejska zatwierdzila program rozwoju regionalnego województwa lódzkiego na lata 2007-2013, zatytulowany „Regionalny Program Operacyjny Województwa Lódzkiego". Program ten obejmuje pomoc wspólnotowa dla województwa lódzkiego w ramach celu „Konwergencja”. Calkowity budzet programu wynosi ok. 1,3 mld euro, a pomoc wspólnotowa udzielana za posrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwote 1,01 mld euro (okolo 1,5 % ogólu srodków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójnosci w latach 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego (RPO WŁ) jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroką skalę w historii regionu. W konsekwencji program dla województwa łódzkiego stanowił będzie najważniejszy instrument rzeczywistych, strukturalnych zmian w tym regionie. Będzie on również ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na cele dotyczące strategii lizbońskiej zarezerwowano ponad 37 % całkowitego budżetu programu.

Celem strategicznym programu jest „integracja regionu z europejską i globalną przestrzenią społeczno-gospodarczą jako środkowoeuropejskiego centrum rozwoju, sprzyjającego zamieszkaniu i gospodarce, oraz dążenie do budowy wewnętrznej spójności przy zachowaniu różnorodności jego miejsc”.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego, program ma zapewnić dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 2,1%. Powstać ma około 20 000 nowych miejsc pracy, w tym 10 000 dla kobiet i 2 700 na obszarach wiejskich. W ramach programu finansowanych będzie około 2800 projektów związanych z bezpośrednimi inwestycjami na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Przebudowanych lub zmodernizowanych zostanie 440 km dróg. Około 6 700 osób uzyska dostęp do sieci wodociągowej, a 7 500 – do sieci kanalizacyjnej. Liczba osób, które uzyskają dostęp do szerokopasmowej sieci internetowej wyniesie 130 000.

3. Priorytety

Szczególowe cele programu:

  • Poprawa dostepnosci komunikacyjnej województwa lódzkiego;
  • Poprawa stanu srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa energetycznego;
  • Rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie;
  • Rozwój spoleczenstwa informacyjnego;
  • Zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich;
  • Ozywienie gospodarcze i spoleczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich;
  • Zwiekszanie zdolnosci absorpcji srodków Unii Europejskiej w ramach RPO WL.

Program skupia sie na nastepujacych priorytetach:

Priorytet 1: Infrastruktura transportowa

Celem tej osi priorytetowej jest poprawa dostepnosci komunikacyjnej województwa lódzkiego. Priorytet ten zostanie zrealizowany poprzez poprawe stanu sieci transportowej województwa lódzkiego oraz jej powiazanie z siecia dróg krajowych, transeuropejska siecia transportowa TEN-T oraz z lotniskami, poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego w województwie lódzkim, zwiekszenie konkurencyjnosci i poprawienie jakosci transportu publicznego w miastach i mniejszych miejscowosciach, zwiekszenie wykorzystania transportu kolejowego w przewozach pasazerskich i towarowych oraz zwiekszenie znaczenia transportu lotniczego (lotnisko regionalne).

Priorytet 2: Ochrona srodowiska, zapobieganie zagrozeniom i energetyka

Celem tego priorytetu jest poprawa stanu srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa energetycznego. Cel ten zostanie osiagniety przez: racjonalizacje gospodarki w zakresie odprowadzania i oczyszczania scieków komunalnych i przemyslowych, racjonalizacje zaopatrzenia w wode, racjonalizacje gospodarki odpadami komunalnymi i odpadami z sektora gospodarczego, ochrone przyrody i ksztaltowanie postaw ekologicznych, poprawe jakosci powietrza, przeciwdzialanie powstawaniu zagrozen srodowiskowych i zmniejszanie ich skutków, rozwój i poprawe stanu infrastruktury energetycznej województwa oraz dywersyfikacje zródel energii ze szczególnym uwzglednieniem wykorzystania odnawialnych zródel energii (OZE).

Priorytet 3: Gospodarka, innowacyjnosc, przedsiebiorczosc

Celem tego priorytetu jest rozwój innowacyjnej i konkurencyjnej gospodarki w województwie. Zostanie on osiagniety przez: wspieranie inwestycji modernizacyjnych i rozwojowych w przedsiebiorstwach, ulatwienie przedsiebiorstwom dostepu do zródel finansowania, wspieranie dzialalnosci B+R oraz dzialalnosci instytucji otoczenia biznesu sluzacej rozwojowi wspólpracy miedzy sfera nauki i sfera biznesu oraz poprawe atrakcyjnosci rekreacyjnej i turystycznej regionu.

Priorytet 4: Spoleczenstwo informacyjne

Celem tego priorytetu jest „rozwój spoleczenstwa informacyjnego”. Zostanie on osiagniety przez poprawe wykorzystania zaawansowanych technologii informacyjnych przez mieszkanców i wyrównanie dysproporcji w zakresie dostepu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) na terenie województwa lódzkiego.

Priorytet 5: Infrastruktura spoleczna

Celem jest zapewnienie dogodnych warunków do rozwoju zasobów ludzkich. Zostanie on osiagniety przez poprawe bezpieczenstwa zdrowotnego mieszkanców, wzrost znaczenia uslug pomocy spolecznej w rozwoju gospodarczym regionu, podniesienie wiedzy oraz dostosowywanie kompetencji do potrzeb rynku pracy oraz ksztaltowanie i rozwijanie kulturowej tozsamosci regionalnej.

Priorytet 6: Odnowa obszarów miejskich

Celem jest ozywienie gospodarcze i spoleczne na terenach zdegradowanych w obszarach miejskich. Zostanie on osiagniety przez rewitalizacje substancji architektonicznej terenów i obiektów poprzemyslowych i powojskowych, zwiekszenie atrakcyjnosci obszarów miejskich dla inwestorów lokalnych i zewnetrznych oraz odnowe zdegradowanych dzielnic mieszkaniowych, w tym rewitalizacje substancji mieszkaniowej.

Priorytet 7: Pomoc techniczna

W ramach tego priorytetu pomoc otrzymaja projekty wspierajace proces administrowania i wdrazania RPO województwa lódzkiego, projekty na rzecz promocji i upowszechniania informacji oraz usprawnienia opracowywania i wdrazania projektów.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Województwo Łódzkie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO009

Number of decision

C/07/4580

Data zatwierdzenia

02/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Infrastruktura transportowa 241 531 418 42 623 191 284 154 609
Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 171 084 755 30 191 427 201 276 182
Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość 271 722 846 146 312 302 418 035 148
Społeczeństwo informacyjne 70 446 664 12 431 764 82 878 428
Infrastruktura społeczna 120 765 709 21 311 596 142 077 305
Odnowa obszarów miejskich 100 638 091 17 759 663 118 397 754
Pomoc techniczna 30 191 427 5 327 899 35 519 326
Razem 1 006 380 910 275 957 842 1 282 338 752