Program operacyjny na lata 'Województwo małopolskie'

Program realizujący cel „Konwergencja”, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 6 września 2007 r. Komisja Europejska przyjęła kolejny program rozwoju regionalnego; jest to mianowicie regionalny program operacyjny dla województwa małopolskiego na lata 2007-2013, finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR). Program ten obejmuje pomoc wspólnotową dla Małopolski w ramach celu „Konwergencja”. Całkowity budżet programu wynosi ok. 1,518 mld euro, a pomoc wspólnotowa udzielana za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 1,29 mld euro (około 1,9 % ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Finansowany przez EFRR regionalny program operacyjny dla województwa małopolskiego na lata 2007-2013 jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroką skalę w historii regionu.

Celem programu jest zadbanie o właściwe warunki dla ułatwniania wzrostu gospodarki i zatrudnienia. W szczególności cel ten ma być urzeczywistniany dzięki inwestowaniu w infrastrukturę zwiększającą konkurencyjność, usprawnianiu prac nad innowacjami oraz budowie społeczeństwa informacyjnego, co doprowadzi do poprawy środowiska naturalnego i kulturowego.

W konsekwencji program stanowił będzie najważniejszy instrument rzeczywistych, strukturalnych zmian w tym regionie. Będzie on również ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na cele dotyczące strategii lizbońskiej zarezerwowano w ramach programu środki rzędu 460 mln euro.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego program ma zapewnić dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 1,84% i ponad 9 000 nowych miejsc pracy. Z programu finansowanych będzie około 1 000 projektów związanych z bezpośrednimi inwestycjami na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

3. Priorytety

Głównymi celami finansowanego przez EFRR regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2007-2013 są zwiększenie konkurencyjności i zdolności innowacyjnych Małopolski, pogłębienie spójności wewnętrznej w regionie w zgodzie z zasadą zrównoważonego wzrostu oraz powiększenie potencjału instytucjonalnego podmiotów działających na terenie Małopolski.

Na regionalny program operacyjny na lata 2007-2013 w ramach EFRR dla województwa małopolskiego składają się następujące priorytety:

Priorytet 1: warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy

Priorytet wpisuje się w zarys inicjatywy e-Europa wraz z kontynuacją (rok 2010, europejskie społeczeństwo informacyjne). Prawdziwy atut regionu stanowi potencjał w sferze szkolnictwa wyższego i badań naukowych. Rozwój w tych dwóch dziedzinach jest kluczem do konkurencyjności regionu w skali europejskiej, przyczynia się również do zwiększenia inwestycji na rzecz innowacji. W ramach tego celu można będzie uzyskać bezzwrotną pomoc przeznaczoną na działania w dwóch podstawowych obszarach: inwestycje w infrastrukturę dla szkolnictwa wyższego i uczenia się przez całe życie, a także inwestycje w infrastrukturę i technologie służące budowaniu społeczeństwa informacyjnego.

Priorytet 2: gospodarka regionalnej szansy

Finansowane w ramach tego priorytetu działania będą skoncentrowane na tworzeniu prężnego i trwałego sektora MŚP. Cel ten będzie realizowany poprzez pomoc bezpośrednią i pośrednią dla MŚP, polegającą na dotacjach do inwestycji udzielanych w ramach uzgodnionych ram pomocy publicznej, zwiększanie dostępu do kapitału poprzez usprawnianie oferowanych obecnie przez instytucje wspierające przedsiębiorców instrumentów finansowania oraz tworzenie nowych, jak również przez usprawnianie przekazywania innowacyjnych i najświeższych rozwiązań między środowiskiem akademickim a zainteresowanymi przedsiębiorcami. Przedsiębiorcy będą ponadto zachęcani do stosowania procesów i produktów bezpiecznych dla środowiska. Wszystkie wymienione działania mają się przyczynić do usuwania podstawowych przeszkód, na jakie natykają się małopolscy przedsiębiorcy, jednocześnie stymulując takie zmiany w ich działalności gospodarczej, które pozwolą im na osiągnięcie zwiększonej wartości dodanej.

Priorytet 3: turystyka i przemysł kulturowy

Rozwój turystyki ma istotny wpływ na konkurencyjność danego regionu oraz na wzrost jego potencjału gospodarczego. Wyjątkowe skarby przyrody i unikalne dziedzictwo historyczne i kulturowe czynią z Małopolski jeden z najliczniej odwiedzanych rejonów turystycznych w Polsce. Działania mają zmierzać do tworzenia kolejnych możliwości w tym względzie, jak również do wykorzystania szans rozwoju przedsiębiorczości w sektorze turystycznym i sferach pokrewnych. W ramach wysiłków na rzecz zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu zapoczątkowane zostaną projekty w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrody Małopolski, a także wsparcia dla instytucji zaangażowanych w ochronę i udostępnianie tego dziedzictwa. Jednym z argumentów przemawiających za udzielaniem wsparcia temu sektorowi – niezależnie od ratowania dziedzictwa kulturowego – jest dążenie do podniesienia rangi sektora kultury w gospodarce poprzez rozszerzenie oferty wydarzeń kulturalnych dla wszystkich konsumentów kultury.

Priorytet 4: infrastruktura dla rozwoju gospodarczego

Główny cel w ramach tego priorytetu to usuwanie barier przestrzennych hamujących rozwój gospodarki i wynikającej z nich niewystarczającej dostępności regionu oraz szczupłych zasobów atrakcyjnych obszarów dla inwestycji.

Rozszerzanie i poprawa jakości infrastruktury dla transportu drogowego – zwiększona waga, jaką przykłada się do transportu publicznego i dostępu do atrakcyjnych terenów pod inwestycje spowoduje zwiększoną opłacalność inwestycji w Małopolsce. Poprawa systemu transportu (przy rozszerzeniu przewozów pasażerskich) przyciągnie do Małopolski liczniejszych inwestorów – tak z kraju, jak i z zagranicy. Rozwój połączeń drogowych pomiędzy istniejącymi i planowanymi odcinkami autostrady pozwoli na wdrożenie wspólnotowych wytycznych dotyczących rozwoju transeuropejskich sieci transportowych (TENT-T).

Priorytet 5: Krakowski Obszar Metropolitarny

W ramach tego priorytetu sfinansowane zostanie wszechstronne wsparcie dla najważniejszego ośrodka wzrostu w Małopolsce, którym bez wątpienia jest aglomeracja Krakowa. Celem inwestycji będzie poszerzenie zakresu i ilości usług oferowanych w aglomeracji, umocnienie zlokalizowanych w jej obrębie ośrodków badawczo-rozwojowych, usprawnienie sieci transportu samej aglomeracji oraz dostępności drogą lotniczą. Pozwolą one na usprawnienie najważniejszych funkcji spełnianych przez metropolię a także spotęgowanie jej korzystnego wpływu na rozwój w całym regionie. Wzrośnie tym samym ranga i konkurencyjność Krakowa jako ośrodka gospodarczego, usług medycznych (w tym wyspecjalizowanych), centrum kultury, turystyki i miasta uniwersyteckiego.

Priorytet 6: spójność wewnątrzregionalna

Miasta i miasteczka małopolskie pełnią w swoich regionach istotną rolę ośrodków wzrostu, jednak urbanizacja regionu jest ograniczona, a rozwój społeczny i ekonomiczny nie obywa się bez znacznych dysproporcji w ujęciu przestrzennym. Kluczowy cel w ramach tego priorytetu ma zapewnić spójność, w skali regionu, warunków ułatwiających rozwój osobisty mieszkańców Małopolski i rozwój jej przedsiębiorstw – niezależnie od miejsca zamieszkania i działalności. Podejmowane działania zostaną skoncentrowane na odnowie obszarów zdegradowanych, w tym również posiadających potencjał mieszkalny, zadbaniu o podstawowe potrzeby w zakresie infrastruktury socjalnej na wsi i w małych miejscowościach: infrastruktura sportowa i placówki oświaty i opieki nad dziećmi, a także poprawa dostępu do służby zdrowia.

Priorytet 7: infrastruktura ochrony środowiska

Bogactwa naturalne (wyjątkowe walory krajobrazowe, obszary chronione, lasy, zasoby wodne i źródła wód mineralnych) bez wątpienia stanowią atut Małopolski i jej szansę rozwoju. Bogactwa te nie są w pełni pożytkowane z powodu niedostatecznej infrastruktury miejskiej ochrony środowiska. Sfinansowane zgodnie z tym priorytetem działania będą dotyczyły gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia zielonej, odnawialnej energii, odnawiania sieci ciepłowniczych oraz gospodarowania odpadami, a ich celem byłoby ograniczenie szkód na środowisku wywołanych działalnością człowieka – będące jednym z podstawowych założeń polityki trwałego i zrównoważonego wzrostu. Inwestycje w sektor energii odnawialnych mają na względzie zarówno zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii jak również efektywności energetycznej, co z kolei ma usprawnić wdrożenie przepisów dyrektywy 2004/8/WE.

Priorytet 8: współpraca międzyregionalna

Priorytet zorientowany na promowanie Małopolski oraz angażowanie uczestników życia gospodarczego regionu w  sieciach współpracy europejskiej. Ten typ działań usprawni wymianę wiedzy i doświadczeń łączącą organizacje małopolskie z pozostałymi regionami Europy. W ramach tej osi priorytetowej możliwe jest uczestnictwo w inicjatywie „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”, jak również wdrażanie działań dotyczących rezultatów tej inicjatywy.

Priorytet 9: pomoc techniczna

Przewidziano również pomoc techniczną w wykonywaniu programu. Dostępne jest wsparcie finansowe na zarządzanie, monitorowanie, ocenę i kontrolę. W ramach tego priorytetu udzielane będzie również wsparcie przeznaczone na finansowanie projektów pilotażowych, także w fazie przygotowawczej projektów dla województwa małopolskiego oraz w fazie monitorowania polityki rozwoju dla Małopolski.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny na lata 'Województwo małopolskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO010

Number of decision

C/07/4206

Data zatwierdzenia

04/09/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 162 841 230 28 736 688 191 577 918
Gospodarka regionalnej szansy 160 708 698 28 360 358 189 069 056
Turystyka i przemysł kulturowy 101 004 036 17 824 242 118 828 278
Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 390 836 457 68 971 140 459 807 597
Krakowski Obszar Metropolitarny 171 897 053 30 334 774 202 231 827
Spójność wewnątrzregionalna 155 981 854 27 526 210 183 508 064
Infrastruktura ochrony środowiska 93 003 516 16 412 385 109 415 901
Współpraca międzyregionalna 10 000 399 1 764 776 11 765 175
Pomoc techniczna 44 001 159 7 764 910 51 766 069
Razem 1 290 274 402 227 695 483 1 517 969 885