Program operacyjny 'Kujawsko-Pomorskie'

Współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 10 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program rozwoju regionalnego województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013, zatytułowany „Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Program ten obejmuje pomoc wspólnotową dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach celu „Konwergencja”. Całkowity budżet programu wynosi 1,11 mld euro, a inwestycja wspólnotowa za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 951 mln euro (około 1,4 % ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności w latach 2007-2013).

1. Założenia i cel inwestycji UE

Regionalny Program Operacyjny Kujawsko-Pomorskiego (RPO WKP) jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroką skalę w historii regionu. Jego celem strategicznym jest poprawa konkurencyjności województwa oraz społecznej, ekonomicznej i przestrzennej spójności jego obszaru, przy jednoczesnym przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

W konsekwencji RPO dla województwa kujawsko-pomorskiego stanie się najważniejszym instrumentem rzeczywistych zmian strukturalnych w tym regionie. Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego program ma zapewnić dodatkowy wzrost PKB na mieszkańca do poziomu 55% PKB UE-27 i stworzyć około 8 000 nowych miejsc pracy do roku 2013. Będzie on również ważnym narzędziem realizacji założeń odnowionej strategii lizbońskiej. Na cele dotyczące strategii lizbońskiej zarezerwowano prawie 40 % całkowitego budżetu programu.

3. Priorytety

Program ma następujące cele szczegółowe:

1. zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego;

2. zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu;

3. poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców.

Program opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury technicznej

Celem tego priorytetu jest poprawa infrastruktury technicznej regionu, w szczególności związanej z transportem (drogowym, kolejowym i lotniczym) w celu zwiększenia dostępności zewnętrznej regionu, spójności wewnętrznej oraz zwiększenia bezpieczeństwa transportowego. Pomoc odnosi się do działań ukierunkowanych na budowę i przebudowę infrastruktury transportu drogowego, w tym szczególnie na zintegrowanie regionalnego układu komunikacyjnego i zespolenie go z krajowym oraz europejskim systemem komunikacyjnym. Przebudowie układów drogowych regionu winny towarzyszyć przedsięwzięcia ukierunkowane na zwiększenie udziału transportu publicznego w dużych miastach. W celu zwiększenia roli kolejowego transportu pasażerskiego w powiązaniu obszarów wiejskich z regionalnymi i subregionalnymi ośrodkami województwa (zwłaszcza z Bydgoszczą i Toruniem) oraz w powiązaniu tych ośrodków, wspierany będzie rozwój nowej infrastruktury kolejowej oraz modernizacja istniejących linii kolejowych. Wzrastająca intensywność powiązań regionu z europejskim otoczeniem oraz przewidywany wzrost ruchu turystycznego uzasadnia rozbudowę infrastruktury technicznej regionalnego portu lotniczego w Bydgoszczy jako głównego elementu węzła komunikacyjnego aglomeracji bydgosko-toruńskiej.

Priorytet 2: Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Województwo kujawsko-pomorskie charakteryzuje się dużą bioróżnorodnością, a 32,4% jego terytorium zajmują obszary prawnie chronione. Walory przyrodnicze mają istotny wpływ na jakość życia mieszkańców i stanowią o atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej regionu. Celem tego priorytetu jest poprawa stanu środowiska naturalnego regionu, jego ochrona oraz skuteczne wykorzystywanie zasobów naturalnych w celu poprawy warunków życia mieszkańców i stworzenia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Wsparcie w ramach tego priorytetu uwzględnia realizację inwestycji współfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, w tym inwestycji obejmujących gospodarkę wodno-ściekową na terenie Torunia, bezpieczeństwo ekologiczne zapory we Włocławku oraz zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wisły na odcinku od Torunia do Kwidzyna. Wspierane będą projekty dotyczące rozwoju i unowocześniania sieci przesyłowych i urządzeń oczyszczalni ścieków, w szczególności wykorzystujące potencjał energetyczny odpadów (gazów) dla celów gospodarczych, pod warunkiem ich opłacalności ekonomicznej. Oczekuje się, że intensywniejsze wykorzystanie źródeł energii odnawialnej regionu, będące wynikiem realizacji projektów dotyczących oszczędności energetycznych, przyniesie korzyści dla środowiska.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury społecznej

Jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności regionu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, jak i zamieszkania, jest bogata oferta usług społecznych, co oznacza konieczność inwestowania w infrastrukturę społeczną. Celem tego priorytetu jest poprawa jakości i dostępności usług społecznych (edukacja, ochrona zdrowia, opieka społeczna, kultura), także dla niepełnosprawnych, oraz ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Priorytet 4: Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.

Znaczna część programu regionalnego poświęcona jest realizacji celów odnowionej strategii lizbońskiej. Projekty poświęcone rozwojowi społeczeństwa informacyjnego będą wspierane zgodnie z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 roku. Głównym celem tego priorytetu jest zwiększenie dostępu do szerokopasmowej sieci informatycznej, a zarazem – do światowych zasobów informacji, usług internetowych i usług multimedialnych, a także większe wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych i gospodarce.

Priorytet 5: Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Celem tego priorytetu jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia. Projekty wspierane w ramach tego priorytetu będą zgodne zarówno ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2020, jak i Regionalną Strategią Innowacji do 2015 r., która odwołuje się do odnowionej strategii lizbońskiej. Będą one także zgodne z horyzontalnymi instrumentami Wspólnoty, takimi jak siódmy program ramowy, program na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz program działań w zakresie uczenia się przez całe życie.

Priorytet 6: Wsparcie rozwoju turystyki

Biorąc pod uwagę walory środowiska naturalnego oraz bogate zasoby kultury materialnej (zwłaszcza w Toruniu), województwo kujawsko – pomorskie jest regionem, którego atrakcyjność turystyczna jest w nikłym stopniu eksponowana i wykorzystywana jako czynnik rozwoju regionalnego. W ramach tego priorytetu wspierane będą przedsięwzięcia ukierunkowane na efektywniejsze wykorzystanie zasobów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego do wzbogacenia i zróżnicowania oferty i podwyższenia jakości usług turystycznych.

Priorytet 7: Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Celem tego priorytetu jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych i powojskowych. W ramach priorytetu zakłada się wspieranie rewitalizacji takich terenów (obszarów, obiektów), skierowanej na poprawę warunków codziennego życia mieszkańców, przy jednoczesnym zachowaniu wartości kulturowych i historycznych. Wsparcie obejmie modernizację zagospodarowania infrastrukturalnego oraz renowację obiektów, w tym renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych i instalacji technicznych oraz inne działania mające na celu oszczędność energetyczną.

Priorytet 8: Pomoc techniczna

Głównym celem tego priorytetu jest zapewnienie skutecznej realizacji regionalnego programu operacyjnego, łącznie z właściwym przygotowaniem projektów, aby umożliwić realizację założeń wyznaczonych w regionalnym programie operacyjnym. Ponadto zapewni się wsparcie monitorowania, kontroli i reklamy aby zapewnić skuteczne wykorzystanie funduszy strukturalnych.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Kujawsko-Pomorskie'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO006

Number of decision

C/07/5071

Data zatwierdzenia

10/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój infrastruktury technicznej 238 701 959 42 123 875 280 825 834
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska 117 924 474 20 810 202 138 734 676
Rozwój infrastruktury społecznej 123 630 496 21 817 147 145 447 643
Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego 57 060 229 10 069 452 67 129 681
Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw 252 016 012 44 473 414 296 489 426
Wsparcie rozwoju turystyki 47 550 191 8 391 210 55 941 401
Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy 85 590 344 15 104 178 100 694 522
Pomoc techniczna 28 530 115 5 034 726 33 564 841
Razem 951 003 820 167 824 204 1 118 828 024