Program operacyjny na lata 'Wielkopolska'

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny, cel Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 6 wrzesnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdzila program rozwoju regionalnego województwa wielkopolskiego na lata 2007-2013, zatytulowany „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013". Program ten obejmuje pomoc wspólnotowa dla Wielkopolski w ramach celu „Konwergencja”. Calkowity budzet programu wynosi 1 639 800 809 euro, a inwestycje wspólnotowe za posrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewaja na kwote 1 272 792 644 euro (okolo 1,8 % ogólu srodków UE przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójnosci w latach 2007-2013).

1. Zalozenia i cel inwestycji UE

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) jest pierwszym skoordynowanym, wieloletnim i finansowo stabilnym programem rozwojowym na tak szeroka skale w historii regionu. Jego celem strategicznym jest: poprawa konkurencyjnosci, spójnosci spolecznej i dostepnosci województwa, wykorzystanie jego wyjatkowego potencjalu gospodarczego i kulturowego oraz zapewnienie zrównowazonego korzystania z jego zasobów przyrodniczych. Wskutek tego WRPO stanie sie najwazniejszym instrumentem zmian strukturalnych w tym regionie. Bedzie on równiez waznym narzedziem realizacji zalozen odnowionej strategii lizbonskiej. Na cele dotyczace strategii lizbonskiej zarezerwowano ponad 40% srodków z budzetu EFRR.

2. Oczekiwany wplyw inwestycji

W ramach programu przewiduje sie stworzenie okolo 10 000 nowych miejsc pracy, z czego 5800 stanowic beda miejsca pracy dla kobiet. Wybudowanych zostanie 250 km nowych dróg; 750 km dróg zostanie poddanych renowacji. 500 000 osób uzyska dostep do szerokopasmowych laczy internetowych.

3. Priorytety

Program skupia sie na nastepujacych priorytetach:

Priorytet 1: Konkurencyjnosc przedsiebiorstw

Glówny cel tego priorytetu bedzie realizowany w regionie poprzez dzialania prowadzace do wzmocnienia potencjalu malych i srednich przedsiebiorstw, ich innowacyjnosci, powiazan kooperacyjnych oraz wspólpracy z sektorem nauki. Ponadto przewidziane jest wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu swiadczacych róznorodne uslugi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i finansowe, wsparcie technologiczne, jak równiez pomoc we wstepnej fazie dzialalnosci przedsiebiorstw. Dla wzmocnienia finansowego wsparcia przedsiebiorczosci zaklada sie wykorzystanie mozliwosci tworzenia i rozwoju instrumentów finansowania, jakie oferuje inicjatywa wspólnotowa JEREMIE.

Priorytet 2: Infrastruktura komunikacyjna

Nieograniczony przeplyw towarów, uslug, osób i informacji to podstawowy czynnik ksztaltujacy konkurencyjnosc regionu. W porównaniu z innymi regionami Unii Europejskiej infrastruktura drogowa, kolejowa, lotnicza, transportu zbiorowego, lacznosci oraz informatyczna w Wielkopolsce jest slabo rozwinieta, a jej jakosc jest niska. Wplywa to znaczaco na konkurencyjnosc oraz mozliwosci inwestowania i tworzenia miejsc pracy. Zróznicowanie przestrzenne dostepu do poszczególnych rodzajów infrastruktury jest jedna z glównych przyczyn wewnetrznego zróznicowania poziomu rozwoju, a w konsekwencji – postepujacej marginalizacji poszczególnych czesci województwa oraz okreslonych grup mieszkanców. W rezultacie wewnetrzny potencjal rozwoju regionu jest wykorzystywany w ograniczonym stopniu.

Priorytet 3: Srodowisko przyrodnicze

Uczynienie Wielkopolski, zgodnie z odnowiona strategia lizbonska, atrakcyjnym miejscem inwestowania i pracy nie jest mozliwe bez poprawienia stanu srodowiska naturalnego w regionie. Zly stan srodowiska oraz nieracjonalne wykorzystanie jego zasobów sa najwazniejszymi czynnikami ograniczajacymi konkurencyjnosc regionu. W ramach tego priorytetu zrealizowany zostanie kompleksowy plan poprawy stanu srodowiska naturalnego.

Priorytet 4: Rewitalizacja obszarów problemowych

W ramach tego priorytetu wsparcie otrzymaja wybrane obszary, w których skoncentrowane sa róznego rodzaju problemy, lub takie, których potencjal jest wykorzystywany niewlasciwie, badz w niewystarczajacym stopniu. Dzialania podejmowane w ramach priorytetu beda obejmowac dwie dziedziny: odnowe miast lub ich czesci oraz zdegradowanych obszarów powojskowych i poprzemyslowych.

Priorytet 5: Infrastruktura dla kapitalu ludzkiego

Jak wynika z badan systemu edukacji w Wielkopolsce, w strukturze wyksztalcenia mieszkanców w wieku 15 lat i starszych dominuja osoby z wyksztalceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w malych miasteczkach i na wsiach. Wyzsze od przecietnego wyksztalcenie maja przede wszystkim mieszkancy Poznania, miast powiatowych i powiatu poznanskiego. Infrastruktura komunikacyjna oraz uwarunkowania ekonomiczne powoduja, ze osrodki te nie zawsze sa dostepne dla osób z innych miejscowosci. Takie rozproszenie kapitalu ludzkiego wplywa na potencjal gospodarczy tych regionów.

Priorytet 6: Turystyka i srodowisko kulturowe

Róznorodnosc walorów turystycznych i kulturowych Wielkopolski jest istotnym, ale w niedostatecznym stopniu wykorzystanym atutem regionu. Aby to zmienic, nalezy poprawic stan infrastruktury i zwiekszyc swiadomosc znaczenia srodowiska i kultury dla wzrostu gospodarczego i mozliwosci tworzenia nowych miejsc pracy. Wsparcie otrzymaja glównie projekty majace na celu rozbudowe infrastruktury turystycznej (zarówno technicznej, jak i instytucjonalnej) oraz wykorzystanie potencjalu kulturowego dla turystyki i rozwoju gospodarczego regionu.

Priorytet 7: Pomoc techniczna

Celem priorytetu jest zwiekszenie mozliwosci wykorzystania srodków z funduszy strukturalnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie to zostanie zrealizowane poprzez dzialania na rzecz podniesienia skutecznosci i efektywnosci wdrazania WRPO (w tym dzialania w obszarze komunikacji). W ramach tego priorytetu sfinansowane zostana równiez przygotowania do kolejnego okresu programowania.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny na lata 'Wielkopolska'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO017

Number of decision

C/07/4205

Data zatwierdzenia

04/09/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Konkurencyjność przedsiębiorstw 328 887 000 147 010 705 475 897 705
Infrastruktura komunikacyjna 493 361 547 105 851 440 599 212 987
Środowisko przyrodnicze 173 821 000 34 848 635 208 669 635
Rewitalizacja obszarów problemowych 54 060 000 15 744 706 69 804 706
Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 121 284 097 36 182 679 157 466 776
Turystyka i środowisko kulturowe 61 470 000 27 370 000 88 840 000
Pomoc techniczna 39 909 000 0 39 909 000
Razem 1 272 792 644 367 008 165 1 639 800 809