Program operacyjny 'Rozwój Polski Wschodniej'

Program w ramach celu Konwergencja, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

W dniu 2 października 2007 r. Komisja Europejska przyjęła Program Operacyjny zatytułowany „Rozwój Polski Wschodniej” na lata 2007-13. Program operacyjny wchodzi w zakres celu Konwergencja, a jego budżet to ok. 2,7 mld EUR. Inwestycje wspólnotowe w pięciu województwach Polski (Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Lubelskie, Podkarpackie i Świętokrzyskie) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynoszą ok. 2,3 mld EUR, co stanowi ok. 3,4 % całkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych dla Polski w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

1. Cel i znaczenie programu

Celem Programu Operacyjnego jest pobudzenie wzrostu gospodarczego i przezwyciężenie zastoju marginalizującego województwa wschodniej Polski. Celem strategicznym programu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego wschodniej Polski w zgodzie z polityką zrównoważonego rozwoju.

Półkrajowy, półregionalny program, który ma zostać wprowadzony na poziomie krajowym, będzie się również skupiał na potrzebach poszczególnych województw. Myśl przewodnia programu oparta jest na projektach sztandarowych korzystnych dla wszystkich pięciu województw. Program ma wzmacniać działanie innych programów na obszarze wschodniej Polski przez realizację wyodrębnionych działań stymulujących rozwój ekonomiczny i społeczny. Ze względu na swoją skoncentrowaną strukturę pomocy program będzie ważnym narzędziem w osiąganiu celów wyznaczonych w odnowionej strategii lizbońskiej w zakresie rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Na cele strategii lizbońskiej przeznaczone zostanie ponad 43 % całkowitego budżetu programu.

2. Oczekiwany wpływ inwestycji

Zgodnie z modelem planowania makroekonomicznego, program ma przynieść dodatkowy wzrost produktu krajowego brutto (PKB) o 1,38% oraz stworzyć około 13610 nowych miejsc pracy rocznie. Program wzmocni również potencjał gospodarczy regionu oraz uruchomi długoterminowy wzrost wydajności w pięciu województwach objętych jego zakresem.

3. Priorytety

Program operacyjny opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Nowoczesna gospodarka [34,7 % całkowitych funduszy]

Priorytet ten będzie się koncentrował na tworzeniu długoterminowych podstaw dla wprowadzania innowacyjnych zmian w gospodarce wschodniej Polski. Istniejące instytucje szkolnictwa wyższego otrzymają wsparcie w dziedzinie studiów inżynieryjnych i technicznych w celu zapewnienia solidniejszych podstaw wiedzy służących rozwojowi innowacyjności. Uwaga zostanie również poświęcona zacieśnianiu więzi łączących sektor działalności gospodarczej z sektorem naukowym poprzez wspieranie instytucji badawczych, parków technologicznych i centrów biznesowych oraz zarządzanie klastrami. Portfel instrumentów finansowych takich jak kapitał zalążkowy zostanie opracowany z pomocą Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, aby zaspokoić szczególne potrzeby rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Celem tego priorytetu będzie również budowa sieci współpracy między województwami, z uwzględnieniem kampanii promocyjnej skierowanej do inwestorów.

Priorytet 2: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego [11,3 % całkowitych funduszy]

Priorytet ten zmierza do zmniejszanie różnic w zakresie dostępu do technologii cyfrowych pomiędzy województwami oferując możliwość dostępu do szerokopasmowego Internetu wszystkim mieszkańcom i przedsiębiorstwom. Mając na uwadze peryferyjne położenie tych województw przeprowadzony zostanie program szkolenia specjalistycznego, by zapewnić, że możliwości, które ma do zaoferowania Internet są w maksymalnym stopniu wykorzystywane.

Priorytet 3: Centra rozwoju regionalnego [19,9 % całkowitych funduszy]

Główne miasta pięciu województw wschodniej Polski uzyskają lepszy transport publiczny, łącznie z lepszymi połączeniami obszarów wiejskich, co ma przyczynić się do podniesienia atrakcyjności tych terenów w oczach mieszkańców i inwestorów, jak również wzmocnić wywieranie pozytywnego wpływu w zakresie ich gospodarki. Inwestycje dotyczące centrów konferencyjnych i targowych objęte zostaną wsparciem w ramach zachęcania lokalnych przedsiębiorców i otwierania przed nimi możliwości rynkowych.

Priorytet 4: Infrastruktura transportowa [29,0 % całkowitych funduszy]

Celem tego priorytetu jest otwarcie wspomnianych województw na krajowe i europejskie systemy transportowe poprzez inwestowanie w budowę dróg krajowych i regionalnych. Inwestycje skupiać się będą na siedmiu określonych korytarzach, które łączą województwa z główną siecią transportu.

Priorytet 5: Turystyka zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju oparta na walorach naturalnych [2,1 % całkowitych funduszy]

Największym atutem wschodniej Polski są jej chronione obszary przyrodnicze i bioróżnorodność. Rozwinięty zostanie system tras rowerowych dostarczający turystom niepowtarzalnych atrakcji i umożliwiający regionowi wykorzystanie jego potencjału ekologicznego oraz rozwój aktywnych form wypoczynku, stanowiący jeden z kluczowych ekonomicznych motorów wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto, przeprowadzona zostanie kampania promocyjna i plan marketingowy promujący region jako miejsce idealne do pracy, zamieszkania oraz aktywnego wypoczynku.

Priorytet 6: Pomoc techniczna [3,0 % całkowitych funduszy]

W ramach tego priorytetu otrzymają wsparcie działania na rzecz rozwoju projektów i ich realizacji, jak również w zakresie zarządzania programem, jego wdrażania, promocji oraz upowszechniania informacji o programie.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Rozwój Polski Wschodniej'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007PL161PO003

Number of decision

C/2007/4568

Data zatwierdzenia

02/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Nowoczesna gospodarka 789 957 284 139 404 227 929 361 511
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego 255 119 659 45 021 117 300 140 776
Centra rozwoju regionalnego 452 621 636 79 874 407 532 496 043
Infrastruktura transportowa 660 381 359 116 537 887 776 919 246
Turystyka zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju oparta na walorach naturalnych 47 500 000 8 382 353 55 882 353
Pomoc techniczna 68 213 812 12 037 732 80 251 544
Razem 2 273 793 750 401 257 723 2 675 051 473