Program operacyjny 'URBACT II'

URBACT II (Program sieci rozwoju miejskiego) jest programem w zakresie wspólnotowej pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objętym celem „Europejska współpraca terytorialna”, we wszystkich państwach członkowskich, z udziałem Norwegii i Szwajcarii.

Szwajcaria

Inne narzędzia

 

W dniu 2 października 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła URBACT II 2007-2013, Program europejskiej współpracy terytorialnej obejmujący całą Unię Europejską oraz Norwegię i Szwajcarię.

Celem programu jest promowanie współpracy w dziedzinie rozwoju miast i wspieranie wymiany doświadczeń pomiędzy miastami europejskimi. Całkowity budżet programu wynosi około 68 mln euro. Pomoc wspólnotowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 53 mln euro, co stanowi ok. 12 % wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych dla programów obejmujących współpracę międzyregionalną, nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” polityki spójności na lata 2007-2013.

1. Cel programu

Program sieci rozwoju miejskiego URBACT II ma na celu poprawę skuteczności polityki rozwoju miast w UE i wzmocnienie wspólnego podejścia do zintegrowanego rozwoju miejskiego. Wspiera on gromadzenie i upowszechnianie wiedzy i aktywnie przyczynia się do realizacji (odnowionej) strategii lizbońskiej na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz strategii zrównoważonego rozwoju UE.

Głównym celem programu jest:

dostarczenie narzędzia wymiany i uczenia się dla decydentów politycznych, praktyków oraz organów zaangażowanych w opracowywanie polityki miejskiej: URBACT II jest platformą wymiany wykorzystywaną do tworzenia sieci tematycznych i grup roboczych („projekty”) – w projektach tych biorą udział głównie miasta, ale mogą w nich również uczestniczyć władze lokalne, uniwersytety i centra badawcze;

 • wzajemne uczenie się partnerów URBACT, którzy dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, wyciągają wnioski i opierają się na nich przy podejmowaniu dalszych działań wykorzystując podejście tematyczne i wiedzę specjalistyczną;

 • rozpowszechnianie i przekazywanie wszystkim miastom europejskim dobrych praktyk i doświadczeń zdobytych dzięki wymianie;

 • pomaganie twórcom polityki miejskiej, praktykom i osobom zarządzającym programami operacyjnymi w opracowaniu lokalnych planów działania bezpośrednio oddziałujących na politykę i praktykę rozwoju miast na szczeblu lokalnym.

2. Spodziewane efekty inwestycji

Program URBACT II wesprze łącznie 46 sieci tematycznych i 14 grup roboczych, które przyczynią się do poprawy skuteczności polityki rozwoju miast i do wzmocnienia wspólnego podejścia do zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju miast.

Aby zwiększyć lokalny wpływ wymiany i jej wzorcowy charakter, każdy partner biorący udział w projekcie musi opracować lokalny plan działania korzystając z pomocy lokalnej grupy wsparcia. W celu ułatwienia dyskusji i działań związanych z wymianą wiedzy między poszczególnymi sieciami tematycznymi i grupami roboczymi ustanowiono osie tematyczne. Dzięki temu program URBACT II może w pełni wykorzystać dostępną wiedzę i doświadczenie. W poszczególnych państwach członkowskich ustanowiono krajowe punkty rozpowszechniania, aby zapewnić lepszą komunikację pomiędzy URBACT a organami lokalnymi.

URBACT II odgrywa także ważną rolę w inicjatywie „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”. Jednym z głównych zadań tej inicjatywy jest połączenie projektów URBACT II z odpowiednimi regionalnymi i krajowymi programami operacyjnymi realizowanymi w ramach funduszy strukturalnych. Przewidywane silne więzi pomiędzy władzami miast a instytucjami zarządzającymi mogą zatem przynieść obopólne korzyści: instytucje zarządzające odnoszą korzyści z lepiej przygotowanych wniosków dotyczących projektów, a miasta korzystają z bezpośredniego kontaktu i współdziałają z organami odpowiedzialnymi za finansowanie. Oznakowanie „szybka ścieżka” jest przyznawane przez Komisję Europejską sieciom URBACT, które:

 • zamierzają wnieść istotny wkład do jednego z priorytetowych tematów inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych”;
 • wyraziły zainteresowanie ścisłą współpracą z instytucjami zarządzającymi i służbami Komisji, oraz;
 • spełniają szereg kryteriów określonych przez Komisję Europejską.

3. Priorytet

Program URBACT II koncentruje się na następujących priorytetach w zakresie współpracy:

Priorytet 1: Miasta motorem wzrostu i zatrudnienia [około 44 % całkowitego finansowania ze środków EFRR]

Następujące główne bloki tematyczne:

 • promowanie przedsiębiorczości;
 • wspieranie innowacyjności i gospodarki opartej na wiedzy;
 • zatrudnienie i kapitał ludzki (szanse na zatrudnienie, kwalifikacje, dostęp do rynku pracy, systemy kształcenia i szkolenia, tworzenie miejsc pracy, zwłaszcza dla grup i regionów znajdujących się w niekorzystnej sytuacji).

Priorytet 2: Atrakcyjne miasta, sprzyjające spójności [około 50 % całkowitego finansowania ze środków EFRR]

Objęte są następujące główne bloki tematyczne:

 • zintegrowany rozwój obszarów ubogich i obszarów zagrożonych ubóstwem – terenów poprzemysłowych, centrów miast, ubogich obszarów peryferyjnych;
 • integracja społeczna: budownictwo mieszkaniowe, zarządzanie imigracją, młodzież, zdrowie, bezpieczeństwo, technologie informacyjno-komunikacyjne, kultura;
 • kwestie dotyczące ochrony środowiska: odpady, poprawa monitorowania środowiska naturalnego, poprawa jakości powietrza; zaopatrzenie w wodę i jej jakość; energie odnawialne, zintegrowana polityka transportowa, rozwijanie społeczeństwa powszechnie stosującego recykling;
 • zarządzanie i planowanie urbanistyczne: planowanie urbanistyczne, zarządzanie na różnych szczeblach, udział obywateli, zarządzanie terytorialne (horyzontalne i wertykalne).

Priorytet 3: Pomoc techniczna [6 % całkowitego finansowania ze środków EFRR]

Pomoc techniczna ma zapewnić skuteczne i efektywne zarządzanie programem URBACT II. Instytucja zarządzająca programem powierza ją przede wszystkim sekretariatowi URBACT.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'URBACT II'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Data zatwierdzenia

02/10/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Miasta motorem wzrostu i zatrudnienia 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Atrakcyjne miasta, sprzyjające spójności 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Pomoc techniczna 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Razem 53 319 170 14 498 705 67 817 875