Program operacyjny pt. 'Program współpracy transgranicznej południowy Bałtyk' między Danią, Niemcami, Litwą, Polską i Szwecją

Program operacyjny realizowany w ramach celu 'europejska współpraca terytorialna', współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Dania

Inne narzędzia

 

W dniu 20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program współpracy transgranicznej południowy Bałtyk na lata 2007-2013. Program operacyjny wchodzi w zakres celu „europejska współpraca terytorialna”, a jego całkowity budżet to ok. 75 mln euro. Wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 61 milionów euro, co stanowi ok. 0,7% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych dla celu „europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

Program obejmuje następujące obszary:

- Polska: podregiony – szczeciński, koszaliński, słupski, gdański oraz Gdańsk -Gdynia – Sopot;

- Szwecja: okręgi Kalmar, Blekinge, Skåne;

- Niemcy: Greifswald, Rostock, Stralsund, Wismar, Bad Doberan, Nordvorpommern, Nordwestmecklenburg, Ostvorpommern, Rügen, Uecker-Randow (podregiony Meklemburgii-Pomorza Przedniego);

- Dania: gmina regionalna Bornholm;

- Litwa: okręg Kłajpedy.

- Inne regiony wymienionych krajów mogą wziąć udział w projekcie jako obszary sąsiadujące, otrzymując maksymalnie 20 % funduszy przydzielonych programowi ze środków EFRR.

1. Założenia i cele programu

Ogólnym celem programu operacyjnego jest wzmocnienie zrównoważonego rozwoju regionu południowego Bałtyku poprzez wspólne działania na rzecz zwiększenia jego konkurencyjności i pogłębienia integracji między jego mieszkańcami i instytucjami.

Program obejmuje rozległy geograficznie obszar regionów granicznych pięciu państw członkowskich UE. Największą przeszkodą w osiągnięciu konkurencyjności, integracji gospodarczej i społecznej regionu południowego Bałtyku oraz w zagwarantowaniu jego zrównoważonego rozwoju jest zróżnicowany poziom rozwoju gospodarczego i społecznego tzw. starych państw członkowskich oraz państw, które przystąpiły do Unii w 2004 r. Należy również poprawić stan infrastruktury transgranicznej na tym obszarze, co przyczyni się do zintensyfikowania kontaktów między społecznościami lokalnymi i instytucjami administracji publicznej.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Jednym z głównych pozytywnych skutków inwestycji ma być zapewnienie warunków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy ponad granicami państwowymi. Program przyniesie także korzyści mieszkańcom regionu południowego Bałtyku, inwestorom i turystom, ze względu na podejmowane w jego ramach działania na rzecz ochrony krajobrazu społecznego i kulturowego oraz środowiska naturalnego regionu. Konkretnym skutkiem ma być wygenerowanie inwestycji prywatnych i publicznych w ramach co najmniej 14 projektów, poprawienie jakości i interoperacyjności połączeń i usług transportowych (około 5 projektów) oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych w zakresie administrowania środowiskiem Morza Bałtyckiego (około 12 projektów celowych).

3. Priorytety

Program koncentruje się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Konkurencyjność gospodarcza [około 36,8% całkowitych funduszy]

W ramach tego priorytetu wspierane będą działania promujące integrację gospodarczą oraz integrację rynków pracy w regionie, współpracę w dziedzinie szkolnictwa technicznego i wyższego, transfer wiedzy i know-how między podmiotami publicznymi a prywatnymi oraz lepsze połączenia transportowe.

Priorytet 2: Atrakcyjność i wspólna tożsamość [około 56,7 % całkowitych funduszy]

W ramach tego priorytetu nacisk położono na zarządzanie w sytuacjach zagrożenia dla środowiska oraz na działania promujące zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego do celów gospodarczych, ze zwróceniem szczególnej uwagi na turystykę, rozwój odnawialnych źródeł energii i oszczędzanie energii, jak również na lokalne inicjatywy wspierające kontakty międzyludzkie.

Priorytet 3: Pomoc techniczna [6,5% całkowitych funduszy]

Celem jest pomoc państwom uczestniczącym w programie w jego realizacji.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny pt. 'Program współpracy transgranicznej południowy Bałtyk' między Danią, Niemcami, Litwą, Polską i Szwecją

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO013

Number of decision

C/2007/6499

Data zatwierdzenia

20/12/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Konkurencyjność gospodarcza 22 472 194 5 271 255 27 743 449
Atrakcyjność i wspólna tożsamość 34 619 325 8 120 583 42 739 908
Pomoc techniczna 3 644 140 1 214 713 4 858 853
Razem 60 735 659 14 606 551 75 342 210