Program operacyjny 'Polska - Słowacja'

Program w ramach celu 'Europejska współpraca terytorialna' współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Polska

Inne narzędzia

 

Dnia 20 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny współpracy transgranicznej między Polską i Słowacją na lata 2007-2013. Program obejmuje wsparcie Wspólnoty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla określonych regionów polskich i słowackich leżących po obu stronach wspólnej granicy: polskich regionów bielsko-bialskiego, nowosądeckiego, krośnieńsko-przemyskiego oraz słowackich krajów żylińskiego i preszowskiego. Powiaty oświęcimski, pszczyński, rzeszowski oraz powiat grodzki Rzeszów mogą brać udział w projektach jako obszary przyległe, co oznacza, że wysokość środków przyznanych takim obszarom w ramach EFRR nie może przekroczyć 20 % całej alokacji dla programu.

Program operacyjny wchodzi w zakres celu „Europejska współpraca terytorialna”, a jego całkowity budżet to ok. 185 mln euro. Wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 157 milionów euro, co stanowi ok. 1,8% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych na potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

1. Założenia i cele programu

Obszar objęty programem charakteryzuje się niskim rozwojem społeczno-gospodarczym oraz trudnościami na rynku pracy. Główną słabością regionu jest brak dobrej jakości infrastruktury transportowej i komunikacyjnej, co utrudnia współpracę transgraniczną i budowanie sieci kontaktów. Zaletą regionu jest natomiast różnorodność przyrodnicza, a także dziedzictwo historyczne i kulturowe, o które trzeba jednak odpowiednio dbać.

Ogólnym celem programu jest wykorzystanie podejścia opartego na partnerstwie dla wzmocnienia współpracy polsko-słowackiej oraz dla wspierania zrównoważonego rozwoju regionu przygranicznego obejmującego ulepszanie infrastruktury transgranicznej, wsparcie dla rozwoju społeczno-gospodarczego, środowiskowego i kulturalnego, jak również dla wdrażania mikroprojektów opartych na kontaktach międzyludzkich.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Program ma za zadanie wzmocnić integrację przestrzenną oraz zwiększyć dostępność regionu przygranicznego, jak również zmniejszyć istniejące ograniczenia w transporcie, komunikacji oraz w infrastrukturze środowiskowej. Poprzez inicjatywy w dziedzinie zapobiegania zagrożeniom, turystyce oraz ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego region przygraniczny powinien stać się bardziej atrakcyjny dla turystów i inwestorów. Powinien również nastąpić rozwój współpracy partnerskiej w dziedzinach takich jak instytucje rynku pracy, centra badawcze, szkoły i inne organizacje. Oczekuje się, że program przyniesie następujące konkretne rezultaty:

  • 70 000 osób skorzysta z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury komunikacyjnej;
  • powstanie 200 kilometrów nowych lub zmodernizowanych połączeń komunikacji transgranicznej;
  • podjętych zostanie 25 inicjatyw na rzecz ochrony różnorodności biologicznej;
  • powstanie 350 produktów turystycznych;
  • zostanie odrestaurowanych 90 obiektów historycznych.

3. Priorytety

Program operacyjny opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury transgranicznej [około 43% całości funduszy]

W ramach tego priorytetu działania skupią się na poprawieniu stanu infrastruktury transgranicznej w celu wzmocnienia integracji przestrzennej, zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności regionu oraz podnoszenia jego atrakcyjności dla mieszkańców, inwestorów i turystów.

Priorytet 2: Rozwój społeczno-gospodarczy [około 34% całości funduszy]

Poprzez ten cel władze odpowiedzialne za realizację programu chcą upowszechniać partnerską współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, środowiskowego i kulturowego polsko-słowackiego regionu przygranicznego.

Priorytet 3: Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)[około 17% całości funduszy]

Celem tego priorytetu jest promowanie lokalnych inicjatyw oraz budowanie transgranicznych kontaktów poprzez wdrażanie mikroprojektów opartych na kontaktach międzyludzkich.

Priorytet 4: Pomoc techniczna [około 6% całkowitych funduszy]

W celu ułatwienia wdrażania programu zostanie zapewniona pomoc techniczna. Dostępne jest również wsparcie finansowe na potrzeby zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Polska - Słowacja'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO012

Number of decision

C/2007/6534

Data zatwierdzenia

20/12/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój infrastruktury transgranicznej 67 685 338 11 944 471 79 629 809
Rozwój społeczno-gospodarczy 53 518 639 9 444 466 62 963 105
Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 26 759 320 4 722 233 31 481 553
Pomoc techniczna 9 444 466 1 666 670 11 111 136
Razem 157 407 763 27 777 840 185 185 603