Program operacyjny 'Polska - Niemcy'

Program w ramach celu Europejska współpraca terytorialna, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niemcy

Inne narzędzia

 

Dnia 28 marca 2008 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej między Polską i Niemcami na lata 2007-2013. Program ten obejmuje wsparcie Wspólnoty z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla następujących regionów położonych przy granicy polsko-niemieckiej:

- Zachodniopomorskie w Polsce;

- Meklemburgia-Pomorze Przednie i Brandenburgia w Niemczech.

W ramach programu operacyjnego wsparcie Wspólnoty otrzyma 10 obszarów przygranicznych na poziomie NUTS III oraz trzy sąsiednie obszary na poziomie NUTS III. Na terytorium Niemiec program obejmie 15 000 km2 i około jednego miliona osób. Po polskiej stronie w zasięgu programu znajduje się 22 900 km2 i około 1,7 mln mieszkańców. Program wchodzi w zakres celu Europejska współpraca terytorialna, a jego całkowity budżet to ok. 156 mln euro. Środki wspólnotowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynoszą ok. 133 mln euro, co stanowi ok. 1,5% całkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych na cel Europejska współpraca terytorialna w ramach polityki spójności na lata 2007-2013.

1. Cel programu

Program ma przyczynić się do wyrównanego i zrównoważonego rozwoju obszaru przygranicznego poprzez wzmocnienie związków między obywatelami, przedsiębiorstwami i instytucjami. Do oceny skutków programu i jego wpływu na mieszkańców zostanie wykorzystany szereg wskaźników. Przy ich pomocy będzie możliwe także zbadanie skuteczności programu w zakresie rozwoju współpracy oraz ocena sposobu zarządzania projektami współpracy.

2. Spodziewane efekty inwestycji

Poprzednie programy strukturalne pomogły w nawiązaniu współpracy między partnerami z obu krajów. Należy ją kontynuować, skupiając się na rozwoju coraz bardziej efektywnego podejścia do współpracy terytorialnej. Działania w ramach programu powinny także zapewniać lepszą współpracę i wspólne zarządzanie infrastrukturą, urządzeniami i usługami.

3. Priorytety

Program opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Rozwój infrastruktury dla współpracy transgranicznej i działań na rzecz środowiska [ok. 42% łącznych środków]

Transgraniczna infrastruktura transportowa (w tym drogi, koleje, transport śródlądowy i morski) wymaga udoskonalenia. Jedną z najważniejszych kwestii będzie brakujące połączenie północ-południe „OST-Westsowie", a także konieczność rozwoju transgranicznych stref mieszkaniowych i turystycznych.

Przy rozbudowie transgranicznej infrastruktury technicznej i turystycznej należy uwzględnić potrzeby mieszkańców i lokalnej gospodarki. Projekty w tym obszarze będą zgodne z wymogami europejskimi i krajowymi w ramach programu „Natura 2000”. Omawiany region przygraniczny ma szczególne znaczenie ekologiczne, w związku z czym w programie przykłada się najwyższą wagę do ochrony i zachowania krajobrazu.

Priorytet 2: Propagowanie transgranicznych powiązań gospodarczych i wzmacnianie współpracy między przemysłem i nauką [ok. 22,6% łącznych środków]

Wychodząc z bardzo niskiego poziomu, w ostatnich latach transgraniczne stosunki gospodarcze znacząco się rozwinęły. Należy jednak dalej umacniać współpracę: powinno to nastąpić w drodze tworzenia transgranicznych sieci, ściśle współpracujących ze środowiskami naukowymi i edukacyjnymi w regionie. Tego rodzaju działania pobudzą innowacyjność i pomogą w stworzeniu nowych miejsc pracy i produktów. Program przyzna szczególny priorytet transgranicznym ofertom i strategiom marketingowym.

Priorytet 3: Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich i wsparcie dla współpracy transgranicznej w dziedzinie zdrowia, kultury i edukacji [ok. 29,7 łącznych środków]

Gospodarka lokalna potrzebuje więcej wykwalifikowanych pracowników. Problem ten będzie odgrywał coraz większą rolę w przyszłym rozwoju regionu, należy zatem wzmocnić transgraniczną współpracę między szkołami i uniwersytetami. Ponadto niezbędne jest przyjęcie nowego podejścia do udoskonalania kształcenia zawodowego.

Należy kontynuować działania przełamujące bariery językowe i propagujące porozumienie kulturowe. Szczególnym powodzeniem cieszyły się spotkania i inne formy działań angażujących mieszkańców z obu stron granicy. Program będzie zatem nadal sprzyjał wymianie kulturalnej i międzyludzkiej między różnymi grupami społecznymi i wiekowymi.

Priorytet 4: Pomoc techniczna [ok. 5,7% łącznych środków]

W celu ułatwienia wdrażania programu zostanie zapewniona pomoc techniczna. Dostępne jest wsparcie finansowe na potrzeby zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Polska - Niemcy'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO019

Number of decision

C/2008/1085

Data zatwierdzenia

28/08/2008

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój infrastruktury dla współpracy transgranicznej i działań na rzecz środowiska 55 381 094 9 478 143 64 859 237
Propagowanie transgranicznych powiązań gospodarczych i wzmacnianie współpracy między przemysłem i nauką 29 951 364 5 285 535 35 236 899
Transgraniczny rozwój zasobów ludzkich i wsparcie dla współpracy transgranicznej w dziedzinie zdrowia, kultury i edukacji 39 511 452 6 972 612 46 484 064
Pomoc techniczna 7 968 760 1 406 255 9 375 015
Razem 132 812 670 23 142 545 155 955 215