Program operacyjny 'Polska - Niemcy'

Program w ramach celu 'Europejska współpraca terytorialna' współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niemcy

Inne narzędzia

 

W dniu 25 marca 2008 r. Komisja Europejska przyjęła Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej pomiędzy Polską (województwo lubuskie) i Niemcami (Brandenburgia) na lata 2007-2013. Program obejmuje wsparcie wspólnotowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla następujących regionów wzdłuż granicy polsko-niemieckiej:

- podregion gorzowski i zielonogórski w Polsce;

- w Niemczech powiaty: Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiße, oraz dwa miasta na prawach powiatu: Frankfurt (Oder) i Cottbus (Chociebuż).

Program operacyjny wchodzi w zakres celu „Europejska współpraca terytorialna”, a jego całkowity budżet to ok. 146 mln euro. Wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 125 milionów euro, co stanowi ok. 1,4% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych na potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

1. Cel i znaczenie programu

Ogólnym celem programu jest upowszechnianie zrównoważonego rozwoju i konkurencyjności gospodarczej polsko-niemieckiego regionu przygranicznego poprzez zintegrowane i ponadgraniczne podejście do rozwoju społeczno-gospodarczego, który angażuje mieszkańców regionu i ich wspólnoty oraz przynosi im korzyści.

Obszar objęty programem charakteryzuje się niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturą transgraniczną, wspólnym układem przestrzennym, różnicami w dochodach mieszkańców graniczących ze sobą regionów oraz chęcią współpracy, która jest właściwą podstawą dla postępującego rozwoju.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Głównymi obszarami wsparcia w ramach programu są:

 • infrastruktura lokalna;
 • powiązania gospodarcze oraz współpraca sektorów gospodarki i nauki;
 • dalszy rozwój kapitału ludzkiego;
 • współpraca transgraniczna; oraz
 • poprawa stanu środowiska naturalnego.

3. Priorytety

Program koncentruje się na współpracy dotyczącej następujących priorytetów:

Priorytet 1: Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska [około 57,6 % łącznej kwoty finansowania]

Celem tego priorytetu jest:

 • rozwój infrastruktury lokalnej;
 • poprawa stanu środowiska naturalnego;
 • dziedzictwo kulturowe;
 • zapobieganie klęskom żywiołowym; oraz
 • rozwój regionalny, wzmocnienie planowania regionalnego oraz współpracy administracji regionalnej.

Priorytet 2: Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki [około 9,8 % łącznej kwoty finansowania]

Celem tego priorytetu jest:

 • wsparcie dla gospodarki;
 • rozwój marketingu lokalnego i regionalnego; oraz
 • wsparcie dla tworzenia sieci współpracy w dziedzinie badań i rozwoju.

Priorytet 3: Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji [około 28,4 % łącznej kwoty finansowania]

Celem tego priorytetu jest:

 • wsparcie projektów w dziedzinie edukacji i pracy;
 • rozwój funduszy na rzecz małych projektów.

Oś priorytetowa 4: Pomoc techniczna [4,19 % łącznej kwoty finansowania]

Priorytet ten ma na celu pomoc krajom uczestniczącym w programie w jego możliwie najskuteczniejszym wdrażaniu.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Polska - Niemcy'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO011

Number of decision

C/2008/1047

Data zatwierdzenia

25/03/2008

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Wspieranie infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska 71 739 587 12 117 401 83 856 988
Wspieranie powiązań gospodarczych oraz współpracy sektorów gospodarki i nauki 12 150 033 1 967 905 14 117 938
Wspieranie dalszego rozwoju zasobów ludzkich i transgranicznej kooperacji 35 390 770 5 752 877 41 143 647
Pomoc techniczna 5 219 917 921 164 6 141 081
Razem 124 500 307 20 759 347 145 259 654