Program operacyjny 'Polska - Czechy'

Program operacyjny w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Republika Czeska

Inne narzędzia

 

Dnia 11 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny współpracy transgranicznej między Polską a Czechami na lata 2007-2013. Program obejmuje wsparcie Wspólnoty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla określonych regionów czeskich i polskich leżących po obu stronach wspólnej granicy: czeskie regiony (liberecki, královéhradecki, pardubicki, ołomuniecki oraz morawskośląski) oraz polskie podregiony (Jeleniogórsko, Wałbrzyski, Opolski, Nyski, Rybnicki, Bielski.).

Program operacyjny wchodzi w zakres celu „Europejska współpraca terytorialna”, a jego całkowity budżet to ok. 259 mln euro. Wkład wspólnotowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wynosi ok. 220 milionów euro, co stanowi ok. 2,5% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych na potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

1. Założenia i cele programu

Zatrudnienie i produkcja w regionie ucierpiały w ostatnich latach z powodu głębokiej restrukturyzacji przemysłu i rolnictwa. Jednocześnie zaczął wzrastać udział usług w produkcie krajowym brutto (PKB), co pociągnęło za sobą znaczący wzrost liczby miejsc pracy. Również turystyka oferuje duże możliwości wraz z dynamicznymi małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MŚP), które odgrywają kluczową rolę w tworzeniu miejsc pracy oraz przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i stabilizacji społecznej. Istnieją również warunki wstępne dla rozwoju innowacji, słabo wykorzystywane są jednak zagraniczne źródła finansowania, ograniczone jest także zaangażowanie uniwersytetów, instytucji i przedsiębiorstw badawczych w międzynarodowe sieci współpracy.

Program ma być odpowiedzią na te kluczowe wyzwania. Ma również za zadanie usunąć bariery uniemożliwiające regionowi przygranicznemu osiągnięcie konkurencyjności i utrudniające integrację tego obszaru z punktu widzenia gospodarczego i społecznego. Program ma również na celu podniesienie atrakcyjności tych regionu zarówno dla inwestorów lokalnych jak i zewnętrznych oraz dla jego mieszkańców i gości.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Program ma wzmocnić współpracę między sieciami złożonymi z uniwersytetów, centrów badawczych oraz MŚP, a także doprowadzić do rozwoju nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) oraz usług wspierających MŚP. Inwestycje powinny również wpłynąć na poprawę edukacji oraz systemu szkoleń, a także na zdolności adaptacyjne pracowników. Pozostałe oczekiwane skutki programu to m.in. lepsze połączenia drogowe, wzmocnienie zapobiegania zagrożeniom, działania w dziedzinie ochrony środowiska oraz znaczący rozwój turystyki.

3. Priorytety

Program operacyjny opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń [około 32 % całkowitych funduszy]

Celem tego priorytetu jest poprawienie infrastruktury, usług transportowych, bezpieczeństwa oraz jakości środowiska na obszarze przygranicznym Polski i Czech.

Priorytet 2: Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki [około 36 % całkowitych funduszy]

Priorytet ten ma na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze przygranicznym Polski i Czech, jak również rozwój turystyki oraz poprawę umiejętności i kwalifikacji obywateli.

Priorytet 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych [około 26% całkowitych funduszy]

Priorytet ten skupia się na wzmocnieniu kontaktów ponadgranicznych pomiędzy instytucjami świadczącymi usługi publiczne dla obywateli oraz na wspieraniu rozwoju społeczności lokalnych poprzez pomoc dla działań podmiotów lokalnych.

Priorytet 4: Pomoc techniczna [około 6% całkowitych funduszy]

Priorytet ten obejmuje zarządzanie programem włącznie z działaniami informacyjnymi i komunikacyjnymi.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Polska - Czechy'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO025

Number of decision

C/2007/6066

Data zatwierdzenia

11/12/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Wzmacnianie dostępności komunikacyjnej, ochrona środowiska, profilaktyka zagrożeń 81 626 990 14 404 763 96 031 753
Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości i turystyki 69 605 364 12 283 302 81 888 666
Wspieranie współpracy społeczności lokalnych 55 059 430 9 716 370 64 775 800
Pomoc techniczna 13 167 560 2 323 688 15 491 248
Razem 219 459 344 38 728 123 258 187 467