Program Operacyjny 'Niemcy (Sachsen) - Polska'

Program realizowany w ramach celu 'Europejska współpraca terytorialna', współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niemcy

Inne narzędzia

 

Dnia 21 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny współpracy transgranicznej między Polską i Niemcami na lata 2007-2013. Program obejmuje wsparcie Wspólnoty w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) dla określonych niemieckich i polskich regionów leżących po obu stronach wspólnej granicy: niemieckie regiony: dolnośląski powiat górnołużycki (Niederschlesischer Oberlausitzkreis), Löbau – Żytawa (Zittau) i miasto na prawach powiatu Görlitz (Kreisfreie Stadt Görlitz) oraz polskie podregiony: jeleniogórsko-wałbrzyski i zielonogórski, które stanowią odpowiednio części województw dolnośląskiego i lubuskiego. Inne regiony mogą wziąć udział w projekcie jako obszary sąsiadujące, otrzymując maksymalnie 20 % funduszy przydzielonych programowi ze środków EFRR.

Program operacyjny wchodzi w zakres celu „Europejska współpraca terytorialna”, a jego całkowity budżet to ok. 124 mln euro. Środki wspólnotowe z EFRR wynoszą ok. 105 mln euro, co stanowi ok. 1,2 % całkowitych inwestycji unijnych przeznaczonych na cel „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-2013.

1. Cel programu

Zasadniczym celem programu jest promowanie zrównoważonego rozwoju oraz konkurencyjności gospodarczej regionów po obu stronach granicy polsko-niemieckiej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez zastosowanie w rozwoju gospodarczym i społecznym zintegrowanego podejścia transgranicznego, które angażuje mieszkańców regionu i przynosi korzyści społecznościom lokalnym.

Region objęty zasięgiem programu charakteryzuje się niewystarczającym rozwojem infrastruktury transgranicznej, wspólnymi problemami w zakresie planowania przestrzennego oraz różnicami w dochodach mieszkańców pomiędzy regionami graniczącymi ze sobą. Na szczęście istnieje chęć współpracy, aby zaradzić tym i innym problemom.

2. Spodziewane efekty inwestycji

W ramach programu wsparcie przeznaczono na rozwój struktur społecznych, przedsiębiorczości, turystyki oraz na ochronę i poprawę stanu środowiska naturalnego.

3. Priorytety

Program operacyjny opiera się na następujących priorytetach:

Priorytet 1: Rozwój transgraniczny [około 47,3 % całości budżetu]

W zakresie tego priorytetu znalazły się rozwój gospodarczy i wzmacnianie bazy naukowej, rozwój turystyki i infrastruktury uzdrowiskowej, rozwijanie transportu i komunikacji, troska o środowisko naturalne oraz ulepszanie planowania przestrzennego w regionie.

Priorytet 2: Transgraniczna integracja społeczna [około 46,7% całości budżetu]

Poprawa transgranicznej integracji społecznej ma zostać osiągnięta poprzez wspieranie działań w dziedzinach takich jak: edukacja i kwalifikacje, kultura i sztuka, infrastruktura społeczna; bezpieczeństwo publiczne oraz współpraca partnerska. Zarezerwowano również środki na stworzenie funduszu małych projektów.

Priorytet 3: Pomoc techniczna [6 % całości budżetu]

W celu ułatwienia wdrażania programu zapewniono pomoc techniczną.

 

Informacje finansowe i techniczne

Program Operacyjny 'Niemcy (Sachsen) - Polska'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO018

Number of decision

Data zatwierdzenia

21/12/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Rozwój współpracy transgranicznej 49 754 945 8 604 683 58 359 628
Transgraniczna integracja społeczna 49 049 395 8 482 663 57 532 058
Pomoc techniczna 6 306 660 1 112 940 7 419 600
Razem 105 111 000 18 200 286 123 311 286