Program operacyjny 'Europa Środkowa'

Program realizowany w ramach celu 'europejska współpraca terytorialna', współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Niemcy

Inne narzędzia

 

W dniu 3 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program europejskiej współpracy terytorialnej obejmujący lata 2007-2013. Program nosi nazwę „Europa Środkowa”, a jego celem jest współpraca transnarodowa pomiędzy ośmioma państwami członkowskimi. Osiem zaangażowanych w program państw członkowskich to Republika Czeska, Niemcy (regiony na wschodzie i południu kraju), Włochy (regiony na północnym wschodzie), Węgry, Austria, Polska, Słowenia i Słowacja. Ukraina (część zachodnia) również będzie uczestniczyć w programie, zapewniając własne środki oraz wkład pochodzący z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.

Łączny budżet programu wynosi nieco ponad 298 mln euro, przy czym wkład Wspólnoty pochodzący z EFRR zamyka się w kwocie ok. 246 mln euro. Stanowi to ok. 2,8% wszystkich inwestycji unijnych przewidzianych na potrzeby celu „Europejska współpraca terytorialna” w ramach polityki spójności na lata 2007-13.

1. Założenia i cele programu

Przyjęty program jest nowy w ramach współpracy transnarodowej, jednak większość partnerów współpracowała już poprzez program INTERREG IIIB „CADSES”, który został podzielony na dwa oddzielne programy na lata 2007-2013: „Europa Środkowa” i „Europa Południowo-Wschodnia”.

Ogólnym celem programu jest wzmocnienie spójności terytorialnej, promowanie wewnętrznej integracji i zwiększenie konkurencyjności Europy Środkowej. W ramach tego szerokiego celu ogólnego należy wyróżnić dwa zadania strategiczne:

  • Poprawa konkurencyjności Europy Środkowej poprzez wzmocnienie struktur innowacyjności i dostępności;
  • Zwiększenie rozwoju terytorialnego w zrównoważony i trwały sposób poprzez poprawianie jakości środowiska i rozwijanie atrakcyjnych miast i regionów.

2. Oczekiwane skutki inwestycji

Do oszacowania wpływu programu na konkurencyjność, środowisko, dostępność, tożsamość regionu, jakość życia w miastach i regionach itd. wykorzystany zostanie szereg wskaźników, za pomocą których oceniane będą poszczególne priorytety programu.

Oczekuje się, że program znacząco przyczyni się do zwiększenia ogólnej spójności terytorialnej obszaru, tworząc publicznym i prywatnym podmiotom możliwości znajdowania zbiorowych rozwiązań wspólnych problemów, które wykraczają poza granice regionalne i państwowe.

3. Priorytety

Cel ogólny i dwa zadania strategiczne zostały podzielone na pięć priorytetów tematycznych, z których każdy jest skierowany do innych sektorów graczy społeczno-ekonomicznych, aktywnie działających na danym obszarze. Powyższe priorytety przedstawiają się następująco:

Priorytet 1: Ułatwianie innowacji w Europie Środkowej (około 20% całości finansowania)

Głównym celem tego priorytetu jest tworzenie, w całym obszarze programu, korzystnych ram dla innowacji i przedsiębiorczości. Potencjał przedmiotowego obszaru jest w tym zakresie znaczący, choć różnice pomiędzy poszczególnymi regionami Europy Środkowej są wyjątkowo duże. Partnerzy mają na celu wspieranie projektów wspomagających współpracę we wszystkich punktach łańcucha innowacji.

Priorytet 2: Poprawa dostępności Europy Środkowej i jej poszczególnych regionów (około 26% całości finansowania)

Europa Środkowa charakteryzuje się różnymi poziomami dostępności, niektóre z regionów są bardzo dobrze skomunikowane, a inne, głównie duże obszary wiejskie i regiony peryferyjne, znacznie słabiej. Ten priorytet zapewni głównym graczom branży transportowej wsparcie, by wspólnie podjęli działania w celu określenia priorytetów, które trzeba rozważyć, aby rozszerzyć połączenia transgraniczne i interoperacyjność w Europie Środkowej. Jako że program nie zapewnia wystarczających funduszy, które mogłyby być inwestowane w duże projekty infrastrukturalne, partnerzy będą zachęcani do przygotowywania konkretnych planów inwestycyjnych, które powinny być składane z wnioskami o finansowanie z innych źródeł krajowych lub europejskich. Priorytet ten ma również na celu zapewnienie trwałości środowiska naturalnego, w związku z czym promowane będą rozwiązania neutralne wobec efektu cieplarnianego.

Priorytet 3: Odpowiedzialne wykorzystywanie naszego środowiska naturalnego (około 26% całości finansowania)

Region objęty programem charakteryzuje się obszarami wysokiego ryzyka w odniesieniu do katastrof naturalnych, takich jak powodzie, oraz wypadków powodowanych przez człowieka. Znajduje się tam również bardzo bogate dziedzictwo naturalne i kulturowe, które należy wspólnie chronić i którym trzeba razem zarządzać. Priorytet ten zapewni finansowanie projektów w zakresie zarządzania ryzykiem i zapobiegania mu, zarządzania zasobami, efektywności energetycznej itd.

Priorytet 4: Zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów (około 22% całości finansowania)

Jakość życia w Europie Środkowej można poprawić poprzez zwiększanie potencjału regionów i miast w zakresie planowania przestrzennego i urbanistycznego. W związku z tym promowana będzie wymiana najlepszych praktyk i wspólnych rozwiązań mająca na celu poprawę funkcjonowania planowania przestrzennego na poziomie lokalnym i regionalnym. Innym ważnym aspektem tego priorytetu jest obracanie na własną korzyść bogactwa istniejących zasobów kulturowych.

Priorytet 5: Pomoc techniczna (około 6% całkowitych funduszy)

W celu ułatwienia wdrażania programu zapewniona jest pomoc techniczna. Dostępne jest również wsparcie finansowe na potrzeby zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli.

Informacje finansowe i techniczne

Program operacyjny 'Europa Środkowa'

Typ interwencji

Program Operacyjny

CCI nr

2007CB163PO061

Number of decision

C/2007/5817

Data zatwierdzenia

03/12/2007

Podział finansów według osi priorytetowej

Oś priorytetowa Wkład UE Krajowy wkład publiczny Całkowity wkład publiczny
Ułatwianie innowacji w Europie Środkowej 49 202 215 10 077 562 59 279 777
Poprawa dostępności Europy Środkowej i jej poszczególnych regionów 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Odpowiedzialne wykorzystywanie naszego środowiska naturalnego 63 962 879 13 100 831 77 063 710
Zwiększanie konkurencyjności i atrakcyjności miast i regionów 54 122 437 11 085 318 65 207 755
Pomoc techniczna 14 760 664 4 920 221 19 680 885
Razem 246 011 074 52 284 763 298 295 837