Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Programme description

Główne cele

Celem tego programu operacyjnego jest zwiększenie konkurencyjności oraz poprawa jakości życia mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego przez lepsze wykorzystanie potencjału regionu i zniesienie barier hamujących rozwój gospodarczy.

Priorytety finansowania:

W ramach tego programu skupiono się na realizacji następujących celów:

 • 19% środków na wsparcie przedsiębiorstw i innowacyjności (cel tematyczny 1 i 3);
 • 16% środków na rozwój gospodarki niskoemisyjnej (cel tematyczny 4);
 • 14% środków na rozwój infrastruktury transportowej (cel tematyczny 7).
 • Środki z EFS zostaną przeznaczone głównie na rozwój rynku pracy (12% środków na cel tematyczny 8), włączenie społeczne i edukację.

 

Oczekiwane efekty

W wyniku realizacji programu oczekuje się:

 • wzrostu wartości wskaźnika zatrudnienia z 59,6% do 66%;
 • poprawy efektywności energetycznej w budynkach i mieszkaniach publicznych;
 • rozwoju wojewódzkiej sieci kolejowo-drogowej;
 • większej skuteczności w zakresie zatrudniania osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo;
 • poprawy kwalifikacji zawodowych dzięki pomocy udzielonej w ramach programu;
 • lepszego dostępu do świadczeń zdrowotnych i edukacji w województwie;
 • zmniejszenia odsetka osób zagrożonych ubóstwem (z 25% do 24,1% w 2013 r.).

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regions

Warmińsko-Mazurskie

Funds

ERDF: 1,242,117,496.00 €

ESF: 486,154,599.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,033,261,294.00 €

Total EU contribution: 1,728,272,095.00 €

Managing Authority

Zarząd Województwa Warminsko-Mazurskiego

ul. Emilii Plater 1

PL - 10-562 Olsztyn

+48 521 90 00

http://www.uw.olsztyn.pl/

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP014