Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego (PO) wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności regionu oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytety finansowania

W ramach programu udzielono wsparcia dla wszystkich 10 celów tematycznych, jednak środki finansowe zostały przeznaczone głównie na badania naukowe i działalność innowacyjną, pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększenie wydajności energetycznej oraz rozwój infrastruktury transportowej. W ramach programu skupiono się zwłaszcza na zwiększaniu zatrudnienia, mobilności zawodowej pracowników i możliwości przystosowawczych przedsiębiorstw do zachodzących zmian.

Oczekiwane efekty:

 • wzrost wydatków firm na badania i rozwój;
 • intensyfikacja działalności innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw;
 • ograniczenie rocznego zużycia energii w jednostkach administracji publicznej;
 • zakup 230 nowych, przyjaznych środowisku jednostek transportu miejskiego;
 • utworzenie 62 nowych, wielozadaniowych obiektów miejskich, takich jak parkingi typu „parkuj i jedź” czy „zostaw rower i jedź”;
 • zmniejszenie rocznej emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększenie możliwości przerobowych w zakresie recyklingu do 96 426 ton rocznie;
 • utworzenie 267 km nowej sieci kanalizacyjnej;
 • modernizacja 90 km dróg kolejowych i 100 km linii tramwajowych;
 • wsparcie dla prawie 50 000 bezrobotnych w zakresie poszukiwania pracy i podniesienia kwalifikacji zawodowych;
 • utworzenie w żłobkach około 4500 nowych miejsc.

Tekst program

RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regions

Śląskie

Funds

ERDF: 2,498,891,499.00 €

ESF: 978,045,635.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 4,090,514,283.00 €

Total EU contribution: 3,476,937,134.00 €

Managing Authority

Zarząd Województwa Śląskiego

Ul. Ligonia 46

40-037 Katowice

+48 32 207 82 90

marszal@slaskie.pl

http://www.slaskie.pl/

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP012