Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności województwa przy jednoczesnej poprawie warunków życia jego mieszkańców w ramach zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytety finansowania:

Środki przeznaczono przede wszystkim na działania najsilniej stymulujące konkurencyjność, której zapewnienie jest jednym z głównych celów zreformowanej polityki spójności.

 • 50,01% środków z EFRR posłuży wsparciu innowacyjności, badań i rozwoju, usług elektronicznych i MŚP, a także zwiększeniu efektywności energetycznej i zakresu korzystania z odnawialnych źródeł energii;
 • 21,8% środków z EFS posłuży propagowaniu włączenia społecznego i walce z ubóstwem.

Oczekiwane efekty:

W wyniku realizacji programu oczekuje się:

 • zwiększenia odsetka przedsiębiorstw innowacyjnych w sektorze przemysłowo-usługowym do 13%;
 • udzielenia wsparcia 3700 przedsiębiorstw;
 • utworzenia 4000 nowych miejsc w żłobkach oraz 3000 miejsc w przedszkolach;
 • udziału 45 tys. studentów w stażach i praktykach zawodowych;
 • udzielenia pomocy w poszukiwaniu pracy ponad 33 tys. bezrobotnych;
 • modernizacji 110 km linii kolejowych i wybudowania 150 km dróg;
 • zwiększenia odsetka energii odnawialnej w zużyciu energii końcowej do 18%;
 • objęcia 36 tys. mieszkańców systemem ochrony przeciwpowodziowej;
 • zwiększenia odsetka osób mających dostęp do systemu kanalizacyjnego do 86%.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regions

Pomorskie

Funds

ERDF: 1,340,249,168.00 €

ESF: 524,562,530.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,193,896,122.00 €

Total EU contribution: 1,864,811,698.00 €

Managing Authority

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Ul. Okopowa 21/27

80-810 GDAŃSK

-

http://urzad.pomorskie.eu

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP011