Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki województwa w oparciu o jego potencjał i zasoby.

Priorytety finansowania:

W ramach tego programu skupiono się na realizacji następujących celów:

  • 52,04% środków z EFRR posłuży wsparciu przedsiębiorstw, innowacyjności oraz rozwoju nowych technologii (cel tematyczny 1 i 3);
  • 27,81% środków z EFS posłuży wsparciu działań z zakresu włączenia społecznego.

Oczekiwane efekty:

W wyniku realizacji programu oczekuje się przede wszystkim:

  • wzrostu wartości wskaźnika zatrudnienia do 68,9%;
  • zmniejszenia wartości wskaźnika ubóstwa do 20,5%;
  • lepszego wykorzystania innowacji w MŚP;
  • wzrostu mobilności pracowników i przedsiębiorczości mieszkańców;
  • poprawy edukacji w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych dla rynku pracy;
  • lepszego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat;
  • poprawy zasięgu sieci kolejowo-drogowej;
  • większego udziału energii odnawialnej.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2014-2020

Regions

Podlaskie

Funds

ERDF: 872,217,214.00 €

ESF: 341,378,663.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,424,430,935.00 €

Total EU contribution: 1,213,595,877.00 €

Managing Authority

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

15-888 Białystok

+48 85 66 54 549

kancelaria@wrotapodlasia.pl

http://www.wrotapodlasia.pl

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP010