Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Programme description

Główne cele:

Celem programu jest zwiększenie konkurencyjności województwa opolskiego oraz poprawa warunków życia jego mieszkańców poprzez wdrożenie zasad zrównoważonego rozwoju. Priorytety programu są zgodne z celami unijnej strategii „Europa 2020” w zakresie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającemu włączeniu społecznemu.

Priorytety finansowania:

W ramach programu zostanie zapewnione wsparcie dla realizacji 10 celów tematycznych, jednak środki pomocowe przeznaczone będą głównie na rzecz następujących priorytetów:

 • wsparcie przedsiębiorczości i innowacyjności (18% na cel tematyczny 1 i 3),
 • gospodarka niskoemisyjna (13% na cel tematyczny 4),
 • infrastruktura transportowa (20,5% na cel tematyczny 7).

Środki z EFS stanowiące 28% unijnego wkładu finansowego zostaną przeznaczone głównie na rozwój rynku pracy (10% na cel tematyczny 8), włączenie społeczne i edukację.

Oczekiwane efekty:

 • zwiększenie wydatków na badania i rozwój w stosunku do PKB z 0,16% do 0,37%;
 • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym z 4% do 7%;
 • zwiększenie oszczędności wynikających z poprawy wydajności energetycznej w instytucjach publicznych i przedsiębiorstwach państwowych;
 • rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej w regionie;
 • większa liczba bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo, którzy znaleźli pracę dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • wzrost kwalifikacji zawodowych dzięki wsparciu udzielonemu w ramach programu;
 • utworzenie około 227 nowych miejsc w żłobkach oraz około 100 miejsc w przedszkolach;
 • udzielenie pomocy około 44 870 osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Regions

Opolskie

Funds

ERDF: 679,152,913.00 €

ESF: 265,814,879.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,111,726,822.00 €

Total EU contribution: 944,967,792.00 €

Managing Authority

Board of the Opolskie Voivodeship

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

+48 35 46 64 07

http://rpo.opolskie.pl/rpo/

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP008