Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Programme description

Główne cele

Celem tego wielofunduszowego programu operacyjnego (PO) wykorzystującego środki z EFRR i EFS jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu w oparciu o jej potencjał i zasoby.

Priorytety finansowania

Finansowanie z EFRR przeznaczono na realizację następujących priorytetów:

 • wzrost aktywności przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju oraz większe wykorzystanie jej efektów przez polską gospodarkę (cel tematyczny 1),
 • wzrost wykorzystania usług elektronicznych (cel tematyczny 2),
 • wzrost innowacyjności sektora MŚP (cel tematyczny 3),
 • poprawa wydajności energetycznej w budynkach instytucji publicznych i mniejsza emisja (cel tematyczny 4),
 • skuteczniejsze zapobieganie klęskom żywiołowym i efektywniejsza ochrona środowiska (cele tematyczne 5 i 6),
 • rewitalizacja gospodarcza i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich i zwiększenie dostępności do opieki medycznej (cel tematyczny 9),
 • zwiększenie dostępności transportu i rynku pracy w regionie (cel tematyczny 7),
 • zwiększenie kapitału ludzkiego na rzecz rozwoju gospodarczego (cele tematyczne 8–10).

Oczekiwane efekty

Najważniejsze oczekiwane efekty:

 • zwiększenie do 0,85% wydatków prywatnych na badania i rozwój;
 • wzrost eksportu wśród firm z sektora MŚP (o 40% w porównaniu z rokiem 2011);
 • wzrostudziałuodnawialnych źródełenergiiwcałkowitej produkcji energii elektrycznejz7,7% do 15%;
 • poprawa jakości powietrza w miastach dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do dopuszczalnego poziomu;
 • Podwojenie odsetka (do 22,5%)odpadów miejskich zbieranychselektywnie;
 • zmniejszenie liczby osób zamieszkujących zdegradowane obszary miejskie wymagających wsparcia opieki społecznej;
 • skrócenie czasu pobytu w szpitalach psychiatrycznych na rzecz opieki ambulatoryjnej;
 • pomocdla ponad 24 000 bezrobotnych(w tymdługotrwale) przy poszukiwaniu pracy;
 • pomoc dla ponad 40 000 studentów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Regions

Mazowieckie

Funds

ERDF: 1,544,686,317.00 €

ESF: 545,153,821.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,612,300,177.00 €

Total EU contribution: 2,089,840,138.00 €

Managing Authority

Zarząd Województwa Mazowieckiego

ul. Jagiellońska 26

03-719 Warszawa

(+48 22) 5979-100

urzad_marszalkowski@mazovia.pl

http://www.mazovia.pl

Head of unit

CCI number: 2014PL16M2OP007