Polska

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Programme description

Główne cele

Głównym celem programu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Priorytety finansowania

W ramach programu skupiono się na następujących głównych priorytetach:

 • wspieranie działań przedsiębiorstw w zakresie badań i rozwoju;
 • wzrost wydajności sektora MŚP;
 • zwiększenie wykorzystania miejskiego transportu publicznego;
 • poprawa ogólnej dostępności transportu;
 • poprawa dostępu do opieki zdrowotnej;
 • promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności siły roboczej;
 • promowanie włączenia społecznego;
 • inwestowanie w edukację, szkolenia oraz szkolenia zawodowe mające na celu poszerzanie umiejętności oraz kształcenie ustawiczne.

Oczekiwane efekty

 • wzrost udziału w PKB wydatków przedsiębiorstw na badania i rozwój;
 • zwiększenieudziałuinnowacyjnych przedsiębiorstw do niemal 13%łącznej liczbyprzedsiębiorstw przemysłowychi przedsiębiorstw wsektorze usługowym;
 • zwiększenie liczbyprzejazdów środkami transportu publicznego na mieszkańcaw obszarach miejskichdo148 rocznie;
 • 65%udziałuodnawialnych źródeł energiiw całkowitej produkcjienergiielektrycznej;
 • bezpośredni dostęp 80% populacji do systemu odprowadzania ścieków;
 • ponad pięciokrotny wzrost (do 50%) ilości segregowanych odpadów miejskich zbieranych selektywnie;
 • 75% dzieci w wieku od 3 do 4 lat objętych edukacją przedszkolną;
 • pomoc dla ponad 24 tys. bezrobotnych przy poszukiwaniu pracy;
 • pomoc dla ponad 54 tys. studentów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.

Tekst program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regions

Kujawsko-Pomorskie

Funds

ERDF: 1,368,083,592.00 €

ESF: 535,456,695.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 2,231,062,674.00 €

Total EU contribution: 1,903,540,287.00 €

Managing Authority

Council of the Kujawsko-Pomorskie voivodship - Marshal's Office of the Kujawsko-Pomorskie voivodship

Plac Teatralny 2

PL-87-100 Torun

+48 56 62 23 131

marszalek@kujawsko-pomorskie.pl

http://www.kujawsko-pomorskie.pl/

Head of unit

Piotr, Calbecki

CCI number: 2014PL16M2OP002