Latvija

Izaugsme un nodarbinātība

Programme description

Galvenie mērķi

No vairākiem fondiem finansētās Latvijas vienotās darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" (DP) mērķis ir īstenot svarīgas valsts attīstības prioritātes kopā ar stratēģijas "Eiropa 2020" mērķiem. Apvienojot atbalstu, kas saņemts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF), Kohēzijas fonda (KF), Eiropas Sociālā fonda (ESF), un īpašu piešķīrumu Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai (JNI), DP sniegs būtisku atbalstu ekonomiskajai izaugsmei un nodarbinātībai, īpašu uzmanību veltot Latvijas ekonomikas konkurētspējai.

Finansējuma prioritātes

DP būs vērsta uz šādām četrām prioritātēm:

  • 10,58 % no kopējiem DP piešķīrumiem ir paredzēti PTA un inovāciju atbalstam Latvijā, palīdzot tai īstenot valsts noteikto mērķi saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020", proti, panākt, lai 1,5 % no IKP tiktu ieguldīti PTA (2012. gadā — 0,66 %). Jo īpaši tiek sagaidīts, ka DP ieguldījums nodrošinās Latvijas inovācijas potenciāla pieaugumu, palielinot inovatīvo MVU īpatsvaru līdz 40 % (2010. gadā — 29,9 %) (1. prioritārais virziens).
  • 3,91 % no kopējiem DP piešķīrumiem ir vērsti uz informācijas sabiedrības veicināšanu, vismaz 80 % Latvijas mājsaimniecību nodrošinot piekļuvi ātrdarbīgam platjoslas savienojumam, pilnveidojot e-pakalpojumus, e-risinājumus un e-komerciju (2. prioritārais virziens). Tās ietvaros jo īpaši tiks sniegts atbalsts platjoslas tīkla attīstībai lauku apvidos, nodrošinot vismaz 30 Mbps ātrumu, lai novērstu pastāvošo digitālo plaisu.
  • 7,11 % no DP resursiem ir piešķirti MVU konkurētspējas un inovācijas atbalstam (3. prioritārais virziens), radot vajadzīgos priekšnosacījumus privāto ieguldījumu veikšanai, kā arī izveidojot jaunus uzņēmumus un darbavietas valsts un reģionālās attīstības centros. Šā prioritārā virziena ietvaros ESF atbalstīs valsts pārvaldes un tiesu iestāžu institucionālo spēju stiprināšanu, lai radītu labāku vidi uzņēmējdarbībai un mazinātu korupciju.
  • 10,88 % no DP finansējuma ir paredzēts, lai atbalstītu pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni visās nozarēs (4. prioritārais virziens). Kopā ar ieguldījumiem energoefektīvā ekonomikā šie līdzekļi veicinās saskaņā ar stratēģiju "Eiropa 2020" noteiktā Latvijas mērķa sasniegšanu, proti, palielināt atjaunojamo energoresursu īpatsvaru līdz 40 % (2012. gadā — 35,8 %), pastiprināti pievēršoties energoefektivitātes pasākumu īstenošanai mājokļos un uzņēmumos, kā arī atbalstot atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu centralizētās siltumapgādes sistēmās un veicinot transporta ar zemu oglekļa dioksīda emisijas līmeni pilnveidi.
  • 14,1 % no DP piešķīruma tiks izmantoti pasākumiem, kas ir vērsti uz vidi, dabas resursu ilgtspējīgu izmantošanu un pielāgošanos klimata pārmaiņām (5. prioritārais virziens), tostarp veicot ieguldījumus, lai nodrošinātu ES acquis prasību izpildi vides jomā.
  • 26,25% no DP finansējuma ir paredzēti ilgtspējīgas un efektīvas transporta infrastruktūras izveidei (6. prioritārais virziens). Par prioritāriem tiks uzskatīti ieguldījumi TEN-T transporta infrastruktūrā. Finansējumu plānots novirzīt arī pilsētu teritoriju savienošanai ar TEN-T transporta tīkliem, reģionālo ceļu atjaunošanai, vides aizsardzības pasākumiem Rīgas lidostā, multimodāla transporta attīstībai, lai nodrošinātu transporta tīklu savienojumu ar ostas teritorijām. Tādējādi vispārējais mērķis ir uzlabot mobilitāti reģionā un veicināt tā ekonomisko izaugsmi.
  • 3,72 % no DP resursiem ir paredzēti nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšanai (7. prioritārais virziens), īpašu uzmanību veltot bezdarbniekiem ar zemu prasmju līmeni un prasmēm, kas neatbilst darba tirgus vajadzībām. DP nodrošinās mērķtiecīgu atbalstu jauniešiem, kuri nav nodarbināti, neizglītojas un nav iesaistīti apmācībā (NEET), tostarp informācijas pasākumus nereģistrētajiem NEET.
  • 11,68 % no DP resursiem tiks piešķirti ieguldījumiem izglītībā, prasmēs un mūžizglītībā (8. prioritārais virziens). ESIF ieguldījumi būs būtiski reformu īstenošanai augstākās izglītības nozarē, atbalstot starptautiski atzītas akreditācijas aģentūras izveidi, izstrādājot jaunas kopīgas doktorantūras studiju programmas, kā arī programmas ES valodās un īstenojot uz rezultātiem pamatotu pārvaldību. ESIF veicinās profesionālo izglītību un apmācību, īpašu uzmanību veltot uz darbu balstītām mācībām, atbalstot daudzpusīgu profesionālās orientācijas sistēmu un jaunu mūžizglītības īstenošanas modeli (ar reģionu starpniecību).
  • 9,48 % no līdzekļiem tiks izmantoti, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un nabadzības apkarošanu (9. prioritārais virziens), īstenojot mērķtiecīgus pasākumus nelabvēlīgā situācijā esošo personu integrācijai darba tirgū un sabiedrībā. DP ir iekļauts svarīgs deinstitucionalizācijas komponents (ko atbalsta gan ESF, gan ERAF), kas ir vērsts uz pāreju uz kopienas nodrošinātu aprūpi bērniem un pieaugušajiem ar psiholoģiskiem un intelektuāliem traucējumiem. ESIF arī veicinās sociāli un teritoriāli atstumtu personu labāku piekļuvi veselības aprūpei.
  • 2,29 % no DP resursiem ir piešķirti tehniskā atbalsta sniegšanai, lai nodrošinātu ES finansējuma efektīvu pārvaldību, tostarp atbalstu publicitātes un informācijas pasākumiem, kā arī novērtējumiem (10., 11. un 12. prioritārais virziens).

Teksts teh programmas

Darbības programma „Izaugsme un nodarbinātība”

Regions

LATVIJA

Funds

CF: 1,349,414,695.00 €

ERDF: 2,401,252,452.00 €

ESF: 609,544,789.00 €

YEI: 58,021,278.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO11 - Better public administration

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 5,192,801,940.00 €

Total EU contribution: 4,418,233,214.00 €

Managing Authority

Latvijas Republikas Finanšu ministrija

Smilšu iela 1, Rīga

LV-1919, Latvia

+371-67095405

pasts@fm.gov.lv

http://www.fm.gov.lv/

Head of unit

CCI number: 2014LV16MAOP001