Ελλάδα

Ανατολική Μακεδονία Θράκη

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε CO2, τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων και την ενεργειακή απόδοση.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει στην προώθηση των βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας» (ΕΤΠΑ – 14 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ενίσχυση των δεσμών μεταξύ Ε&Α και επιχειρήσεων, εστίαση στην ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων που καθορίζονται στο RIS3 και ενίσχυση της εξωστρέφειας. Ήδη, ένα πιλοτικό έργο ΕΠ υποστηρίζει την περιφέρεια για την υλοποίηση του RIS3.
 • «Ενίσχυση της ελκυστικότητας της περιοχής ως τόπου επενδύσεων και διαβίωσης» (ΕΤΠΑ – 53 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): διερεύνηση της γεωθερμικής ενέργειας, αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια, αντιμετώπιση συγκεκριμένων κινδύνων, ειδικότερα πλημμυρών και διάβρωσης των ακτών, βελτίωση της διαχείρισης υδάτων καθώς και της διαχείρισης των στερεών απόβλητων και λυμάτων, προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ενίσχυση της προσπελασιμότητας στην περιφέρεια.
 • «Ανθρώπινο δυναμικό - Κοινωνική συνοχή - ΕΤΠΑ» (ΕΤΠΑ – 18 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε υποδομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας.
 • «Ανθρώπινο δυναμικό - Κοινωνική συνοχή - ΕΚΤ» (ΕΚΤ – 13 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της απασχόλησης και των δεξιοτήτων στους τομείς του περιφερειακού RIS3 με παράλληλη βελτίωση της πρόσβασης σε απασχόληση για μη προνομιούχα άτομα, καταπολέμηση των διακρίσεων, προώθηση των κοινωνικών επιχειρήσεων και πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,5 % και ΕΚΤ - 0,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 370 ΜΜΕ και δημιουργία περίπου 860 θέσεων εργασίας
 • Συμμετοχή 300 επιχειρήσεων με ερευνητικά ιδρύματα, προώθηση της καινοτομίας και των ΤΠΕ και δημιουργία νέων επιχειρήσεων
 • Μείωση αποτυπώματος CO2 σε δημόσια κτίρια κατά 9.000 τόνους, παραγωγή 36.000 τόνων/έτος γεωθερμικής ενέργειας και προσθήκη 10.000 τόνων στις διεργασίες ανακύκλωσης.
 • Αύξηση αναμενόμενων επισκεπτών κατά 2.000/έτος στην περιφέρεια και κατασκευή ή αναβάθμιση 80 χλμ οδικού δικτύου
 • Κάλυψη 250.000 επιπλέον κατοίκων με βελτιωμένες υπηρεσίες υγειονομικής φροντίδας και αύξηση επάρκειας υποστηριζόμενων υποδομών παιδικής φροντίδας ή υποδομών εκπαίδευσης κατά 4.000 άτομα
 • Υποστήριξη περίπου 55 κοινωνικών επιχειρήσεων και περίπου 5.000 μη προνομιούχα άτομα θα ωφεληθούν από υπηρεσίες υγείας κοινωνικής φροντίδας
 • Προώθηση της ένταξης των Ρομά μέσω των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Regions

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη (Anatoliki Makedonia, Thraki)

Funds

ERDF: 354,868,335.00 €

ESF: 62,714,347.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 521,978,358.00 €

Total EU contribution: 417,582,682.00 €

Managing Authority

Managing Authority for the OP

Irodotou 28,

GR-69 100 Komotini

+30 25313 52338

http://www.eydamth.gr

Head of unit

CCI number: 2014GR16M2OP014