Ελλάδα

Αττική

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Αυτό το ΕΠ έχει ως στόχο:

 • να συμβάλει στην αναστροφή μείωσης της παραγωγικής βάσης της περιοχής και σταδιακά να την αναδιαρθρώσει μέσω ενίσχυσης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και με μειωμένο αντίκτυπο στο περιβάλλον, με στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενίσχυση της εξωστρέφειας, καινοτομία και την έξυπνη χρήση των ΤΠΕ, δημιουργώντας επιχειρηματικές υποστηρικτικές δομές και μηχανισμούς.
 • να βελτιώσει την ελκυστικότητα της περιφέρειας ως τόπο διαμονής και προσέλκυσης επενδύσεων μέσω της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης του περιβάλλοντος και να προωθήσει την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο.
 • να διασφαλίσει την κοινωνική συνοχή μέσω παρεμβάσεων. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός πλαισίου προστασίας και υποστήριξης ευπαθών ομάδων και να αμβλυνθούν οι παράγοντες που επιδεινώθηκαν από την κρίση, οι οποίοι οδηγούν τμήματα πληθυσμού της περιφέρειας στη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην ένταξη / επανένταξη στην αγορά εργασίας στοχοθετημένων ομάδων με τα μεγαλύτερα προβλήματα, στη βελτίωση πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και υγείας και στην προώθηση ίσων ευκαιριών και μέσω της δημιουργίας υποδομών εκπαίδευσης και υγείας.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση των μηχανισμών και επενδύσεων από τις ΜΜΕ στην περιφέρεια της Αττικής σε έρευνα και ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ - 2,6 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ενίσχυση των δεσμών μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων και αύξηση των επιχειρησιακών επενδύσεων σε Ε&Α, κατά 64 %, σε τομείς που προσδιορίστηκαν μέσω της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης της περιοχής (RIS3).
 • «Διάχυση και ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών των ΜΜΕ μέσω χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 3,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): Προώθηση χρήσης των ΤΠΕ από τις ΜΜΕ και ενίσχυση των ΤΠΕ σε ηλεκτρονική διακυβέρνηση, ηλεκτρονική παιδεία, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία.
 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ - Βελτίωση ελκυστικότητας της περιφέρειας της Αττικής για επενδύσεις και καινοτόμο επιχειρηματικότητα» (ΕΤΠΑ - 11,6 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): υποστήριξη προς ΜΜΕ και κυρίως σε νέες ΜΜΕ στηρίζοντας συνεργατικούς σχηματισμούς και επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες, παρέχοντας κεφάλαιο και χρηματοδότηση για επενδυτικά σχέδια αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού, υποστήριξη της εξωστρέφειας των ΜΜΕ.
 • «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης, της χρήσης ΑΠΕ και της συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε αστικές περιοχές» (ΕΤΠΑ - 6,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): δράσεις για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης ειδικά στον επιχειρηματικό και δημόσιο τομέα και σε περιορισμένο αριθμό ιδιωτικών κατοικιών στο πλαίσιο δράσεων για την αστική αναζωογόνηση. Πιλοτική δράση για τη συμπαραγωγή θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσια κτίρια.
 • «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου» (ΕΤΠΑ– 8,4 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αντιπλημμυρικά έργα και ενίσχυση μηχανισμών πυροσβεστικών υπηρεσιών και πολιτικής προστασίας, περιορισμένη παρέμβαση σε περιοχές NATURA 2000.
 • «Βελτίωση της ποιότητας ζωής σε αστικό περιβάλλον» (ΕΤΠΑ - 13,6 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): εναρμόνιση με το Ευρωπαϊκό περιβαλλοντικό κεκτημένο στη διαχείριση λυμάτων, σε δράσεις ανακύκλωσης σχετικά με τη διαχείριση στερεών αποβλήτων και εγκαταστάσεων σε μικρά νησιά, πιλοτικές δράσεις για βιολογικά απόβλητα, δίκτυα ύδρευσης, προστασία πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη.
 • «Ενίσχυση περιφερειακής κινητικότητας και των πολυτροπικών μεταφορικών συνδέσεων της περιφέρειας Αττικής» (ΕΤΠΑ - 14,7 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ενίσχυση της θέσης του λιμανιού του Πειραιά στο σύστημα κρουαζιερόπλοιων στην Μεσόγειο θάλασσα (δημιουργία 2 αποβαθρών για κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι του Πειραιά) σε ευθυγράμμιση με το σύμφωνο εταιρικής σχέσης, η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας θα πρέπει να αυξηθεί, η προέκταση των γραμμών του τραμ και ολοκλήρωση των οδικών συνδέσεων στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ έχουν προγραμματιστεί.
 • «Προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και προσαρμοστικότητα στους τομείς της περιφερειακής στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης» (ΕΚΤ - 1,9 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και των διακρίσεων - διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής» (ΕΚΤ – 23,3 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): εκτιμάται ότι θα παρέχεται στοχοθετημένη υποστήριξη σε κοινωνικές υποδομές και υποδομές υγείας, καθώς και πρόσβαση στην απασχόληση σε μη προνομιούχες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια άνεργων, και προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ένταξης των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά και οι άστεγοι, προώθηση ίσων ευκαιριών, υποστήριξη σε κοινωνικές επιχειρήσεις.
 • «Ανάπτυξη - αναβάθμιση στοχοθετημένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας» (ΕΤΠΑ – 5,8 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις σε υποδομές κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών σε μη προνομιούχες περιοχές.
 • «Ανάπτυξη - αναβάθμιση στοχοθετημένων κοινωνικών υποδομών εκπαίδευσης» (ΕΤΠΑ – 5,8 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις σε υποδομές για την εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,4 % και ΕΚΤ - 0,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • 250 επιχειρήσεις θα συνδεθούν αποτελεσματικά με ερευνητικά ιδρύματα μέσω υποστηρικτικών μηχανισμών
 • αναμένεται να δημιουργηθεί το ισοδύναμο 2.490 θέσεων πλήρους απασχόλησης
 • 4.720 ΜΜΕ θα λάβουν υποστήριξη
 • 270 δημόσια κτίρια και 1700 νοικοκυριά θα λάβουν υποστήριξη για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση
 • Μείωση εκπομπών κατά 20.600 ισοδύναμων τόνων CO2
 • 385.000 επιπλέον προστατευμένα άτομα από τα αντιπλημμυρικά έργα
 • 65.000 επιπλέον άτομα θα εξυπηρετούνται από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων
 • 85.000 επιπλέον άτομα θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό
 • 120.000 επιπλέον επισκέπτες στις υποστηριζόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς
 • Δημιουργία ή ανακαίνιση 2.000.000 m2 ανοιχτών χώρων σε αστικές περιοχές
 • 5,5 χλμ νέων γραμμών ΤΡΑΜ
 • Υποστήριξη για: 13.000 μακροχρόνια άνεργους, 17.300 μη-προνομιούχα άτομα, 5.500 άτομα από περιθωριοποιημένες ομάδες
 • 115.000 άτομα θα καλύπτονται από το Υγειονομικό Δίχτυ Ασφαλείας
 • Στήριξη για 265 κοινωνικές επιχειρήσεις
 • 450 χώροι σε υποστηριζόμενες εγκαταστάσεις παιδικής μέριμνας
 • 150.000 άτομα θα καλύπτονται από βελτιωμένες υγειονομικές υπηρεσίες
 • 2.000 άτομα θα καλύπτονται από άλλη κοινωνική δομή
 • Αύξηση στο ποσοστό του πληθυσμού που καλύπτεται από εκπαιδευτικές υποδομές από 94 % στο 98 %.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Αττικής

Regions

ATTIKΗ (ATTIKI)

Funds

ERDF: 679,680,704.00 €

ESF: 259,844,914.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,174,407,027.00 €

Total EU contribution: 939,525,618.00 €

Managing Authority

Intermediate Managing Authority of the Region of Attica

Sygrou Avenue 98-100

117 41, Athens

+ 30 2131501500

http://www.pepattikis.gr/

Head of unit

CCI number: 2014GR16M2OP012