Ελλάδα

Στερεά Ελλάδα

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στο στρατηγικό όραμα της περιοχής να επιτύχει μια ισορροπημένη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη στην περιοχή με τη βελτίωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος παράλληλα με το σεβασμό προς το περιβάλλον και τον πολίτη. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί από την περιφέρεια περιλαμβάνουν τη στήριξη στην τεχνολογική και καινοτόμο επιχειρηματικότητα, βάσει των επενδυτικών ευκαιριών που καθορίστηκαν από τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης τη περιφέρειας, την προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της περιφέρειας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και αναδιοργάνωση των βιομηχανικών ζωνών, την ενεργειακή απόδοση και τη βιωσιμότητα της ενεργειακής παροχής στην περιφέρεια.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» (ΕΤΠΑ – 2,92 % της χρηματοδότησης της ΕΕ). αύξηση του δυναμικού έρευνας και ιδιωτικών επενδύσεων σε έρευνα και ανάπτυξη και παροχή στήριξης για την αύξηση επενδύσεων της ιδιωτικής ΕΑΚ.
 • «Ενίσχυση της πρόσβασης σε, και χρήσης και ποιότητας των (ΤΠΕ)» (ΕΤΠΑ – 2,92 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ από τους πολίτες και τις ΜΜΕ.
 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων» (ΕΤΠΑ – 8,75 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Στήριξη της στροφής προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς» (ΕΤΠΑ – 7,68 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια και βελτίωσης της περιφερειακής αστικής κινητικότητας με σκοπό την προώθηση της οικονομίας με μειωμένη χρήση άνθρακα.
 • «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου» (ΕΤΠΑ – 6,85 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με επενδύσεις στην αντιπλημμυρική προστασία και τη διάβρωση των ακτών καθώς και με την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας.
 • «Προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» (ΕΤΠΑ – 6,85 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση της ποιότητα του νερού και ορθολογική διαχείριση των λυμάτων.
 • «Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» (ΕΤΠΑ – 27,76 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επένδυση σε δευτερεύουσες και τριτεύουσες συνδέσεις ΔΕΔ-Μ, στήριξη δικτύων αερίου για την αντιμετώπιση της ζήτησης και προσφοράς μέσω δικτύων φυσικού αερίου σε αστικά και εμπορικά πάρκα όπου δεν υπάρχουν παρόμοια δίκτυα.
 • «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» (ΕΚΤ – 1,63 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις για τη στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων για επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα και για μέτρα προώθησης της προσαρμογής των επιχειρήσεων και του εργατικού δυναμικού.
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» (ΕΤΠΑ – 6,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): επενδύσεις στις υποδομές υγείας και κοινωνικής φροντίδας, για τη βελτίωση της ποιότητας και της πρόσβασης σε αυτές, καθώς και για τη χρήση του εργαλείου CLLD.
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας» (ΕΚΤ – 19,8 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): εκτιμάται ότι 2.800 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων και μακροχρόνια ανέργων και περίπου 800 άτομα προερχόμενα από περιθωριοποιημένες ομάδες θα λάβουν στήριξη με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για μη-προνομιούχα άτομα και την καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεως.
 • «Επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου μάθηση» (ΕΤΠΑ – 6,5 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αναβάθμιση των εκπαιδευτικών υποδομών με έμφαση στην προσχολική εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση και δια βίου μάθηση.
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,44 % και ΕΚΤ 0,40 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 450 ΜΜΕ
 • Στήριξη και δημιουργία περισσότερων από 120 κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Δημιουργία ισοδύναμου τουλάχιστον 375 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης
 • Επέκταση της παροχής φυσικού αερίου σε 170.000 επιπλέον χρήστες
 • Προσέλκυση 20.000 επιπλέον επισκεπτών ετησίως
 • εκτιμάται ότι 2.800 άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων και μακροχρόνια ανέργων και περίπου 800 άτομα προερχόμενα από περιθωριοποιημένες ομάδες θα λάβουν στήριξη με σκοπό τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση για μη-προνομιούχα άτομα και την καταπολέμηση οποιωνδήποτε διακρίσεων.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Στερεάς Ελλάδας

Regions

Βοιωτία (Voiotia)

Ευρυτανία (Evrytania)

Εύβοια (Evvoia)

Στερεά Ελλάδα (Sterea Ellada)

Φθιώτιδα (Fthiotida)

Φωκίδα (Fokida)

Funds

ERDF: 76,102,044.00 €

ESF: 31,767,244.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 215,738,576.00 €

Total EU contribution: 107,869,288.00 €

Managing Authority

Special Managing Authority for the Operational Programme 'Continental Greece' 2014-2020

Ipsilanti 12

35100, Lamia

+ 30 22313 50900

http://www.stereaellada.gr/

Head of unit

CCI number: 2014GR16M2OP007