Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου σε CO2, και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» (ΕΤΠΑ – 3,13 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Ενίσχυση της πρόσβασης σε, και χρήσης και ποιότητας των (ΤΠΕ)» (ΕΤΠΑ – 3,13 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ» (ΕΤΠΑ – 9,40 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Στήριξη της στροφής προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς» (ΕΤΠΑ – 8,26 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνου» (ΕΤΠΑ – 7,36 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων» (ΕΤΠΑ – 18,48 % της χρηματοδότησης της ΕΕ)
 • «Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων» (ΕΤΠΑ – 16,34 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων» (ΕΚΤ – 0,53 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων - ΕΤΠΑ» (ΕΤΠΑ – 7,03 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και οποιωνδήποτε διακρίσεων - ΕΚΤ» (ΕΚΤ – 6,44 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Επενδύσεις σε εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για δεξιότητες και δια βίου μάθηση» (ΕΤΠΑ – 18,06 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,71 % και ΕΚΤ - 0,13 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 240 ΜΜΕ και προώθηση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα
 • Εκτιμάται ότι 50 % επιπλέον πληθυσμός θα ωφεληθεί από υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
 • Δημιουργία ισόποσου 200 νέων θέσεων απασχόλησης
 • Εκτιμάται ότι 60 δημόσια κτίρια θα λάβουν στήριξη για ενεργειακή απόδοση και αναμένεται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 5.550 τόνους CO2 ετησίως.
 • Βελτίωση των αντιπλημμυρικών μέτρων και των υποδομών της επεξεργασίας λυμάτων για 25.000 επιπλέον κατοίκους και των μέτρων πρόληψης πυρκαγιών για 95.000 επιπλέον ανθρώπους
 • Προστασία 60.000 επιπλέον εκταρίων περιοχών Natura και κάλυψη 24.000 επιπλέον κατοίκων με υποδομές επεξεργασίας λυμάτων
 • Κάλυψη περισσοτέρων από 70.000 επιπλέον άτομα με βελτιωμένες υπηρεσίες υγιειονομικής φροντίδας και περίπου 12.800 μη-προνομιούχων πολιτών με δράσεις από το «Υγειονομικό Δίχτυ Ασφαλείας»
 • Εκτιμάται ότι θα υποστηριχτεί η κατασκευή νέου οδικού τμήματος 6,7 χλμ και η αναβάθμιση οδικού τμήματος 40 χλμ
 • Εκτιμάται ότι 4.500 ακόμα άτομα θα ωφεληθούν από μέτρα βελτίωσης των υποδομών εκπαίδευσης.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Δυτικής Μακεδονίας

Regions

Γρεβενά (Grevena)

Δυτική Μακεδονία (Dytiki Makedonia)

Καστοριά (Kastoria)

Κοζάνη (Kozani)

Φλώρινα (Florina)

Funds

ERDF: 246,644,928.00 €

ESF: 25,343,179.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 339,985,142.00 €

Total EU contribution: 271,988,107.00 €

Managing Authority

Managing Authority for the OP

Dioikitirio ZEP,

GR-501 00 Kozani

+30 24613 50948

http://www.pepdym.gr

Head of unit

CCI number: 2014GR16M2OP006