Ελλάδα

Δυτική Ελλάδα

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το Πρόγραμμα έχει στόχο να δώσει ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στη Δυτική Ελλάδα. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς περιορισμούς ανάπτυξη, σε ευθυγράμμιση και με τη στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης. Εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας και θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να γίνουν ανταγωνιστικότερες και να άγονται από την καινοτομία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ θα συμβάλει επίσης στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την επεξεργασία των λυμάτων και την αύξηση της ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Το ΕΠ θα συμβάλει στην προώθηση των εξής βασικών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρέφειας και της μετάβασης σε μια ποιοτική επιχειρηματικότητα εστιάζοντας στην καινοτομία και στην αύξηση της εθνικής προστιθέμενης αξίας» (ΕΤΠΑ - 14,34 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στο RTDI και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.
 • «Περιβαλλοντική προστασία - μετάβαση προς μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» (ΕΤΠΑ - 32,10 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στον επιχειρηματικό τομέα καθώς και στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
 • «Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και αποπεράτωση των υποδομών μεταφορών» (ΕΤΠΑ – 26,77 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): ολοκλήρωση του ΔΕΔ-Μ, ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας, ανάπτυξη οικοφιλικών μεταφορών με μειωμένη χρήση άνθρακα. Εκτιμάται ότι η χρονική απόσταση προς τα αστικά κέντρα και τις οικονομικές περιοχές θα μειωθεί κατά 9 λεπτά της ώρας. Επίσης αναμένεται ότι και η ολοκλήρωση του ΔΕΔ θα μειώσει τη χρονική απόσταση κατά 9 λεπτά της ώρας. Η οδική ασφάλεια αποτελεί προτεραιότητα.
 • «Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της κοινωνικής ολοκλήρωσης, και αγώνας κατά της φτώχειας και των διακρίσεων» (ΕΚΤ - 16,62 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Ανάπτυξη, εκσυγχρονισμός και αποπεράτωση των κοινωνικών υποδομών και των της υγείας και εκπαίδευσης» (ΕΤΠΑ – 8,33 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,53 % και ΕΚΤ 0,31 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

 Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη περισσοτέρων από 700 ΜΜΕ και συνεργασία περισσοτέρων από 32 επιχειρήσεις με ερευνητικά ιδρύματα
 • Δημιουργία ισοδύναμου 730 θέσεων πλήρους απασχόλησης
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 36.000 άτομα επιπλέον και επεξεργασία λυμάτων σε 15.000 άτομα επιπλέον
 • Πρόσθετη επάρκεια ανακύκλωσης 350.000 τόνων αποβλήτων ετησίως
 • Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 99 ktoe
 • Στήριξη 138 κοινωνικών επιχειρήσεων
 • Εκτιμάται ότι θα παρέχονται ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας σε 27.000 και 650 άτομα αντίστοιχα που βιώνουν κάτω από το όριο φτώχειας.
 • Εκτιμάται ότι ο πληθυσμός που θα καλύπτεται από βελτιωμένες υγειονομικές υπηρεσίες θα είναι της τάξης των 200 000 ατόμων

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Δυτικής Ελλάδας

Regions

Αιτωλοακαρνανία (Aitoloakarnania)

Αχαΐα (Achaia)

Δυτική Ελλάδα (Dytiki Ellada)

Ηλεία (Ileia)

Funds

ERDF: 328,391,892.00 €

ESF: 77,792,782.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 507,730,846.00 €

Total EU contribution: 406,184,674.00 €

Managing Authority

Special Managing Authority for the Operational Programme 'Western Greece

NEO Patrwn Athinwn 28

264 41, Patrao

+ 30 2613611400

http://www.dytikiellada-peloponnisos-ionio.gr/el/Pages/EDADytikis_Elladas.aspx

Head of unit

CCI number: 2014GR16M2OP005