Ελλάδα

Θεσσαλία

Programme description

Περιγραφή προγράμματος:

Το πρόγραμμα στοχεύει να συμβάλει στους κύριους στρατηγικούς στόχους της περιφέρειας όπως η αναστροφή της συρρίκνωσης επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ελκυστικότητας και του εξωστρεφούς χαρακτήρα της περιφέρειας. Για να επιτύχει αυτό το στόχο η περιφέρεια πρέπει να εστιάσει στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων, στην προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού, στην προστασία των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της περιφέρειας, στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών και μέσω της εφαρμογής ολοκληρωμένων σχεδίων εδαφικής ανάπτυξης, να καταπολεμήσει την ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Κατ' αυτόν τον τρόπο, συμβάλλει, έτσι, στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

Η στήριξη του ΕΠ θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση των ακολούθων βασικών ευρωπαϊκών και εθνικών αναπτυξιακών προτεραιοτήτων:

 • «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγής αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων (ιδιαίτερα των ΜΜΕ) εστιάζοντας στην καινοτομία και στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της Περιφέρειας» (ΕΤΠΑ - 15,43 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αύξηση του δυναμικού έρευνας και ενίσχυση των δεσμών μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρηματικότητας, προώθηση τοπικής παραγωγής και των αποτελεσμάτων των ΜΜΕ, μέσω επενδύσεων σε καινοτομία και τεχνολογική ανάπτυξη.
 • «Προώθηση και αξιοποίηση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού» (ΕΚΤ – 17,45 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): αντιμετώπιση της ανεργίας, ειδικότερα για τους νέους και τις γυναίκες, βελτίωση της ποιότητας υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας και υγείας, καταπολέμηση της φτώχειας και των κοινωνικών διακρίσεων.
 • «Υποδομές για την υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού» (ΕΤΠΑ – 7,79 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): βελτίωση πρόσβασης σε υγειονομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας, αναζωογόνηση αστικών περιοχών και προώθηση της κοινωνικής ένταξης μέσω υποστήριξης σε επιχειρήσεις κοινωνικού χαρακτήρα συμπληρωματικά με το ΕΚΤ.
 • «Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» (ΕΤΠΑ – 25,02 % της χρηματοδότησης της ΕΕ): η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια αναμένεται να συμβάλει σε σημαντική εξοικονόμηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο δημόσιο τομέα, ενώ παράλληλα το ΕΠ προωθεί δράσεις ανακύκλωσης αποβλήτων και βελτίωσης της ποιότητας των υδάτων.
 • «Ανάπτυξη - Εκσυγχρονισμός - Ολοκλήρωση των υποδομών για κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη» (ΕΤΠΑ–32,47 % της χρηματοδότησης της ΕΕ).
 • «Προώθηση της χρήσης των ΤΠΕ» (ΕΤΠΑ – 1,5 % και ΕΚΤ 0,34 % της χρηματοδότησης της ΕΕ αντίστοιχα): παροχή τεχνικής βοήθειας.

Αναμενόμενος αντίκτυπος

 • Στήριξη 1.000 περίπου ΜΜΕ
 • Στήριξη και δημιουργία περισσότερων από 200 κοινωνικών επιχειρήσεων
 • αναμένεται να υποστηριχτούν 200 επιχειρηματικά σχέδια για κοινωνικές επιχειρήσεις
 • Δημιουργία ισοδύναμου τουλάχιστον 400 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης
 • Βελτιωμένη παροχή ύδρευσης σε 38.000 άτομα επιπλέον
 • Αύξηση ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια ώστε να επιτευχθεί μια ετήσια εξοικονόμηση ενεργειακής κατανάλωσης στο δημόσιο τομέα της τάξης των 5.550.000 kWh
 • Ολοκλήρωση και αναβάθμιση 87 χλμ οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου ΔΕΔ-Μ, βελτίωση δευτερευόντων και τριτευόντων συνδέσεων με το ΔΕΔ-Μ.

κείμενο του προγράμματος

ΕΠ Θεσσαλίας

Regions

Θεσσαλία (Thessalia)

Καρδίτσα (Karditsa)

Λάρισα (Larisa)

Μαγνησία (Magnisia)

Τρίκαλα (Trikala)

Funds

ERDF: 266,030,706.00 €

ESF: 72,974,986.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO2 - Information and communication technologies

TO3 - SMEs competitiveness

TO4 - Low-carbon economy

TO5 - Climate change and risk prevention

TO6 - Environment and resource efficiency

TO7 - Transport and energy networks

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 423,757,117.00 €

Total EU contribution: 339,005,692.00 €

Managing Authority

Special Managing Authority for the Operational Programme 'Thessaly' 2014-2020

Sokratous 111

41336, Larissa

+ 30 2413 505100

http://www.thessalia-espa.gr/

Head of unit

CCI number: 2014GR16M2OP003