Suomi

Entreprenörskap och kompetens, Ålands strukturfondsprogram 2014-2020

Programme description

Suomeen kuuluva autonominen Ahvenanmaan alue investoi Euroopan sosiaalirahaston varoja koulutukseen, työtaitoihin ja sosiaaliseen osallisuuteen tasa-arvon, taloudellisen monimuotoisuuden ja nuorten työllisyyden tukemiseksi.

Ahvenanmaan autonomisen alueen useasta rahastosta rahoitettavalla ohjelmakauden 2014–2020 toimenpideohjelmalla autetaan työntekijöitä oppimaan uusia taitoja ja hankkimaan uutta osaamista monimuotoisemman ja modernimman talouden tukemiseksi sekä työllisyyden, tuottavuuden ja innovaatioiden lisäämiseksi. Toimenpiteissä keskitytään nuoriin Eurooppa 2020 -ohjelman Suomea koskevien suositusten mukaisesti. Alueella kehitetään koulutusta ja sosiaalista integraatiota edistäviä toimenpiteitä, jotka pohjautuvat edellisen kauden toimenpideohjelman teemoihin. Toimenpiteillä täydennetään alueen työllisyystavoitteita.

Toimenpideohjelma on 10 miljoonan euron arvoinen, ja sitä rahoitetaan Euroopan sosiaalirahastosta ja Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Euroopan sosiaalirahaston osalta toimenpideohjelman prioriteetit ovat seuraavat:

  • Käytettävissä olevista varoista yli puolet käytetään toimenpiteisiin, joilla edistetään koulutusta ja ammatillista koulutusta sekä parannetaan työtehtävissä tarvittavia taitoja. Toimenpiteet kohdennetaan erityisesti nuoriin, ja osalla niistä tuetaan lisäksi elinikäistä oppimista. Koulutuksella ja ammatillisella koulutuksella pyritään antamaan nuorille ja muille työnhakijoille valmiuksia, joilla vastataan työmarkkinoiden tarpeisiin. 
  • Työttömyyttä vähennetään auttamalla työnhakijoita löytämään kestäviä ja laadukkaita työpaikkoja sekä edistämällä työvoiman liikkuvuutta. Käytettävissä olevista varoista 30 prosenttia kohdennetaan tähän prioriteettiin. Se sisältää erityisiä toimenpiteitä, joilla autetaan työmarkkinoiden ulkopuolella olevia henkilöitä, maahanmuuttajat mukaan lukien, selviytymään työmarkkinoille pääsyä koskevista vaikeuksista. 
  • Varoista jäljelle jäävä viidennes käytetään sosiaalisen osallisuuden edistämiseen, köyhyyden vähentämiseen ja syrjinnän torjumiseen. Vammaisia henkilöitä sekä henkilöitä, jotka voivat työskennellä vain osa-aikaisesti, autetaan löytämään työtä, jotta he voivat osallistua työmarkkinoille.

Euroopan aluekehitysrahaston toimintalinjat:

  • Toimintalinjassa 1 keskitytään parantamaan pk-yritysten tutkimus- ja innovointitoimintaa sekä kilpailukykyä. Tavoitteena on monipuolistaa yritysrakennetta ja lisätä innovatiivisten yritysten määrää. Ahvenanmaa investoi tutkimukseen ja innovointiin uuden rahoitusvälineen kautta, jolle osoitetaan noin 65 prosenttia EAKR-määrärahoista. Kyseisten investointien avulla Ahvenanmaalla luodaan pohjimmiltaan perusta yritysten tutkimus- ja innovointitoiminnalle. Samalla tutkimus- ja innovointitoiminnalle luodaan uusia mahdollisuuksia.
  • Tässä ohjelmassa tuetaan tutkimuslaitosten ja pk-yritysten välistä yhteistyötä. Noin 70 yritystä autetaan parantamaan kilpailukykyään, millä pyritään myös monipuolistamaan Ahvenanmaan talousrakennetta. Ahvenanmaalle tarjotaan kyseisten investointien avulla ainutlaatuinen tilaisuus luoda ja parantaa yritysten tutkimus- ja innovointiosaamista, joka on tällä hetkellä varhaisessa kehitysvaiheessa.
Odotettavissa oleva vaikutus

Ohjelman tavoitteena on auttaa useampia ihmisiä löytämään kestäviä työpaikkoja alueelta. Tämä koskee erityisesti nuoria ja työnhakijoita. Syrjäytymisvaarassa oleville henkilöille, kuten maahanmuuttajille ja vammaisille henkilöille, annetaan valmiuksia osallistua aktiivisemmin työmarkkinoille. Näin parannetaan sosiaalista tasa-arvoa.

Ohjelman teksti

Ålands strukturfondsprogram, Entreprenörskap och kompetens 2014-2020

Regions

Åland

Funds

ERDF: 2,322,538.00 €

ESF: 2,701,962.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO1 - Research and innovation

TO10 - Education and training

TO3 - SMEs competitiveness

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 10,049,000.00 €

Total EU contribution: 5,024,500.00 €

Managing Authority

Department of Trade and Industry, Åland Government

Självstyrelsegården / P.O. Box 1060

AX-22111 Mariehamn, Åland

+358 (0)18 25 000

http://www.regeringen.ax

Head of unit

CCI number: 2014FI05M2OP001