България

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Programme description

ЕСФ в България се стреми да разкрие повече работни места и социално приобщаване, намалявайки същевременно бедността с цел постигане на своите цели в областта на заетостта и социалните дейности за 2020 г.

Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ (РЧР) за България има две основни цели: повишаване на заетостта и намаляване на социалното изключване; и намаляване на нивата на бедност. Общите инвестиции по линия на ЕСФ са над 1 млрд. евро, включително финансиране от Инициативата за младежка заетост.

ОП има няколко широки приоритета, включително създаване на работни места, мобилност и образование, а така също и обучение. Инвестициите ще бъдат насочени към следните области:

  • заетостта ще бъде повишена чрез проекти, които имат за цел по-добър достъп до работни места и които подпомагат дълготрайно безработни лица и млади хора, по-специално тези на възраст до 29 години, които не работят, не се учат или не се обучават. Подобряването на обществените услуги за заетост ще бъде от основно значение и ще бъдат създадени повече такива услуги. Ще се насърчават самостоятелната заетост и капацитетът за бързо адаптиране към промени. Освен това на всички групи и хора от всички възрасти ще бъдат предложени възможности за обучение през целия живот. Работниците и лицата, търсещи работа, следователно ще получат помощ при придобиването на нови умения и квалификации с цел подобряване на техните възможности за професионално развитие;
  • около 286 млн. евро са предназначени за мерки за социално приобщаване. Те ще бъдат насочени към групи като младите и по-възрастните членове на обществото, хора с увреждания и малцинства, като например ромите. Ще се насърчават социалното предприемачество и достъпът до професионално обучение, а така също и по-добрият достъп до услуги в областта на здравеопазването и социалните грижи;
  • ОП ще финансира също така подобрения в обществени услуги, които разрешават въпроси, свързани със заетостта или социални или здравни проблеми. Финансирането за транснационалния обмен на добри практики ще помогне за постигане на това.

През периода на финансиране се очаква, че ОП ще подобри квалификациите на около 100 000 души, ще осигури трудови назначения на 28 000 лица, търсещи работа, и ще помогне на още 17 000 млади хора с мерки за заетост и обучение. Около 160 000 души ще се възползват от възможности за обучение през целия живот, а няколко хиляди деца, включително тези с увреждания, ще получат по-добър достъп до здравеопазване.

Текст на програма

Regions

БЪЛГАРИЯ (BULGARIA)

Funds

ESF: 828,287,825.00 €

YEI: 110,377,490.00 €

Thematic priorities

TA - Technical Assistance

TO10 - Education and training

TO11 - Better public administration

TO8 - Employment and labour market

TO9 - Social inclusion

Financial information

Total OP budget: 1,092,248,080.00 €

Total EU contribution: 938,665,315.00 €

Managing Authority

Ministry of Labour and Social Policy

ул. Триадица №2

София 1051

+359 2 8119 443

efipp@mlsp.government.bg

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Head of unit

CCI number: 2014BG05M9OP001